Om förskriven fysisk aktivitet

Fredrik Offerlind
Sjukgymnastutbildningen, Lunds universitet Jon Karlsson, Agneta Ståhle & Eva Jansson (red)
Ordination motion: Vägen till bättre hälsa
183 sidor, inb., ill.
Stockholm: Brombergs 2009 (FYSS – Fysisk aktivitet i Sjudomsprevention och Sjukdomsbehandling)
ISBN 978-91-7337-224-4


Boken Ordination motion: vägen till bättre hälsa” är den populärvetenskapliga versionen av den numera så väletablerade vägledningen rörande fysisk aktivitet för yrkesverksamma personer inom hälso- och sjukvård, FYSS – Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling.

Boken är utgiven på Brombergs bokförlag (2009) i samarbete med Apoteket AB och Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). I redaktionskommittén återfinns Jon Karlsson, Eva Jansson och Agneta Ståhle. Yvonne Dolck-Lagrell har bearbetat texterna till en populärvetenskaplig nivå. För den grafiska formen svarar Lisa Zachrisson.

Boken är naturligt uppdelad i två delar. Den första behandlar fysisk aktivitet i ett allmänt perspektiv. I detta avsnitt beskrivs hur fysisk aktivitet påverkar kroppen positivt och kan förebygga ohälsa och sjukdom. I delen belyses aktivitetens betydelse ur ett livsspannsperspektiv där såväl barns, ungdomars, vuxnas och äldres förutsättningar tas upp. Ett kapitel beskriver när vi inte ska anstränga oss, Till exemempel vid olika infektionssjukdomar som påverkat immunförsvaret. På ett föredömligt sätt beskrivs varför, och slutligen när vi kan börja träna igen efter en sjukdomsperiod.

För att förtydliga beteendets betydelse vid fysisk aktivitet finns även ett kapitel som förklarar bakgrunden till hur man ändrar gamla vanor. Att ändra gamla vanor kan liknas vid en process där såväl fysiska som psykiska komponenter ingår och ett sätt att hjälpa en person att utöva fysisk aktivitet är att ordinera detta genom recept, förkortat FaR. Fysisk aktivitet genom recept är en ordination som talar om vilken träningsaktivitet som är aktuell, frekvens (hur ofta), duration/varaktighet (hur länge) samt träningsaktivitetens intensitet (hur hårt personen ska träna). I boken poängteras motivationens betydelse för ett fullgott resultat. Boken kunde, anser jag, vara tydligare med att FaR genom sin skriftliga information har visat sig leda till större följsamhet (compliance) i jämförelse med enbart muntlig information till personer som ordinerats fysisk aktivitet. Jag tolkar detta som att en skriftlig information angående fysisk aktivitet är motivationshöjande. Jag hade gärna sett att detta följdes upp i kapitel 4 som rör FaR, men också att kapitlet lyfter fram de legitimerade sjukgymnasterna som är den yrkesgrupp som är särskilt kunniga när det gäller fysisk aktivitet.

Jag ställer mig däremot mycket frågande till den grafiska formen där Lisa Zachrisson medverkat och är ansvarig.

Bokens andra del kan beskrivas som en ”kokbok” när det gäller fysisk aktivitet vid 28 tillstånd eller sjukdomar. Syftet är att ge en kunskapsöverblick över dessa tillstånd med avseende på vilka aktiviteter som kan rekommenderas, deras frekvens, duration och träningsintensitiet. Allt för att personen ska uppnå bättre hälsa. Utgångspunkten och målet är att förtydliga att fysisk aktivitet inte är farligt för kroppen, utan kan lindra och skapa bättre förutsättningar för individen att klara av sin vardag. Den andra delen, liksom den första, är skriven av framstående vetenskapsmän och -kvinnor från Norge och Sverige, och innehållet håller hög vetenskaplig nivå. Yvonne Dolck-Lagrell har gjort ett förtjänstfullt arbete med att bearbeta texterna till den populärvetenskapliga nivå som boken förmedlar. Detta gör boken begriplig för gemene man och denna utgåva kan med stor sannolikhet användas som hjälp vid information till personer som ordineras motion, eller i undervisningssammanhang för de som är intresserade av friskvård.Jag ställer mig däremot mycket frågande till den grafiska formen där Lisa Zachrisson medverkat och är ansvarig. För mig handlar den grafiska formen om att skapa struktur och underlätta för läsaren så att det givna budskapet blir så enkelt som möjligt att ta till sig. I denna bok finns många bra bilder som skapar en struktur genom att avgränsa respektive kapitel. I den allmänna delen har grön text använts på vitt papper och grönmarkerade rutor har svart text. I del två används inte längre grön färg utan istället blå. Det här blir ett bekymmer. Just grönt och blått (men även rött) bör undvikas i textsammanhang. Anledningen är att kontrasterna blir svåra för ögat att hantera, och därigenom försvåras läsningen. Detta blir särskilt tydligt för dem som lider av defekt färgseende. Jag hade gärna sett att färgerna i en framtida utgåva byts ut mot svart text genomgående, då jag uppfattar att detta kan göra bokens budskap än tydligare.

I slutet av boken finns referenslista till respektive kapitel, men även en medicinsk ordlista som på ett lättfattligt sätt förklarar ord som förekommer i de olika avsnitten.

Sammanfattningsvis anser jag att boken förmedlar vikten av fysisk aktivitet på ett lättfattligt, heltäckande sätt och fyller ett tomrum som tidigare funnits beträffande fysisk aktivitet kopplat till ohälsa. För den som önskar fördjupa sig hänvisar boken till hemsidan www.fyss.se där ytterligare information finns samlad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Fredrik Offerlind 2011.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se
Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.