Inbjudan till nominering av kandidater till SCIFs stora och lilla forskarpris i idrottsvetenskap 2015

bengt-saltin
Den förste mottagaren av SCIFs stora forskarpris var Bengt Saltin (1935–2014). Han fick priset år 2000.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) bildades 1897 och var landets första centrala idrottsorganisation. Föreningen är självfinansierande och får inga statliga eller andra bidrag. Föreningen satsar en del av sina resurser på ett antal olika områden, förutom forskningsverksamheten också som stöd till sina tennishallar (varav en är byggnadsminnesmärke), skolidrott, förbundsidrott, ledarinsatser, idrottshistoria och idrottsmuseiverksamhet samt föreningens årsbok, Blå Boken. Föreningen administreras i stort helt på ideell basis.

SCIF har under många år bidragit med medel till svensk forskning samt som bidrag till internationellt utbyte i forskningsfrågor och till olika projekt. För att stimulera till fortsatt forskning av hög kvalitet inom idrottsvetenskap i Sverige, delar SCIF för år 2015 ut två pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för utvecklingen av svensk idrott.

SCIFs stora pris på 100 000 kronor går till en erfaren fortfarande aktiv forskare, som genom åren har producerat högkvalitativ forskning inom idrottsvetenskap.

SCIFs lilla pris på 50 000 kronor till en yngre forskare som under de senaste åren har producerat högkvalitativ forskning inom idrottsvetenskapen.

Mottagarna av SCIFs Pris i Idrottsvetenskap kommer att:

 • erhålla 100 000 kr till den erfarne forskaren och 50 000 kr till den yngre forskaren
 • erhålla SCIFs minnesplakett
 • hålla föreläsning om sin forskning för svensk idrottsrörelse
 • skriva en artikel i Blå Boken

SCIFs pris utdelas till forskare som under de senaste åren publicerat forskning som uppfyller följande:

 • är av högsta kvalitet,
 • är starkt relaterad till fysik aktivitet och idrott samt
 • är av stor betydelse för svensk idrott eller idrottshistoria.

Målet är att utse en pristagare i vardera kategorin. I undantagsfall kan prisen delas eller fler pris utdelas. SCIFs Pris i Idrottsvetenskap 2015 kommer att delas ut under 2016 i samband med en större begivenhet som svensk idrottsrörelse arrangerar.

Kriterier för mottagare av SCIFs priser.

 1. Dessa ska i första hand gå till forskare som under de senaste åren utfört forskning som är av högsta kvalitet och som är av stort värde för svensk idrott och/eller idrottshistoria
 2. Forskningen bör vara publicerad i internationella och/eller nationella peer-reviewed tidskrifter eller i monografier, som gjort avtryck i svensk idrottsvetenskap
 3. Forskningen ska vara starkt relaterad till idrott och fysisk aktivitet. Det är en fördel om forskningen har stor betydelse för de fysiskt aktiva individerna eller för idrotten. SCIF stödjer svensk idrott i sin helhet. Idrott vad gäller barn och ungdom, prevention av skador och sjukdom, förbättrad prestationsförmåga och liknande områden är alltid aktuella.
 4. Det är en fördel om forskaren har byggt upp en omfattande forskningsverksamhet speciellt inom ”nya” kunskapsområden. Denna bör inkludera god utbildning i ämnet och ett flertal aktiva doktorander och forskarstuderande.
 5. Forskaren bör ha god kommunikation med omvärlden, dvs både med vetenskapssamhället och idrottsrörelsen. Spridningen av forskningen till idrottsrörelsen betraktas som viktig. I detta  inkluderas publikationer och föreläsningar på både svenska och internationella idrottsvetenskapliga konferenser och kurser
 6. Aktiviteter och aktivt engagemang i den nationella och/eller internationella idrottsrörelsen är av godo.

Beslut om SCIFs pris

Urval av kandidater görs av en kommittee för det kommande året består av ordförande professor Per Nilsson (pedagogik), professor emeritus Björn Ekblom (fysiologi relaterat till fysisk aktivitet och idrott), samt professor Karin Henriksson (internmedicin relaterad till fysisk aktivitet och idrott) och professor emeritus Per Renström (idrottsortopedi och -traumatologi). Tidigare pristagare är med som rådgivare då det anses behövas. Externa bedömare anlitas när behov anses föreligga. Slutgiltigt beslut om mottagarna av

SCIFs pris fattas av SCIFs styrelse vid dess höstmöte i november 2015.

Förste mottagare av stora priset var Bengt Saltin år 2000. Sedan dess har också bland andra Jan Lindroth, Lars Magnus Engström, Göran Patriksson, Tomas Peterson och Peter Hassmén mottagit stora priset. Lilla priset har gått ill bland andra Håkan Larsson, Johan R. Norberg, Josef Fahlén, Stefan Wagnsson och Helena Tolvhed.

Nominering/ansökan för SCIFs pris 2015

Nominering av kandidat till SCIFs Pris i Idrottsvetenskap 2012 kan göras av institution, enskild person eller liknande. Egen ansökan accepteras. Juryn kan inom sig nominera kandidater.

Ansökan ska innefatta

 1. Curriculum vitae
 2. Kort motivering varför sökande ska få priset (ca 5-10 rader)
 3. Nomineringsmotivering: Vetenskapliga fynd och skäl som motiverar varför sökande bör få priset (max.en sida). Denna bör innefatta en beskrivning av forskningens relevans för idrott och fysisk aktivitet.
 4. Ange de 2-4 viktigaste artiklarna, som beskriver fynden.
 5. Fler uppgifter kan begäras in efter anmälan om nominering. 

Senaste ansökningsdatum

Nominering och ansökan för SCIFs Pris i Idrottsvetenskap 2015 ska sändas på e-mail till Gunilla Lydén på mailaddress: Gunilla Lydén [klocktornet@scif.se] med kopia till Per Nilsson på per.nilsson@esh.se, senast 18 september 2015

Information

Information om SCIF`s Pris i Idrottsvetenskap kan fås av professor Per Nilsson, ordförande i SCIFs forskningskommitté per telefon: 076-636 50 14 eller e-mail: per.nilsson@esh.se.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.