Stipendiat i idrettsvitenskap till Høgskolen i Sørøst-Norge: ”Beslutningsprosesser bak mega-events”

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 16 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er foreløpig organisert i åtte fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

mega-event620

Ved Fakultet for allmennvitenskapelige fag er det fra 1.10.2016 ledig stilling som stipendiat innenfor idrettsvitenskap. Stillingen er knyttet til Institutt for idrett og friluftslivsfag og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Bø.

Kvalifikasjoner
Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen idrettsvitenskap eller annen relevant utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved høgskolens doktorgradsstudium i Kulturstudier.

Om stillingen
Beslutningsprosesser bak mega-events
Norge har siden midten på 1980 tallet hatt en rekke søknadsprosesser om å få arrangere olympiske vinterleker (OL) og verdensmesterskap (VM) blant annet i alpine og nordiske grener og i landeveissykling. Nå er det på trappene med en søknad, sammen med de andre nordiske landene, om å søke EM i fotball. Begrunnelsen for å søke om f.eks. vinter-OL har gjennomgående vært knyttet til å skape arbeidsplasser, bedre infrastruktur i søkerbyene, merkevarebygging, stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen, øke turisttilstrømningen til Norge, sikre velferd og kultur i distriktene, bistå regjerningens Nord-områdestrategi, samt bygge flere idrettsanlegg som norsk idrett så sårt trenger.

En rekke forskere har undersøkt og funnet at svært få av forventede ‘effekter’ har slått til. Tross det har politikere og idrettsledere et sterkt ønske om å arrangere slike mega-events. Prosjektet tar sikte på å bringe fram ny kunnskap om hvorfor norske byer egentlig ønsker å arrangere store idrettsarrangement som Olympiske leker og verdensmesterskap.

Flere teoretiske og metodiske tilnærminger vil kunne være relevante for å svare på prosjektets problemstilling. Det overlates imidlertid til søkerne å skissere det teoretiske og metodiske grunnlaget de ser for seg. Det foreligger en lengre prosjektbeskrivelse som kan sendes på forespørsel til potensielle søkere.

Den som ansettes i stipendiatstillingen skal søke om opptak til PhD-programmet i kulturstudier ved HSN. Det foreligger en kort beskrivelse av dette programmet som kan oversendes på forespørsel, og vi oppfordrer på det sterkeste aktuelle søkere om å sette seg inn i den faglige innrettingen på PHD-programmet.

Tilsetting skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen. I særlige tilfeller kan det vurderes å strekke prosjektet over 4 år med 25% undervisningsplikt.

For utfyllende opplysninger om stillingen kan professor Jan Ove Tangen, 35952759 ved Institutt for idrett og friluftslivsfag kontaktes. Der er utarbeidet en lengre prosjektomtale som aktuelle søkere kan få ved henvendelse til professor Jan Ove Tangen.

Høgskolen vil i løpet av 2016 omorganiseres, noe som kan medføre at stillingens organisatoriske tilknytning endres.

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • Godt sosialt miljø
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn
Stillingen lønnes etter lønnstrinn 50 (stillingskode 1017), LR 20, alt. 8. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378. Avlønning vil være i samsvar med de nye hovedtariffavtalene i staten. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger
Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Slik søker du
Høgskolen i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  1. Attesterte vitnemål og attester fra høgskole/universitet
  2. Hovedfags-/masteroppgaven
  3. Maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  4. Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  5. Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.