Sport management-området låter sig inte sammanfattas i en volym

Josef Fahlén
Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet


George B. Cunningham (red) Sport Management 545 sidor, inb. Cheltenham, Glos: Edward Elgar 2013 (The International Library of Critical Writings on Business and Management) ISBN 978-1-78100-717-4
George B. Cunningham (red)
Sport Management
545 sidor, inb.
Cheltenham, Glos: Edward Elgar 2013 (The International Library of Critical Writings on Business and Management)
ISBN 978-1-78100-717-4

Sport Management av George B. Cunningham ingår i förlaget Edward Elgars välrenommerade utgivningsserie The International Library of Critical Writings on Business and Management. Till serien har idel välkända namn för den management-intresserade läsaren bidragit, som till exempel Barbara Czarniawska med en samling texter på temat Organization Theory, Mats Alvesson på temat Classics in Management Studies, och John Child på temat The Evolution of Organizations. Förlagets idé är att seriens volymer ska, på ett givet tema, presentera ett urval av de viktigaste och mest inflytelserika artiklarna på fältet. Varje volym ska på så sätt fungera som ett referensverk i vilket det givna fältets ”key papers” finns återutgivna. Den namnkunnige redaktören står som garant för urvalet av texter och inte sällan också för en stor del av bidragen som valts ut.

Just den här volymen ska erbjuda en insiktsfull överblick av forskningsfältet sport management genom att återge inflytelserika artiklar och bokkapitel från fältets ledande forskare. Genom sin multidimensionella ansats ska volymen täcka av ett brett spektrum av forskningsfältets problemställningar på såväl samhälls- och organisations- som individnivå. Baksidestexten annonserar att de artiklar som valts ut är lägliga och informativa, samt erbjuder en förträfflig översikt av den senaste tidens spörsmål inom det praktiska fältet ”management of sport organizations”. Välrenommerade Simon Chadwick går, i ett talstreck, i god för att volymen utgör en viktig samling nordamerikanska forskningsstudier som är såväl banbrytande i sin karaktär som betydelsefulla för utvecklingen av sport management-disciplinen i Europa och resten av världen. Just betoningen av det geografiska urvalet återkommer vi till strax. Tillsammans med en ny och tidigare outgiven introduktion ska samlingen av texter vara ett oumbärligt verktyg för såväl forskare som praktiker.

I ljuset av denna lovande marknadsföring är det lite svårt att få grepp om själva innehållet dock. Men först några rader om upplägget som jag i grunden är ganska kritiskt till; nämligen återutgivningen av redan tidigare publicerade artiklar. Å ena sidan vill jag se dylika samlingsverk som viktiga referensverk, vilket även marknadsföringen lovar, genom vilka vi forskare kan skaffa oss en snabb överblick av ett forskningsfält som i ett nästa steg kan ta oss vidare och djupare via artiklarnas referenslistor. Å andra sidan har jag svårt att se förbi det faktum att den här typen av titlar samtidigt är förhållandevis billiga försök att kapitalisera på gammal skåpmat, så gammal som 20 år i några fall. Låt vara att originaltexterna kanske inte är åtkomliga för alla och envar, särskilt inte för den aviserade målgruppen praktiker. Men för forskarsamhället och grundutbildningsstudenter, som jag ändå ser som bokens huvudsakliga målgrupper, skulle det ha räckt med att redaktören delade med sig av innehållsförteckningen i modern ”open-source-anda”.

När det gäller själva innehållet är det förvisso uppfriskande med en annan disposition än den vi vant oss vid från tidigare sport management-textböcker som exempelvis The management of sport: Its foundation and application av Bonnie Parkhouse (Mosby-Year Book, Inc. 1991); Contemporary sport management sammanställd av Pedersen, Parks, Quarterman & Thiboult (Human Kinetics 2011); samt Principles and practice of sport management redigerad av Masteralexis, Barr & Hums (Jones & Bartlett Publishers 2011). Inte desto mindre har jag svårt att få ihop den med det annonserade ”comprehensive”, ”groundbreaking” och ”critical writings”. Vi tar dem i tur och ordning: Comprehensive eller heltäckande är ju visserligen en definitionsfråga som samtidigt är svår att hålla isär från eget tycke och sin egen smak. Men i mitt tycke och i min smak saknas många texter som borde platsa i en dylik volym oavsett vilket omfång den tillåter för och som bättre skulle spegla fältets spännvidd. Till exempel saknas i stort sett helt den forskning som växt fram i efterdyningarna av de inflytelserika studier som Trevor Slack och hans doktorander genomförde under slutet av 1980-talet, hela 1990-talet och början på 2000-talet. Inte heller har några texter från icke-engelskspråkiga författare klarat urvalet. Å andra sidan är jag tveksam till att det är möjligt att rymma något heltäckande om ett så mångfacetterat och alltmer specialiserat forskningsfält som sport management har blivit. Något liknande gäller för epitetet groundbreaking eller banbrytande, även om det naturligtvis också är en fråga om perspektiv. Men om vi för exemplets skull antar att antalet citeringar skulle stå för någon slags fingervisning om vilka verk fältets forskare själva anser vara viktiga så saknar jag forskare som till exempel Packianathan Chelladurai som har skrivit över 150 artiklar, böcker och bokkapitel i ämnet, som var den första mottagaren av Earle F. Zeigler Award, som erhållit flertalet ”Lifetime Achievement Awards” av olika akademiska sammanslutningar för sina insatser inom forskningsfältet, och som blivit citerad i mer än 500 texter enligt Scopus. I relation till critical writings, ett grepp som jag för övrigt välkomnar som motvikt till den uppsjö av positivistiska och normativa bidrag som kommit att prägla fältet, lovar det dock betydligt bättre. Främst genom bidrag från Laurence Chalip, Earle Zeigler, Lucie Thibault och några fler. Men dessa insatser är ändå marginella, bokens kritiska anslag till trots.

