Metodboken – för forskarstuderande inom idrottsvetenskap!

Jane Meckbach
Gymastik- och idrottshögskolan, GIH, Stockholm

Kathleen Armour & Doune Macdonald (red)
Research Methods in Physical Education and Youth Sport
366 sidor, hft.
Abingdon, Oxon: Routledge 2012
ISBN 978-0-415-61885-4

This is the first book to focus entirely on physical education and youth sport, it guides the reader through the research process, from first steps through to completion of a dissertation or practice-based project, and introduces key topics as: formulating a research question, qualitative and quantitative approaches, mixed-method research, literature review, case studies, survey, interviews and focus groups, data analysis and writing the dissertation.

Boken inleds med denna sammanfattning av dess innehåll av redaktörerna Kathleen Armour och Doune Macdonald. En efterlängtad bok för forskarstuderande  inom det idrottsvetenskapliga fältet med fokus på ”physical education and youth sport”. En metodbok som guidar läsaren genom forskningsprocessen till den färdiga avhandlingen. Metodbokens olika kapitel, som oftast är skrivna av en seniorforskare och en relativt nydisputerad, som presenteras i början av kapitlet, ger flera exempel från idrottsvetenskapliga projekt under läsningens gång. Kapitlen är pedagogiskt upplagda och tar utgångspunkt i idrottsliga forskningsexempel, omfattar en summering, kapitlets nyckelbegrepp och referenslista. Vissa kapitel ger även exempel på fördjupad läsning. Denna metodbok är en utmärkt startbok för den nyantagna forskarstuderande. Boken kan läsas från pärm till pärm för att få en mycket god översikt om vad den kommande forskarresan ska handla om, eller så kan de olika delarna och/eller kapitel läsas separat. Metodboken kan finnas med från den första kursen i forskarutbildningen, via metodkurser till själva avhandlingsarbetet.

Fem delar ingår i Research Methods in Physical Education and Youth Sport:

Del 1 Planning the research process
Del II Methodology: the thinking behind the methods
Del III Selecting the most appropriate method (s)
Del IV Data analysis – consider it early!
Del V Communicating your research

Den första delen, ”Planning the research process”, består av fyra kapitel. Det första kapitlet problematiserar vad som är forskning, forskningsfrågan, varför den är av vikt och vad som är god forskning, samt ger en överblick av bokens upplägg. Kapitel två är ett bra startkapitel för en nyantagen forskarstuderande (även för masterstudenter) och ger en överblick av vad forskarresan innebär samt omfattar fyra principer/råd. Det tredje kapitlet handlar om forskarens positionering och de fyra ”S:en” (survival, sucess, significance and spirituality). Det fjärde och avslutande kapitlet fokuserar på vad som räknas som ”god forskning”.

Del två, ”Methodology: the thinking behind the methods”, fokuserar metodologiska spörsmål och tankar bakom olika metoder. Samtliga sex kapitel har en tydlig fokus: teoretiskt ramverk, etiska övervägande, kvalitativ och kvantitativa tillvägagångssätt och blandade metoder (mix methods). Det avslutande kapitlet diskuterar metodologiska problem av betydelse för utformning och genomförande av forskning med ungdomar/unga människor med fokus på ”physical education and youth sport”.

Samtliga kapitel problematiserar väl den beskrivna metoden och tankarna bakom (historiskt etc.). Vidare förs resonemang och kritiska reflektioner av metoden samt exempel från idrottsvetenskapliga forskningsprojekt ges. I avslutningen av varje kapitel återfinns en summering av kapitlets innehåll, nyckelbegrepp och referenslista.

Tredje delen, ”Selecting the most appropriate method(s)”, är den mest omfattande och består av tolv kapitel. Kapitlen kan ses som en rik flora av metodval vilka i vaierande återfinns inom forskning som handlar om ”physical education and youth sport”. Kapitlen följer samma struktur som är beskriven från tidigare delar ,och följande metoder återfinns i denna del: litteraturgranskning (reviewing), experimentella forskningsmetoder, mätmetoder, enkätmetoder, observationsstudier, case-studier, intervjuer och fokusgrupper, narrativa metoder, aktionsforskning, samt visuella metoder. De två sista kapitlen behandlar ”grounded theory” respektive diskursanalys. Samtliga kapitel är pedagogiska, välskrivna och problematiserar den valda metoden, och ibland återfinns kritiska perspektiv på metoden vilket skärper läsningen. De idrottsrelevanta forskningsexemplen som återfinns i respektive kapitel gör att man blir än mer nyfiken på de olika metoderna.

