Motivasjon i klatring

uk-flagIn English

© Mirna Mandić1 & Anne Tjønndal2
1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim
2 Universitetet i Nordland, UiN, Bodø


Denne artikkelen omhandler motivasjon i livstilsidretten klatring. Nærmere bestemt undersøker studien hvilke motivasjonsformer som dominerer blant medlemmer av Norges Klatreforbund (NKF), samt hvordan enkelte individuelle faktorer påvirker de ulike motivasjonsformene blant klatrerne. Studien baseres på et kvantitativt forskningsdesign, hvor et utvalg norske klatrere har besvart et elektronisk spørreskjema.

Selvbestemmelsesteori (SDT) utgjør artikkelens teoretiske rammeverk for motivasjon. Indre og ytre motivasjon i lys av Selvbestemmelsesteori (SDT) er et felt som har fått stor empirisk oppmerksomhet (Ryan, 2009). Likevel er det lite kunnskap om motivasjon og livsstilsidretter. Samtidig vet man at klatring og andre livstilsidretter har substansielle kjennetegn som gjør dem særegne og spesielle sammenliknet med tradisjonelt organisert idrett (Wheaton, 2000; 2004; Sisjord, 2005; Booth, 2004; Anderson, 1999). Hensikten med denne artikkelen er å bidra til å skape økt innsikt i motivasjon blant livstilsidrettsutøvere, mer konkret blant norske klatrere. Her fokuseres det spesifikt  på amotivasjon, indre og ytre motivasjon i lys av selvbestemmelsesteori. Mer konkret undersøkes følgende problemstillinger: Hvilke former for motivasjon er dominerende i livsstilsidretten klatring? Og hvordan påvirker individuelle faktorer indre, ytre og amotivasjon blant utøverne?

Et elektronisk spørreskjema besvart av 931 medlemmer av Norges Klatreforbund er grunnlaget for undersøkelsens analyser. For å analysere datamaterialet ble tre lineære (OLS) regresjoner gjennomført.

Analysen viser at indre motivasjon fremstår som en klart dominerende motivasjonsform blant utøverne.  Undersøkelsene viser videre at yngre utøvere i høyere grad blir styrt av ytre motivasjon enn eldre utøvere. Videre viser studien en signifikant sammenhengen mellom amotivasjon og utseendefokuserte klatrere. Funnene her tyder på at utøvere som klatrer for å bedre utseende er mer preget av amotivasjon enn utøvere som er aktive av andre motiver.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


MIRNA MANDIĆ er student ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim. Hun har nettopp oppnådd bachelorgrad i samfunns- og idrettsvitenskap. Hennes forskningsinteresser inkluderer livstilsidretter og motivasjon.

ANNE TJØNNDAL er utdannet idrettsviter (MSc. Sport Science) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. For tiden er hun tilsatt som doktorgradsstipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland (UiN), Bodø. Hennes doktorgradsavhandling omfatter in-
novasjon og sosial inkludering i idrett.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.