Helhetsperspektiv på fotboll, människa och miljö

Johan Fallby
Svenska Fotbollförbundet och Högskolan i Halmstad


Mark Nesti
Psychology in Football: Working with Elite and Professional Players
204 sidor, hft.
Abingdon, Oxon: Routledge 2010
ISBN 978-0-415-54999-8

Hur är det egentligen med användningen av idrottspsykologiska tjänster i professionell fotboll? I Psychology in Football ger författaren, forskaren i idrottspsykologi Mark Nesti, en intressant inblick i livet som idrottspsykolog i världens kanske bästa liga, den engelska Premiere League. Utifrån sin stora erfarenhet beskriver han idrottspsykologens roll i att skapa en prestationsmiljö. Allt från praktiska övningar på planen till organisationspsykologi på styrelsenivå tas upp. Det är en guldgruva för idrottspsykologer i professionell idrott och ett gott exempel på hur erfarenheter ska delges andra inom fältet.

Mark Nesti har en gedigen erfarenhet av fotboll bland annat genom sitt arbete i fyra Premiere League-klubbar. Dessutom är han Reader på Liverpool John Moores University, en av de mest produktiva forsknings- och utbildningsmiljöerna inom idrottsvetenskap/fotboll i Europa. Hans erfarenheter och kontaktnät visar sig också genom att Mike Forde, Chelsea FC, skrivit förordet till boken.

Målgruppen för Psychology in Football är främst idrottspsykologer eller idrottspsykologiska rådgivare under utbildning eller i aktiv tjänst. Men, det är också en god informationskälla för exempelvis tränare eller sportchefer som är intresserade av hur ett samarbete med en idrottspsykolog kan se ut. Nesti ger många exempel som är väl förankrade i vetenskaplig teori och forskning, något idrottspsykologin måste arbeta än mer med i framtiden, som den kliniska och psykoterapeutiska delen av psykologin redan gör.

Den här boken rekommenderas starkt för de idrottspsykologer och idrottspsykologiska rådgivare som vill arbeta med fotboll eller med professionell (lag-)idrott. Även om det självklart finns kulturella skillnader mellan olika föreningar, länder och idrotter så är det många erfarenheter från Nesti som det med fördel går att reflektera kring och lära av.

Grunden till hela texten läggs klokt i kapitel 1 där Nesti beskriver den professionella fotbollsmiljön, och delvis rollen för idrottspsykologen i den miljön. Han återkommer ofta till just dessa punkter, vilket är en av de stora förtjänsterna. Kapitel 2 behandlar hur individuell psykoterapi eller rådgivning kan gå till i fotbollsmiljön. Specifikt diskuterar Nesti sin syn på existentiell terapi och dess användning samt dess teoretiska grunder. Allt är dock praktiskt inriktat. Kapitel 3 går in på idrottspsykologens arbete med lagledningen. Rollen beskrivs som närliggande till det en organisationspsykolog gör och följs av nästa kapitel som tar upp det individuella stödet till managern. Kapitel 5 tar ett grepp över gruppsammanhållning ur ett existentiellt perspektiv, något annorlunda jämfört med det traditionella inom idrottspsykologin. Kapitel 6 tar upp hur idrottspsykologen och nätverket kring spelare kan knytas ihop. Det följs sedan av intressanta reflektioner kring begrepp som konfidentialitet, normer, förtroende och identitet. Hur skapar man detta i en så konkurrensutsatt miljö som professionell fotboll? Slutligen knyts allt ihop i kapitel 7 med erfarenheter och lärdomar som Nesti fått med sig genom åren i olika fotbollsmiljöer.

Eftersom det till stora delar saknas objektivt utvärderande och evidensbaserade beskrivningar av hur ett professionellt arbete kan genomföras i elitidrottsmiljöer så är Psychology in Football ett efterlängtat bidrag till floran av idrottspsykologiska böcker. Det går att säga att han bygger vidare på exempelvis Hays & Brown (2004), som försöker kombinera den stora kunskapen inom klinisk psykologi med idrottspsykologens arbete – en röd tråd som förvånansvärt nog inte följts upp inom den anglosaxiska litteraturen på ett nämnvärt sätt. Istället har traditionen i den amerikanska litteraturen varit mest inriktade mot ”mental skills tool box” (se exempelvis Murphy, 2005 eller Taylor & Wilson, 2005).

Idrottspsykologins närmande och utveckling i riktning mot den kliniska psykologin och moderdisciplinen psykologi har gjort och kommer fortsätta göra väl för idrottspsykologin.

Tidigare böcker som ligger närmast i genren, som exempelvis Andersens (2000, 2005) Doing Sport Psychology och Sport Psychology in Practice, har fokuserat på specifika problemställningar, etik och relationen mellan klient och idrottspsykolog/terapeut, men inte diskuterat det perspektiv Mark Nesti anlägger. Nesti diskuterar sitt eget tillvägagångssätt och de problemställningar han praktiskt ställts inför samt de lösningar han nått fram till. Det här är alltså en praktisk beskrivning av arbetet i professionell fotbollsmiljö, och även om det som sagt förekommer kulturella skillnader mellan svensk och brittisk fotbollsmiljö, så är det värdefulla tankar också för skandinaviska idrottspsykologer. Dessutom för han in ett existentialistiskt, humanistiskt och fenomenologiskt perspektiv som ett intressant komplement till kognitiva och beteendeperspektiven som idag kan sägas vara de ledande inom idrottspsykologin.