The most important thing to realize is that quantitative data rarely explain why an observed phenomenon occurs or how to deal with it.

Den fjärde delen, ”Data analysis – consider it early!”, omfattar två kapitel som behandlar analys av kvalitativa respektive kvantitativa data. Syftet med det första kapitlet ”Analysing qualitative data” är att hjälpa läsaren att få ordning på begrepp och användande av kvalitativ forskningsanalys. Fokus ligger på vad kvalitativ analys är, vad den kan bidra med, vad den kan göra och när den används. I inledningen ges en definition av kvalitativ forskning, som är ”exploratory, and it is used when the aim is to delve deep into issues of interest and explore nuances related to the problem at hand” (Hastie & Glotova, s. 310). Författarna framhåller att kvalitativ forskning inte handlar om individuell data utan om processen. Kapitlet ger goda exempel på tillvägagångssätt för analys av kvalitativ forskning och avslutar med att uppmuntra till reflektion kring följande aspekter av ett kvalitativ forskningsprojekt: ”1) You are not a neutral/mechanical tool, 2) You are not doing an experiment in which you set the agenda, and 3) The people you talk to are inanimate objects; they also have agency and together you ’co-produce’ social encounters, and hence data” (ibid., s. 319). Det andra kapitlet, ”Analysing quantitative data”, problematiserar användandet av kvantitativa tekniker och fokus här är att hjälpa läsaren att fatta beslut om valet av statistiska procedurer inte hur statistikprogram används. Hale och Wakefield påpekar inledningsvis att ”It is vital to appreciate what quantitative analysis can achieve, and where its limitations lie. The most important thing to realize is that quantitative data rarely explain why an observed phenomenon occurs or how to deal with it. Qualitative data are usually needed to argument quantitative findings if you are looking for solutions” (s. 322).

I den femte och avslutande delen, ”Communicating your research”, återfinns två kapitel. Det första handlar om ”Effective research writing” och att skrivandet är en del av forskningsprocessen. Författarna lyfter fram några tekniska aspekter på skrivandet, beskriver olika kontexter för skrivande, informerar om några tidskrifter och avslutar med en beskrivning av en process mellan författaren av insänd artikel och tidskriftens granskning (review). Det avslutande kapitlet handlar om avhandlingen: ”The dissertation”. I kapitlet skriver författarna att ”Writing a dissertation is a messy affair, and pieces that come together like clockwork are rare finds”. I fokus är de sex hörnstenarna för avhandlingsarbetet, men här ges också exempel från några doktoranders erfarenheter.

Som avslutning vill jag framhålla att denna – den första metodboken som fokuserar på idrottsvetenskapliga spörsmål kring idrott & hälsa (physical education) och ungdomsidrott (youth sport) – är ett välkommet bidrag till forskarutbildningskurser inom idrottsvetenskap. De flesta forskningsexemplen i kapitlen är hämtade från den engelskspråkiga idrottsvetenskapliga forskarvärlden med inslag från Asien och Ryssland. Ett kapitel är skrivet av de två svenska forskarna Marie Öhman och Mikael Quennerstedt från Örebro universitet.

Tänk om vi hade haft denna metodbok till de första forskarstudenterna i den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap (NFI) i Sverige, vilken startade 2009! Vid flertalet tillfällen under metodkurserna efterfrågades idrottsvetenskapliga exempel av de forskarstuderande. Metodboken kommer dock att användas till de 15 forskarstudenterna i lic-forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD) under hösten 2012.

Ett varmt tack till Kathleen Armour och Doune Macdonald som drivit detta projekt och självklart också till alla skribenterna – ni har författat en värdefull metodbok!

Copyright © Jane Meckbach 2012.


Läs mer på idrottsforum.org om

Köp Women’s Football in the UK från Adlibris.se
Kjøp Women’s Football in the UK fra Adlibris.no
Køb Women’s Football in the UK fra Adlibris.dk
Buy Women’s Football in the UK from Amazon.co.uk
Buy Women’s Football in the UK from Amazon.com
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.