En praktiknära bok om idrottspsykologi


Peter Carlman
Institutionen för pedagogiska studier, Karlstad universitet


Elsa Kristiansen & Hedda Berntsen
Idrettspsykologi: Motivasjon, ledelse og prestasjon
237 sidor, hft
Oslo: Universitetsforlaget 2021
ISBN 978-82-15-04732-4

Idag diskuteras ofta hur hållbara idrottsmiljöer skapas där idrottare utvecklas, mår bra och fortsätter att idrotta.  Dessa frågor behandlas av idrottsforskningen utifrån olika perspektiv. Däribland inom idrottspsykologi. Forskning inom idrottspsykologi har utvecklat viktiga teorier och modeller, och då inte minst gällande motivation och prestationsfrämjande tekniker, som kan bidra till att främja positiva upplevelser hos idrottsutövare. Detta behandlas i boken Idrettspsykologi: Motivasjon, ledelse og prestasjon.

Bokens första del handlar om motivation, där innehållet beskriver teorier som självbestämmandeteorin, tron på sin egen kapacitet och målorientering. I den första delen finns också två kapitel om hur teorierna kan användas i praktiken – betydelsen av att sätta mål och behovsstöttning i praktiken. Kapitlet om behovsstöttning i praktiken diskuterar hur ledare och andra betydelsefulla personer kan agera för att öka utövarens autonoma motivation, medan kapitlet om att sätta mål förankrar målsättning i motivationsteorier från tidigare kapitel.

Bokens andra del fokuserar på idrottens organisering. Specifika kapitel är här barn- och ungdomsidrott, elitidrott, idrottskvinnor samt media och utövare. I denna del sätts utövaren in i ett större idrottssystem. Här behandlas utövarens idrottsmiljö och idrottens organisering. Härigenom diskuteras hur förutsättningarna för en idrottares motivation och prestation påverkas av det specifika sammanhanget för idrott. Utgångspunkt tas därmed i hur agerandet hos skilda aktörer på olika nivåer inom idrotten skapar en specifik idrottsmiljö.

Det är också det praktiknära anslaget som gör boken relevant och till ett intressant bidrag inom området. På detta sätt blir boken användbar för läsare som befinner sig nära den idrottsliga-verksamheten.

Bokens sista del, del 3, handlar om prestation. Denna del är strukturerad i fyra kapitel, om emotioner, inre dialog och prestation, visualisering, och om stresshantering. Fokus är här på prestationsfrämjande tekniker som färdighetsutveckling och tävlingsförberedelse.  Sammantaget integreras genomgående teori, relevant tidigare forskning med praktiska exempel.  För att exemplifiera och klargöra innebörden av teorier och tidigare forskning finns intervjuer med några av Norges främsta sommar- och vinteridrottare, samtal med olika aktörer inom idrottsfältet, observationer, och utdrag från tidningsartiklar. Här får läsaren exempelvis ta del av olympiers erfarenheter av att spela in reklamfilm.

De praktiska exemplen är bokens styrka. De teorier som behandlas, som exempelvis motivationsteorier, återfinns sedan tidigare i otaliga publikationer. Men på det sätt som praktiska exempel används får dessa teorier liv och innehållet tillför därmed något nytt. Läsaren får en större förståelse för teorier och modeller och en vägledning för hur de kan appliceras i praktiken. Detta kan vara värdefullt  både för läsare utan djupare kunskap om idrottspsykologi och för läsare som är mer orienterade i det idrottspsykologiska fältet. Den förra gruppen läsare ges möjlighet att få en ökad och vidare förståelse för hur teorier och modeller kan appliceras och komma till uttryck på fältet. Den senare gruppen läsare kan ha hjälp av exemplen för att göra teorier och modeller mindre abstrakta och därmed göra den idrottspsykologiska kunskapen mer lättillgänglig.  Boken har också en personlig ton som gör den läsvänlig utan att förlora den vetenskapliga förankringen. Författarnas egna erfarenheter från forskning och praktiken tillför en förståelse hos läsaren om de teman, teorier och tidigare forskning som lyfts fram.

Boken har ett brett anslag och berör olika typer av idrottsmiljöer. I och med detta förankras idrottspsykologin och dess användning i olika idrottsmiljöer med sina egna förutsättningar, vilket rimmar med bokens ambition att förankra idrottspsykologin i idrottens vidare ramar. I boken blir idrottspsykologi därmed mer än bara mental träning. I boken är detta tydligt i del 2 om organisation, där exempelvis barn- och ungdomsidrott och elitidrott behandlas i skilda kapitel. Det bredare anspråket blir dock lite otydligare i andra delar av boken. Det kan ibland bli oklart för läsaren vilken idrottsmiljö och vilken typ av utövare som är i centrum. Sammantaget är intrycket att boken i första hand utgår från en elitidrottsmiljö och fokuserar utövare som ska nå sin fulla potential i sin idrott.  För idrottare är inte alltid målet att nå topprestationer. Därför kan det vara värt att reflektera över att de medel som används tydligare kan behöva relateras till de mål som en idrottare eller organisation har. Detta kan vara viktigt för att ledare och andra aktörer ska förstå de processer som sätter idrottaren i rörelse och skapar krafter som ger henne energi och riktning. Det kan ge idrotten möjlighet att skapa positiva idrottsupplevelser för fler.

Innehållet i boken är inte originellt eller nyskapande ur ett vetenskapligt perspektiv. Här används istället etablerad kunskap som grund för att genom ett praktiknära förhållningssätt förmedla idrottspsykologiskkunskap. Det är också det praktiknära anslaget som gör boken relevant och till ett intressant bidrag inom området. På detta sätt blir boken användbar för läsare som befinner sig nära den idrottsliga-verksamheten. Såväl ledare, tränare och föräldrar som utövare själva kan ha behållning av innehållet. Boken som helhet eller i delar skulle med fördel kunna användas i ledar- och/eller föräldrautbildningar. Vidare skulle innehållet vara lämpligt för elever på olika typer av idrottsgymnasier och för studenter på idrottsvetenskapliga högskole- och universitetsutbildningar. Bokens populärvetenskapliga ton gör den också lämplig för idrottskonsumenter i allmänhet. Individer som på olika sätt konsumerar elitidrott skulle med fördel kunna vidga och fördjupa sitt intresse för idrott. Genom boken skulle de nå en ökad förståelse för mekanismerna bakom elitidrottares prestationer.

Idrettspsykologi: Motivasjon, ledelse og prestasjon är en lättillgänglig bok med ett vetenskapligt förhållningssätt. Här förkroppsligas etablerade teorier och får ett liv i den idrottsliga praktiken. Boken är av särskilt intresse för praktiker och blivande praktiker som önskar ett mer professionellt förhållningsätt till idrott.

Copyright © Peter Carlman 2022

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.