Vad bör idrottssociologin göra?

Bo Carlsson
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


bo-carlssonI en tidigare artikel här på forumet, ”Jag tvivlar på idrottsvetenskapen” ventilerar Bo Carlsson en rad problem kring disciplinens utveckling, status, position och karaktär. Bland annat framförs kritik mot ämnets normativitet och instrumentalism. Även ämnets bristande teoriutveckling, till förmån för tillämpad forskning, är föremål för kritik och en rad funderingar. Samtidigt lanseras idrottsvetenskap, dock via en grundlig ansiktslyftning, som en möjlig och relevant samhällsvetenskap som till och med kan ha potentialen att bidra till samhällsvetenskaplig teoriutveckling. Idrottssociologin lanseras i sammanhanget implicit som en potentiell vägvisare för denna inriktning och utveckling.

I denna uppföljande artikel fortsätter Bo Carlsson sin kritiska genomgång, genom att just ta tag i idrottssociologins karaktär och möjligheter. Texten börjar med att marknadsföra den ”sociologiska blicken”, och C Wright Mills, som ett sätt att testa och skärpa synen innan man provar diverse ”glasögon” (som teorier ofta jämförs med). Carlsson menar att en alltför stor del av idrottssociologin har lagt fokus på mikro- eller mesosociologiska beskrivningar och analyser. Förvisso finns det poänger och slagkraft i dessa studier av bland annat, kön, etnicitet, integration och selektioner. Dessa forskningsinsatser har dock inte nämnvärt bidragit till ämnets teoriutveckling.

Carlsson ger uttryck för en önskan att man fortsättningsvis tar Norbert Elias, idrottssociologen par excellence, på allvar, och även, strategiskt, flyttar fram de klassiska sociologerna och sociologiska teorierna till en avgörande position, och han nämner explicit Émile Durkheim och dennes ansatser. Därmed skulle fokus på makrosociologiska processer och samhälleliga förändringsprocesser – som till exempel urbanisering, globalisering, kommersialisering, teknologisering och juridifiering – sannolikt mer naturligt bli en del av idrottsvetenskapens intresse, och ett möjligt fokus och ett samhällsvetenskapligt bidrag bortom idrotten kunna skönjas.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


BO CARLSSON är utnämnd till professor i såväl idrottsvetenskap som i rättssociologi, och har bland annat producerat boken Idrottens rättskulturer, samt en rad peer review-artiklar med basen i idrottsjuridisk problematik. Genom att ta utgångspunkt i sin transfer från rättssociologi till idrottsvetenskap, och de personliga dilemman som följer på en sådan övergång, vill Carlsson ytterligare problematisera idrottsvetenskapens status, position och relevans, i kölvattnet efter konferensen och temanumret ”Position and Relevance of Sport Science” (i Sport in Society). Bo Carlsson är också grundare av idrottsforum.org, som debuterade på Internet 2003, och därtill akademisk redaktör för Scandinavian Sport Studies Forum.

Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.