En bok för alla: Lysande analys av Skid-VM i Oslo 2011

Josef Fahlén
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet


Dag Vidar Hanstad (red)
Ski-VM 2011: Planleggning og gjennomføring
379 sidor, hft.
Oslo: Akilles 2012
ISBN 978-82-7286-232-8

Hatten av för Dag Vidar Hanstad som erbjuder oss en möjlighet att läsa en forskningsbaserad antologi om ett stort idrottsevenemang. En eloge också till Hanstad som tillsammans med sina författarkollegor lämnar ett bidrag till event management litteraturen med ett nordiskt studieobjekt. Författarlistan består av många för forumets läsare välkända namn, och namn som borgar för hög kvalitet. Föraningen om kvaliteten visar sig efter genomläsningen också vara väl grundad. Men innan jag går djupare in på ett samlat utlåtande vill jag säga något om varje kapitel.

Redaktör Hanstad inleder själv antologin med ”Mesterskap med de store kontrastene – Hva er arven etter Ski-VM i Oslo?”. Kapitlet handlar som titeln bjuder om arvet efter evenemanget, även om författaren själv medger att det är vanskligt att uttala sig om arvet efter 2011 redan 2012. Hanstad anger i kapitlet tonen för hela antologin och visar att han har båda fötterna fast förankrade i en uppfriskande kritisk mylla. En dylik förankring borde naturligtvis inte förvåna läsare av forskningsantologier men dessvärre finns det många exempel på utgivningar som saluförs som såväl forskning som kritiska analyser, och som inte alls uppfyller kriterierna. Jag har i tidigare recensioner på forumet varit kritisk mot flera av de bidrag som publiceras i den engelskspråkiga textbook-traditionen, men med den delar Ski-VM 2011: Planleggning og gjennomføring egentligen endast antologiformatet. Den kritiska ton och hälsosamma skepsis som Hanstad med kollegor genomgående använder sig av är vid sidan om det informationsrika faktainnehållet läsningens stora behållning.

Svein S. Andersen inleder därefter antologins första del, Prosjektplanlegging og ledelse, med kapitlet ”Pröve-VM 2010, en læringsarena for Oslo-VM 2011”. Kapitlet bygger på data från intervjuer med personer med centrala ledningsfunktioner i organisationen av WC 2010 i Holmenkollen som användes för att testa organisationen av skid-VM 2011. Del ett fortsätter med ett bidrag skrivet av Jørgen Aass betitlat ”Publikumsflyt og arenasikkerhet”. Kapitlet är ett välkommet bidrag för de nordbor som är intresserade av säkerhets- och logistikfrågor kopplade till arenaevenemang, och som för vidare förkovran i ämnet nästan uteslutande är hänvisade till den engelskspråkiga litteraturen där studieobjekten ofta är mycket större och dessutom förlagda i en samhällelig kontext som på många sätt skiljer sig från vår. Redaktör Hanstad tar därefter själv över stafettpinnen i del ett genom kapitlet ”Ledelse av frivillige” som bygger på en välavvägd teoretisering av relationen mellan ledare och medarbetare, och på en ansenlig mängd data från evenemangets medarbetare. Del ett avslutas av Per Øystein Hansens ”VM-forberedelse til verdens beste langrennslandslag. Kontinuerlig utvikling gjennom pålitelig erfaringsbasert læring”. Kapitlet har ett uttalat utövarfokus som kan tyckas vara något malplacerat i förhållande till antologins huvudfokus, men Hansens argumentation för att hemmanationers framgångar är en viktig beståndsdel i den totala bedömningen av hur väl arrangörer lyckas med evenemang övertygar. Övertygande är också Hansens övriga resonemang som i huvudsak kretsar runt prestationskultur som förklaringsmodell för det norska skidlandslagets framgångar.

I del två, Frivilligheten, inleder Trond Svela Sand med ”Hvem var de frivillige under Ski-VM?” som är en analys av vilka som deltog som volontärer i Skid-VM 2011, deras karaktäristika och inre motiv för att engagera sig. Analyserna bygger på data från fyra stora undersökningar som genomfördes i samband med WC 2010 och VM 2011. Den stora behållningen för min egen del är dock genomgången av hur den norska frivilligheten ser ut generellt och inom norsk idrott mer specifikt. Del två fortsätter med Eivind Skilles ”En sammenlikning mellom frivillige under Ski-VM og andre frivillige” där han bland annat jämför de inre motiven hos frivilliga i VM 2011 med de inre motiven hos dem som deltagit som frivilliga i handbolls-EM för damer 2010 och i världens största mountainbiketävling Birkebeinerrittet 2011. Även Skille använder sig av ett omfattande datamaterial men som i Sands kapitel är det andra avsnitt som intresserar mig mer, särskilt det om Den norske dugnaden. Det tredje kapitlet i del två, ”Kjønn utgjør en forskell”, står Berit Skirstad för. Skirstad fortsätter på jämförelsetemat med ett specifikt fokus på kön och visar bland annat hur rekryteringen av män och kvinnor skiljer sig åt. För den läsare som är intresserad av kompetensförsörjning finns det många träffsäkra analyser att ta del av. Del två avslutas av Ånund Brottveits, Andreas Hompelands och Olaf Aagedals ”Skisport, nasjonalidrett og etnisk mangfold” där analyser av VM 2011 som en integrationsarena står i fokus. Som i Skirstads kapitel är rekrytering ett av författarnas intressen men för mig är det de mer filosofiska utvikningarna om till exempel bakgrunden till integrationsambitionerna som är mest intressanta.

