Om idrottens emotioner

Christian Augustsson
Karlstads universitet


Joanne Thatcher, Marc Jones & David Lavallee (red)
Coping and Emotion in Sport: Second Edition
370 sidor, hft.
Abingdon, Oxon: Routledge 2012
ISBN 978-0-415-57819-6

Denna bok, tillika antologi, är uppbyggd av 16 kapitel som på ett grundligt sätt tar sig an centrala frågor kopplat till problemområdet “coping and emotion in sport”. De 16 bidragen är författade av idrottsforskare och idrottspsykologiska rådgivare med hemvist i Storbritannien, USA och Australien. Mycket av tävlingsidrottens attraktionskraft ligger i de emotioner som idrotten rör upp samt hur dessa hanteras av miljöns aktörer, som idrottarna själva, coacher, funktionärer, åskådare, familj med flera. Det är i denna kontext som denna bok tar sina utgångspunkter.

Den uppdaterade versionen av Coping and emotion in sport tar på sig rollen att utforska den komplexa relationen mellan emotioner och coping inom idrotten. För att lyckas med denna uppgift behandlas problemområdet utifrån teori, metod och tidigare forskning varvat med reflektioner och exempel på praktisk tillämpning. De tre redaktörerna ger en fin presentation av bokens syfte i sitt ganska kortfattade förord; det tjänar som en introduktion och anger de förväntningar man som läsare kan ha på bokens innehåll. Varje kapitel i sig bidrar med en fördjupad översikt inom olika specialområden av coping och sport, i form av en sammanvävd kunskapsmatta av relevanta studier, diskussioner och praktiknära frågor. Författarnas samlade kompetens och expertis på området möjliggör en avancerad genomgång av tävlingsidrottens emotioner och dess bemästringstekniker, som skildras på ett gediget och mångfacetterat sätt boken igenom.

Antologin har med sina kapitel en tydlig tematisk inriktning, där stress, coping och emotioner följaktligen är i fokus med betoning på känslor som ängslan och glädje. Dessa begrepp studeras och diskuteras med fokus på hur tätt de är lierade med varandra och hur de påverkar processer kring mål och resultat i tävlingsmiljön. Majoriteten av kapitlens författare uppehåller sig således vid att ge en mångfald perspektiv på huvudtemat ”coping and emotion in sport”. En sammanhållande och återkommande länk i dessa kapitel utgörs dock av Lazarus’ (1984, 1999, 2000) erkända arbete över tid inom problemområdet, vilket verkar som en utgångspunkt för positionering av frågor, design, metoder och praktik inom forskningsfältet. Övriga kapitel bidrar med utveckling av problemområdet genom sina nydanande perspektiv på idrott, emotioner och hanterbarhet kopplat till specifika frågeområden, som exempelvis sport för funktionshindrade, positiv psykologi och sport, idrottspsykologisk rådgivning under Olympiska spel och extremidrottarens villkor.

Flera kapitel i boken lyckas väl med att balansera sina utgångspunkter mellan teori och praktisk tillämpning, särskilt i de avsnitt där exempelvis den mentala träningens plats inom elitidrott speglas på ett sätt som gör att både aktiva och coacher borde bli inspirerade. Vidare bidrar även de kapitel som lägger fokus på ”case studies” till förstärkning av hur vi praktiskt och didaktiskt kan använda oss av framforskad kunskap både som rådgivare och idrottare. I kontexten av idrott, känslor och hanterbarhet lyfter flera av författarna fram möjliga lösningar på hur idrottaren och coachen kan arbeta mot uppsatta mål med så stor glädje som möjligt och med metoder för att reducera ängslan. Detta är något som den tidigare forskningen på området till stor del lagt sitt fokus på, vilket framgår vid läsningen av flera av kapitlen. Dock har vi på senare år, vilket också lyfts fram i boken, delvis kunnat se antydan till ett skifte av forskningsfokus genom studier som mer påtagligt tar sig an frågor kring positiva känslor som hopp, glädje och passion inom idrotten.

Detta innebär i gengäld också att viss läsning är utmanande och djup, då kapitlens kunskapsöversikter inom specifika frågeområden både är teoretiskt- och metodologiskt krävande för den oinvigde

Boken har helt klart sina förtjänster i att den har en stark prägling av expertkunskap i varje kapitel. Denna antologi kan ses som ett rikt smörgåsbord, eller ett fullödigt uppslagsverk, för studiet av ”coping and emotion in sport”. Detta innebär i gengäld också att viss läsning är utmanande och djup, då kapitlens kunskapsöversikter inom specifika frågeområden både är teoretiskt- och metodologiskt krävande för den oinvigde. Men, med detta sagt – och med smörgåsbord i åtanke – så kan läsaren likaledes med hjälp av boken få avnjuta en delikatessrik och matnyttig forskningsmeny i frågor som rör behandlingen av tävlingsidrott, som är kryddad med en variation av emotioner och copingstrategier.

Som avslutning vill jag lyfta fram att denna antologi med fördel kan läsas av alla engagerade aktörer (idrottare, coacher, forskare och studenter) inom tävlingsidrottens arenor. Det vill säga de som på ett eller annat sätt har ett intresse av att nå en utvecklad kunskap och fördjupad förståelse för de komplexa frågor som rör hur vi kan bemästra känslor som stress, ängslan och glädje relaterat till idrott. Och det är just dessa starka känslors uttryck på idrottens offentliga fält som ger både grunden för idrottens dragningskraft och dess ifrågasättande. Joanne Thatcher, Marc Jones och David Lavallee har genom sitt redaktörskap lyckats med föresatsen att samla och skapa en sammansättning av ledande forskare och experter för att kunna leverera ett bestående bidrag till kunskapskärnan för frågor som går att härleda till ”coping and emotion in sport”.

Copyright © Christian Augustsson 2012.


Läs mer på idrottsforum.org om

Köp Coping and Emotion in Sport från Adlibris.se
Kjøp Coping and Emotion in Sport fra Adlibris.no
Køb Coping and Emotion in Sport fra Adlibris.dk
Buy Coping and Emotion in Sport from Amazon.co.uk
Buy Coping and Emotion in Sport from Amazon.com
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.