Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning didaktik, till Örebro universitet

Ref: ORU 2.2.1-00079/2016

Vid Örebro universitet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Idag ges utbildningar på grundnivå inom Tränarprogrammet, Management in Sport and Recreation och Grundlärarprogrammet. På grund- och avancerad nivå ges Ämneslärarprogrammet och på avancerad nivå ges Masterprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Inom forskningen sker en spännande utveckling inom miljön RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity) med en rad externt finansierade forskningsprojekt. Forskarutbildningen i Idrottsvetenskap har för närvarande 18 antagna doktorander.

recreational-exercise

Institutionen för Hälsovetenskaper söker nu en ny medarbetare som har ett starkt engagemang i både utbildning och forskning.

Ämnesbeskrivning

Inriktningen för anställningen är didaktik med ett fokus på utbildningsvetenskapliga och didaktiska aspekter av idrott. Undersökningsobjekt för studier kan vara skolämnet idrott och hälsa, föreningsidrott, motions- och rekreationsidrott, lek samt friluftsliv. Processer som studeras är exempelvis ledarskap, undervisning, lärande, socialisation, meningsskapande och identitetsskapande inom olika idrotts- och rörelsekulturer. Vidare studeras innehållsliga aspekter som undervisningstraditioner och lärandemiljöers betydelse samt synsätt på kropp, rörelse och hälsa.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination inom kurser i idrott och hälsas didaktik och vetenskaplig metod samt relaterade ämnen beroende på sökandes kompetens. Undervisningen sker i huvudsak på Ämneslärarprogrammet, men även undervisning inom andra program samt fristående kurser kan förekomma. I anställningen ingår även kursutveckling, administration, forsknings- och kompetensutveckling samt kontakter/samverkan med det omgivande samhället. Innehavaren av anställningen förväntas också bidra till utvecklingen av forskarutbildningsämnet och forskningsmiljön vid Örebro universitet.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Jämlikhet

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald. Vi välkomnar därför alla kvalificerade sökande.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Jan Mustell, tel nr 019-30 39 35, eller professor Mikael Quennerstedt, tel nr 019- 30 35 98

Ansökan

Du gör din ansökan här på vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök” nedan.

En komplett ansökan ska alltid innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Sista ansökningsdag är 15 mars 2016

Välkommen med din ansökan!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.