Earle Zeigler fortsätter i bokens andra text i samma anda varvid han efterlyser fler studier av andra studieobjekt än enbart de uppmärksammade publiksporterna på elitnivå.

Men trots alla dessa invändningar och reservationer är det inte tu tal om att artiklarna i boken håller hög kvalitet och är intressanta och betydelsefulla i sin egen rätt. I bokens första artikel redogör Laurence Chalip för hur sport management-disciplinen skiljer sig från andra discipliner, och med det som bakgrund argumenterar han för att forskarna på fältet måste fokusera idrottens unika dimensioner och utveckla teorier för att förstå desamma i större utsträckning. Earle Zeigler fortsätter i bokens andra text i samma anda varvid han efterlyser fler studier av andra studieobjekt än enbart de uppmärksammade publiksporterna på elitnivå. Disciplinen har enligt Zeiglers synsätt ett ansvar för att även adressera barnidrott, gräsrotsidrott och motionsidrott. Det tredje bidraget som redaktören inkluderat i bokens första och introducerande del är Lucie Thibaults artikel om idrottens globalisering som en obekväm sanning, i vilken hon lyfter fram forskarnas ansvar för att belysa och granska globaliseringens effekter.

Bokens andra del innehåller bidrag om ”The Sport Environment” och behandlar en bred spännvidd av ämnen – från ”ethical decision-making” och ”sport to promote health and well-being” till lokala klubbars betydelse för ”strategic creation of community value” och ”sport for development and social change”. Samma spännvidd återfinns i bokens tredje del, ”Management of Organizations and Groups”. Det är även den delen som jag själv har störst behållning av även om jag var bekant med de flesta artiklarna sedan tidigare. I den bidrar Marvin Washington och Marc Ventresca med en analys av transformeringen av ett organisatioriskt fält. Shannon Hamm-Kerwin och Alison Doherty lämnar ett bidrag till förståelsen för konflikter i ”Nonprofit Sport Boards”. John Amis, Trevor Slack och Royston Hinings avslutar delen med en av många analyser av organisatorisk förändring de tre tillsammans, var för sig, och med andra har genomfört. I bokens avslutande fjärde del, ”Management of Individuals”, samsas bidrag om ”Organizational Justice in Sport”, “Women Coaches Perceptions of Their Sport Organizations”, ”The Influence of Religious Personal Identity on the Relationships Among Religious Dissimilarity, Value Dissimilarity and Job Satisfaction” och “Social Psychological Benefits of Gay Games Participation” med flera. Tillsammans med ytterligare några texter exemplifierar de min tidigare tveksamhet inför ambitionen att samla hela forskningsfältet sport management i en och samma volym.

Mitt avslutande betyg blir något blandat vilket torde stå klart redan genom ovanstående redogörelser. Som jag redan nämnt är det inte bokens ingående texter jag har problem med. De är i de flesta fall alldeles utmärkta på egen hand men även som representanter för forskningsfältet. Det är istället bokens syfte, anslag, paketering och marknadsföring som skaver. Jag tror däremot inte att det är så mycket redaktör Cunninghams förskyllan. Jag tror istället att ursprungen till mina invändningar är en kombination av förlagets kommersiella ambitioner och de juridiska snårigheter som återutgivningar av redan upphovsrättsskyddat material för med sig. Det vill säga, jag är inte alls säker på att George Cunningham fått möjlighet att helt fritt välja och vraka bland alla hittills utgivna artiklar på området. Jag blir heller inte riktigt klar över målgruppen. För oss forskare räcker det som sagt att snegla på innehållsförteckningen och för våra studenter är innehållet för spretigt för att kunna användas på våra grundutbildningskurser.

Copyright © Josef Fahlén 2014

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.