Ledig plats | Universitetslektor/ universitetsadjunkt i idrottsvetenskap till Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. Ansök senast 2020-10-15

Ref nr: ORU 2.1.1-04602/2020

Vi söker en universitetslektor/universitetsadjunkt i idrottsvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för Hälsovetenskaper. Ämnesområdet för anställningen är idrottsvetenskap med inriktning idrottsdidaktik, med fokus lärande av rörelseaktiviteter och friluftsliv.

Bakgrund

Vid enheten för idrott bedrivs utbildning och forskning inom det idrottsvetenskapliga området där idrottsliga praktiker belyses utifrån olika kunskapsområden som idrottsfysiologi, idrottsdidaktik och idrottspsykologi. Den aktuella anställningen har en inriktning mot lärande av rörelseaktiviteter och friluftsliv där framför allt didaktiska frågor kring lärande och undervisning i idrott och hälsa i skolan är i fokus. Undervisningen sker främst på grundnivå inom Ämneslärarprogrammet och samt till viss del i Förskollärarprogrammet men även undervisning i andra kurser och program kan förekomma.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. I arbetsuppgifterna ingår undervisning företrädesvis på grundnivå, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling samt en förväntan att delta i institutionens forskningsaktiviteter och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen. För tidsbegränsade läraranställningar, om minst två år, ska en plan finnas för genomförande av behörighetsgivande utbildningar.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och vid anställning av universitetslektor ska dessa ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Pedagogisk skicklighet (gäller för anställning som universitetsadjunkt)

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder

Meriterande för anställningen är Ämneslärarexamen samt dokumenterad och bred erfarenhet av undervisning med relevans för skolan. Tidigare undervisning i lärarutbildning är meriterande. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Programansvarig Karin Andersson, 019-30 303923, e-post: karin.anderssonru.se@oru.se eller Ämnesansvarig Mikael Quennerstedt, 019-30 35 98, e-post: mikael.quennerstedt@oru.se eller Enhetschef Elodie Ponsot, 019-301094, e-post: elodie.ponsot@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök”.

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

   • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
   • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
   • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
   • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter (gäller för universitetslektor)
   • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
   • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) (gäller för universitetslektor)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-10-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

     Ansök     

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.