SCIFs stora vetenskapliga pris 2017 till professor emeritus Bill Sund vid Stockholms universitet

Sveriges Centralförening för idrottens främjande har som målsättning att främja svensk idrott. Detta görs bland annat genom stöd till forskning. SCIF delar årligen ut två forskarpris. Pristagarna har genom sin forskning bidragit med forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott.

SCIFs stora pris går till en erfaren forskare och SCIFs lilla pris tilldelas en eller två yngre forskare. I båda fallen ska pristagarna under de senaste åren producerat forskning av hög kvalitet.

SCIFs forskningskommitté har under år 2017 bestått av Per Nilsson (ordf. och styrelseledamot SCIF), Björn Ekblom (GIH, Stockholm), Karin Larsén (rektor GIH) samt Per Rehnström (styrelseledamot SCIF).  Kommitténs sammansättning garanterar en bred vetenskaplig kompetens. Kommitténs samtliga ledamöter är professorer. Kommittén är föredragande och beslut har fattats av SCIFs styrelse.

Kommittén konstaterar att SCIFs pris än en gång väckt ett betydande intresse och att de nominerade kandidaterna genomgående kunde anses vara väl meriterade forskare. I valet mellan flera mycket kompetenta kandidater och välförtjänta pristagare har styrelsen beslutat tilldela professor emeritus Bill Sund, Stockholms universitet, SCIFs stora forskningspris 2017. Bill är en regelbunden medarbetare på idrottsforum.org, och vi gläds med honom över detta välförtjänta, om än senkomna, erkännande.

2017 års SCIFs pris till yngre forskare tilldelades fil.dr. Tommy Lundberg, Karolinska institutet och fil.dr. Marcus Moberg, Gymnastik och Idrottshögskolan Stockholm.

Bill Sund är en av landets ledande idrottshistoriska forskare som gjort betydande insatser för att öka kunskaperna om svensk idrott idag och historiskt. Numera emeritus är han mer aktiv än någonsin inom det idrottshistoriska fältet – det handlar om fotboll, cykelsport, dopning, med mera.

Bill Sund har gjort flera viktiga banbrytande, användbara pionjärinsatser och har expertkompetens huvudsakligen om fotboll och cykelsport. Pionjärinsatserna inom fotbollsfältet inleds med den första historievetenskapliga studien någonsin av svensk fotboll, vilken gjordes i ett internationellt perspektiv: alltså Fotbollens maktfält (1997). Ett sammandrag av boken översattes till finska och publicering skedde även i Norge. Nästa stora insats bestod i att medvetandegöra offentligheten om att den svenska fotbollen sedan 1990-talet var en del av en global arbetsmarknad med export, import och styrt av avtal och Bosmandomen. Detta ledde till att ett arbetsmarknadssystem genererades även i Sverige med en facklig spelarförening och kollektivavtal. I systemet finns även agenter och kontrakt, vilket skiljer det från de reguljära arbetsmarknads-systemen. Fynden publicerades inledningsvis i flera artiklar på svenska och engelska. Dessutom gjordes en studie av dansk fotboll och dess arbetsmarknadssystem som publicerades på danska. En uppsamling av dessa fynd gjordes sedan 2007/2008 i boken med den beskrivande titeln Fotbollsindustrin. Bill Sund fortsatte sin fotbollsforskning och 2015 kom mästerverket Fotbollens strateger, med empiriskt välgrundade analyser av utvecklingen alltsedan 1920-talet till nutid. Den vetenskapliga innovationen bestod i att analysera spelsystem och ledarskap som en integrerad helhet och detta dessutom i ett socialt och samhälleligt diskursperspektiv. Denna ansats gav ny viktig kunskap om fotbollens utveckling. För svenskt vidkommande har ungerska och engelska tränare med paternalistiska drag haft en betydelsefull roll. Relevans alltså om spelsystem, ledarskap och fotbollens globala arbetsmarknadssystem med marknadsanpassning, regelsystem och intresseorganisationer.

Bill Sunds cykelforskning, publicerad i Backe upp och backe ner samt i flera artiklar som Den fjärde cykelnormen ”Omerta”, har lett till ny viktig kunskap. Alltså: att såväl Sexdagars som Post Girot Open, öppet även för proffs, kom att betyda mycket för svensk cykelsport som har en lång glömd storhetstid, att de svenska loppen hade medvetna kopplingar till Le Tour de France och Giro d’Italia, att Dagens Nyheter hade en stor och viktig arrangörs- och sponsorroll som LÁuto och La Gazzetta liksom senare statliga Postgirot, att aktörerna bakom Sexdagars utgjorde en makttriangel, att den svenska cykelindustrin med Crescent och Monark var starkt bidragande genom anlitande av danska cyklister och tränare till att professionella normer infördes, att doping-problematiken uppkom på 1950-talet genom fenedrinmissbruk, att arrangörsupplägget bakom Sexdagars blev ett lärorikt exempel på hur ett idrottsförbund kan samverka med sponsorer, att entreprenörer var den drivande kraften bakom såväl den svenska som internationella cykelloppen och cykelindustrin. Relevans alltså om den svenska cykelsportens glanstid, dess normer, taktik och förhållande till industrin och den tekniska utvecklingen. Han avslutar för närvarande en studie om dopning inom svensk cykelsport, som kommer att avrapporteras i boken Makt och antidoping. Den svenska cykelsportens kamp i ett internationellt och modernhistoriskt perspektiv 1950-2010.

Förutom vetenskaplig fotbolls- och cykelforskning har Bill Sund även studerat bandy och ishockey.

Bill Sunds banbrytande insatser som idrottsforskare utgår från hans egna erfarenheter som spelare och ledare och vilar på en både bred och djup vetenskaplig kompetens inom samhällsvetenskap och humaniora. Han formulerar och analyserar idrottens problematik i en samhällelig och organisatorisk kontext, exempelvis fotbollens spelsystem, ledarskap och arbetsmarknad, och cykelsportens aktörer, etik, tekniska utveckling och tävlingsverksamhet. Hans omfattande idrottsforskning fokuserar makten och resurserna i ett lärorikt historiskt och internationellt perspektiv. Hans betydelse som kunskapsförmedlare ligger på flera plan: dels idrottsvetenskapligt, dels relevansmässigt och dels på ett samhälleligt plan avseende idrottens organisations-relationer, institutioner och normer. Numera emeritus har Bill Sund valt att inte vila på lagrarna. Hans femte bok inom idrottsfältet utkommer snart, och han är involverad i ett större projekt om den svenska idrottens utveckling sedan dess start för över hundra år sedan – demokratin, marknadsanpassningen och styrsystemet samt ledarskap för klubbarna.

De centrala verken i Bill Sunds idrottsvetenskapliga produktion är följande verk i bokform:

  1. Fotbollens strateger. Spelsystem och ledarskap i ett internationellt och svensk historiskt perspektiv. Malmö Studies in Sport Sciences. Vol. 16. Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2015
  2. Backe upp och backe ner. Svensk cykelsport och cykelhistoria i ett internationellt perspektiv. Malmö Studies in Sport Sciences. Vol. 12, Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2012.
  3. Fotbollsindustrin. Nomen förlag 2008 (även som e-bok).
  4. Fotbollens maktfält. Svensk fotbollshistoria i ett internationellt perspektiv. Svenska fotbollförlaget. Solna 1997 (även som talbok).

Sund utkommer under 2018 med boken Makt och antidoping. Den svenska cykelsportens kamp i ett internationellt och modernhistoriskt perspektiv 1950-2010 på Bokförlaget idrottsforum.org.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.