Författarna visar, något nedslående för lokala turistbyråer, att den uppmärksamhet stora idrottsevenemang drar till sig inte har några långvariga effekter på turisttillströmningen.

Antologins tredje och kortaste del, Opplevelsen, inleds av Olaf Aagedal, Andreas Hompeland och Ånund Brottveit. I kapitlet ”Folkefestens arkitektur” analyserar författarna de processer och faktorer som ligger till grund för en folkfest och kapitlet fungerar både som tankeväckare och som goda råd till hugade arrangörer. Efter Aagedals, Hompelands och Brottveits grundliga genomgång fortsätter del två med ”Ørneskrik og Kollenbrøl” av Trygve B. Broch. Broch analyserar en reklamfilm om evenemanget och de meningskonstruktioner som användes för att förmedla berättelsen om VM 2011 och det norska kulturarvet. Broch riktar sina teoretiskt drivna narrativa analyser mot den förståelse av evenemanget, Oslo, Norge och nordisk skidkultur som filmen förmedlar.

Del fyra är antologins sista och innehåller analyser av evenemangets Marked og sponsing. Siv Skard är först ut med kapitlet ”Aktivering av sponsorater” där hon studerar tre sponsorers aktiveringsstrategier och visar bland annat hur själva aktiveringen är avgörande för hur väl en sponsors sponsring faller ut. Av samma anledningar som i Jørgen Aass’ fall lämnar Skard ett välkommet bidrag till forskningsfältet, särskilt mot bakgrund av att det nordiska sponsringsklimatet ofta antas skilja sig från ett motsvarande europeiskt eller nordamerikanskt. Arne Morten Ulvnes och Harry Arne Solberg fortsätter del fyra med sitt kapitel ”Skaper store idrettsarrangementer turisme? En studie av holdninger og eksplisitt minne”. Författarna visar, något nedslående för lokala turistbyråer, att den uppmärksamhet stora idrottsevenemang drar till sig inte har några långvariga effekter på turisttillströmningen. Ulvnes och Solberg benar föredömligt i tidigare forskning och slår med hjälp av den och sin egen originalundersökning hål på många myter som omger destinationsmarknadsföringen. Geir Gripsrud avslutar del fyra med kapitlet ”Fra Ski-VM til Vinter-OL i Oslo?” och fortsätter på den inslagna vägen med att fördjupa kritiken mot idén om idrottsevenemang som ekonomisk tillväxtmotor. Gripsruds huvudslutsats är att evenemang i VM och OS kaliber i första hand är att se som riskprojekt och att den enda vinst arrangören egentligen kan hoppas på är den begeistring som evenemanget kan ge befolkningen.

Dag Vidar Hanstad avslutar själv antologin med ett konkluderande kapitel om ”Det attraktive vertskapet – Skal norsk idrott være med i kampen om store idrettsbegivenheter?”. Kapitlet tar vid där del fyra avslutade med att Hanstad ställer frågor om möjliga vinster och kostnader för att delta i kampen om framtida evenemang i allmänhet och särskilt om vinter-OS 2022. Men till skillnad från Gripsrud fokuserar Hanstad konsekvenserna för idrotten, inte för turismen eller samhället i stort. Kapitlet innehåller i huvudsak författarens egna men välgrundade spekulationer om vad ett nytt norskt vinter-OS skulle innebära för norsk idrott och är en god avslutning på en god bok.

Så åter till det i inledningen utlovade utlåtandet. Ski-VM 2011: Planleggning og gjennomföring är en forskningsbaserad antologi som behandlar centrala idrottsvetenskapliga frågeställningar med hög kvalitet. Inte minst bidrar den med en välkommen nyansering av den kunskap som vi får oss till livs via antologier skrivna med utomnordiska studieobjekt i fokus. Fler sådana insatser behövs. Kanske kan man önska att den även översätts till engelska för spridningens skull. Jag är övertygad om att den nordiska idrottsforskningsmiljön har mycket att bidra med även för de läsare som inte behärskar våra språk. Det har våra norska kollegor visat tidigare, inte minst genom Nils Asle Bergsgards och kollegors välciterade Sport policy: A comparative analysis of stability and change.

Men Ski-VM 2011: Planleggning og gjennomföring visar också att det är svårt att skriva forskningsbaserade antologier som ska tilltala flera målgrupper samtidigt. I ambitionen att attrahera såväl lekmän och studenter som experter och forskare blir anslaget spretigt. Det är förmodligen också den ambitionen som är upphovet till att jag som läsare ibland har svårt att sortera i läsningen. De andra målgrupperna jag just nämnde har säkert andra intryck och skulle således välja att lyfta andra förtjänster och brister men för mig som forskare väcks frågor av vetenskaplig natur där det understundom är svårt att få grepp om vissa metodologiska frågor. På samma tema blir utvikningarna utan vetenskapliga stöd lite väl långa ibland, men de är även, som jag tidigare nämnt, en stor del av läsningens behållning. Måhända är det en av forskningsantologins styrkor att kunna balansera mellan ett strikt vetenskapligt framställningssätt och ett mer prosaiskt? Oavsett vilket hoppas jag att den här antologin når fram till er läsare i bruset av all event management litteratur som getts ut i samband med sommarens nyligen avslutade olympiad. Jag rekommenderar att du läser den oavsett vilken av målgrupperna du anser dig tillhöra.

Copyright © Josef Fahlén 2012

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.