Ledig tjänst | Doktorand i pedagogik med inriktning mot Idrottspedagogik till Umeå universitet. Ansök senast 2021-04-18

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 90 anställda. Prioriterade områden för forskning är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i flertalet program, bland annat inom Lärarprogrammen, Specialpedagogprogrammet, Speciallärarprogrammet, Idrottsvetenskapliga programmet, Personalvetarprogrammet och Polisutbildningen. Mer information om Pedagogiska institutionen, klicka här.

Doktorandanställningens inriktning

Doktorandanställningen är i Pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik. Det innebär ett fokus på processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område, det vill säga i ideell, offentlig och privat sektor och i såväl organiserade som oorganiserade former. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser.

För närmare information om den idrottspedagogiska forskningsmiljön klicka här.

Kvalifikationer

För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:

   • förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
   • tidigare studieresultat
   • kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till doktorandtjänstens inriktning

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:

   • analytisk förmåga
   • kommunikativ förmåga (skriftlig/muntlig)
   • kritisk förmåga
   • självständighet
   • prestationer inom givna tidsramar

Meriterande är tidigare studier i idrottspedagogik.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som följd av detta förlängas till högst fem år.

Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Pedagogiska institutionen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den nuvarande allmänna studieplanen, ASP. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

   • Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max 5 sid exkl. ref). Planen ska relatera till texten ”Doktorandanställningens inriktning”
   • Personligt brev (max en sida) som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställning
   • Verifierad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa
   • Kopia av examensbevis
   • Uppsatser/övriga publikationer
   • Ev. övriga meriter med relevans för anställningen0
   • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Övrig information

Diarienummer AN 2.2.1-450-21

Anställningen påbörjas 1 september 2021.

Kontaktpersoner:

   • Om Pedagogiska institutionen:
    prefekt Simon Wolming, 090-786 53 02, simon.wolming@umu.se
   • Om forskarutbildningen:
    studierektor för forskarutbildningen, Cecilia Stenling, 090-786 65 01, cecilia.stenling@umu.se
   • Om doktorandanställningen:
    områdesledaren i idrottspedagogik, Josef Fahlén 090-786 5538, josef.fahlen@umu.se

 

     Välkommen med din ansökan!     

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.