Det finns relativt lite dokumenterade arbeten av idrottspsykologiska rådgivare inom elitidrotten, och här lämnar Psychology in Football verkligen inget övrigt att önska. Nesti bjuder på alla ”hemligheter”, motgångar, framgångar samt reflektioner som han stött på i sin karriär inom den professionella fotbollssfären. Boken ger ett modernt svar på att det är dags att avsluta diskussionen om att det är ett stort gap mellan teori och praktik i idrottspsykologin. Det finns metoder, det finns skicklig, erfaren och utbildad personal. Idrottspsykologins närmande och utveckling i riktning mot den kliniska psykologin och moderdisciplinen psykologi har gjort och kommer fortsätta göra väl för idrottspsykologin. ”Mental träning” i all ära, men elitidrottare brottas med samma problem, styrkor och svagheter som alla andra människor. Därför behövs också mer sofistikerade metoder och tillvägagångssätt, ett helhetsperspektiv på människan och miljön där denne verkar, som Nesti pekar på.

Han sätter själv fingret på kärnan om att helheten hos klienten (spelaren/tränaren/ledaren) är viktigast när han konstaterar (s. 31):

/…/ quick fix and easy-to-learn mental skills can bring some success immediately. However, against this, there should be a recognition that the most secure and important development of the individual can only take place through developing their self-knowledge /…/ Sport psychologists adopting this philosophy of practice may be comfortable teaching imagery skills, self-talk and relaxation strategies; the most important focus of their work, however, would be encouraging athletes to know themselves more fully.

…och fortsätter (s. 137):

Whilst skills associated with developing better concentration, focus and interpreting feedback constructively can all be taught and acquired, these will not be sufficient for players to withstand the pressure-cooker environment that exists in this sport at such a elevated levels of performance. There will be many occasions where players will need to rely on deeper and more personal aspects of their character in order to deal positively with the difficult moments /…/

Utöver helheten hos individen så arbetar Nesti också med miljön, som han anser är nyckeln till framgång. Det är en central del för idrottspsykologen att skapa relationer med alla i prestationsmiljön och att våga vara den som utmanar och stimulerar. Man måste vara beredd att gå in som ”djävulens advokat” och vara obekväm i vissa frågor för att kunna lyfta upp dem, men också stötta och stärka genom individuellt stöd, utvärdering och analys.

Boken är väl formulerad i språket och väl grundad i vetenskaplig tradition, vilket är en styrka. Den pekar med skärpa på nödvändigheten av att idrottspsykologin tar seriöst på utbildning, integritet och etik. Bland annat pekar Nesti på att det alltför ofta förekommer att karismatiska personer utan djupare psykologisk kunskap (men med erfarenhet från elitidrott) alltför lätt får tillgång till elitmiljöer där det, som i alla miljöer, finns en djupare problematik som de inte har kunskap eller kompetens att arbeta med. Att det förekommer inom just psykologin är ett problem som måste tas på stort allvar. Det krävs nämligen en djupare kunskap för att identifiera psykologiska problem hos individer eller i miljön, etablera en arbetsallians med klienter, arbeta med beteendeförändring eller moraliska och etiska frågor i den professionella miljön.

Det är svårt att komma åt problemet med ekologisk validitet i professionella fotbollsmiljöer. Nesti beskriver även han ett subjektivt synsätt på sitt arbete, men han gör det med finess och trovärdighet. Hela tiden är det reflekterande förhållningssättet i fokus och tillämpningen beskrivs med exempel och anekdoter, uppbackat av litteratur. Det är alltså ingen vanlig bok som beskriver appliceringen av ”mental träning”, det är en beskrivning av ett existentiellt perspektiv applicerat på den professionella fotbollsmiljön.

Psychology in Football är bra och viktig för de som arbetar, eller avser att arbeta, i området. Ibland svävar texten iväg och kan eventuellt uppfattas som lite ”flummig”, men oftast slutar det i tänkvärda funderingar. En reflektion är dock att Nesti håller en lägre profil när det gäller idrottspsykologins etablering inom professionell fotboll. Även om han är övertygad att den kommer att ske gradvis så går han från att ha argumenterat framgångsrikt för dess naturliga placering i en förening och i laget, till att underdånigt nästan be om ursäkt för sin och psykologins plats och att han lyfter lön från föreningen. Det säger sannolikt en del om hans sympatiska personlighet och framtoning och är säkert en tillgång i arbetet, men kanske en överdriven blygsamhet då man utifrån ser hur systematiskt och professionellt han arbetat. Det är en petitess i sammanhanget, men också en hint om vilken låg status psykologi sannolikt har i brittisk fotboll idag. Hans råd till personer som ska in i fotbollsmiljön är annars mitt i prick och han visar att psykologin är lika behövd som alla andra självklara delar i en fotbollsförening som ska prestera på högsta nivå.

  • Andersen, M. B. (Red.) (2000). Doing Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.
  • Andersen, M. B. (Red.) (2005). Sport Psychology in Practice: The Practical Application of Sport Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.
  • Hays, K. F., & Brown, C. H. (2004). You’re On! Consulting for Peak Performance. Washington: American Psychological Association.
  • Murphy, S. (Red.) (2005). The Sport Psych Handbook. A Complete Guide to Today’s Best Mental Training Techniques. Champaign, IL: Human Kinetics.
  • Taylor, J., & Wilson, G. S. (2005). Applying Sport Psychology. Four Perspectives. Champaign, IL: Human Kinetics.

Copyright © Johan Fallby 2012


Läs mer på idrottsforum.org om


Köp Psychology in Football från Adlibris.se
Kjøp Psychology in Football fra Adlibris.no
Køb Psychology in Football fra Adlibris.dk
Buy Psychology in Football from Amazon.co.uk
Buy Psychology in Football from Amazon.com
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.