Från policy till praktik i den moderna brittiska idrotten

Björn Sandahl
Södertörns högskola


Mike Collins (red)
Examining Sports Development
327 sidor, hft.
Abingdon, Oxon: Routledge 2010
ISBN 978-0-415-33990-2

Examining Sports Development är en antologi bestående av en serie fallstudier av projekt och ansatser att utveckla den brittiska idrotten under de senaste tio åren med den inte helt okände Mike Collins som redaktör. Den utmärker sig av framför allt två skäl: det nutidsorienterade anslaget, där de senaste 15 årens utveckling står i centrum, och bokens uttalade fokus på förändring och förändringsarbete utifrån fallstudier. Om man vill läsa megaeventens eller de tongivande idrottsklubbarnas historia har man föga att hämta i ”Examining Sports Development”. Istället ligger tyngdpunkten på ett brett spektrum av projekt och satsningar inom den samtida brittiska idrotten.

Man kan säga att ansatsen är relativt ovanlig. Inte bara på grund av att idrottens mer extravaganta sidor lämnats åt sidan, utan också för det sammanhållna greppet, där idrottsutveckling ur flera olika aktörers perspektiv står i centrum för en akademisk framställning. Perspektivet är praktiknära men framställningen baseras på vetenskapliga perspektiv och vetenskaplig metod. Därmed placerar sig ”Examining Sports Development” en bit ifrån den traditionella formen för likartade skrifter vilka ofta tenderar att beskriva enskilda, ofta framgångsrika, projekt eller händelser i ett ibland förskönande ljus. Redaktören är också medveten om detta och konstaterar själv i inledningen att boken är att betrakta som ett försök att tillgängliggöra ett brett spektrum av fallstudier för studenter och aktiva i fältet.

Examining Sports Development är indelad i fyra delar: en inledande del som innehåller ett kapitel med definitionsbeskrivningar och ett som gör en historisk översikt över den brittiska idrotten och policyutvecklingen från 1982. Kapitlen, särskilt det andra, är mycket välskrivna och informativa och tjänar som en god introduktion även för den utan större kunskaper i ämnet. Därefter följer en andra del som sätter organisationsfrågor i fokus. I fem kapitel får läsaren följa olika brittiska idrottssatsningar under den senaste 15-årsperioden och hur man organiserat verksamheter för att utveckla idrotten. Perspektiven varierar här stort. Bland annat ägnas ett kapitel åt policyutveckling inom den skotska idrotten, ett annat på utvecklingen av universitetsidrott vid Loughborough University. Bokens tredje del fokuserar på konsekvenserna av idrottsutveckling. I sex kapitel beskrivs sex olika fallstudier vilka omfattar både lokala initiativ på klubbnivå och särskilda satsningar. Fallstudierna i både del tre och fyra har medvetet valts för att representera olika delar av Storbritannien, med Nordirland som undantaget. I bokens fjärde del finns ett sedvanligt avslutningskapitel där övergripande slutsatser dras och en utblick mot framtiden görs.

Även om upplägget är klassiskt måste man som läsare erkänna att innehållet är av det ovanligare slaget. Jag kan personligen inte påminna mig ha kommit i kontakt med någon motsvarande framställning riktad mot svensk idrott. Möjligheten att få studera brittiska idrottssatsningar relativt närgånget ger läsaren en insikt i de utmaningar som respektive projekt har haft att övervinna och det faktum att flera av texterna är skrivna av personer från fältet stärker känslan av närhet ytterligare. På detta vis skulle ”Examining Sports Development” fungera utmärkt som exempelvis kurslitteratur eller som en grundläggande introduktion till fältet. Bokens fokus är dock samtidigt dess största svaghet. Att fokus uteslutande ligger på Storbritannien begränsar onekligen användbarheten i svenska förhållanden väsentligen, men är knappast något författarna kan lastas för. Det är framförallt valet att arbeta med fallstudier som får konsekvenser.

Antologier av detta slag ger av naturen ett segmenterat intryck. Även om redaktören i detta fall förtjänstfullt bygger upp temat i inledningen och sammanfattar de olika kapitlen i en gedigen avslutning leder upplägget till att de olika författarnas bidrag har olika stil och upplägg, men kanske viktigare, fokus. Resultatet är att övergripande försök till analys blir begränsade och slutsatserna relativt grunda. Detta problem är relativt vanligt förekommande i temaorienterade antologier och genrens främsta begränsning. I det här fallet är det dock vissa återkommande likheter de olika fallstudierna emellan, snarare än skillnaderna, som ger det bestående intrycket.

Det är svårt att inte känna att Examining Sports Development hade kunnat bli något helt annat om den hade haft ett sammanhängande teoretiskt ramverk och en gemensam analysram.

Problematiken kan sägas bero på flera samverkande frågor, det ”kunskapsunderskott” som redaktören själv avser råda bot på genom antologin, författarnas egen bakgrund och det verksamhetsnära upplägget genom fallstudier av enskilda projekt eller områden. En påtaglig trend i Examining Sports Development är nämligen just betraktandet. Fallstudierna beskriver utvecklingen inom den aktuella frågan utan större ansatser till analys eller försök att dra generella slutsatser. Detta i kombination med de begränsade möjligheterna att knyta samman de olika fallstudierna i en gemensam analysram som nämnts ovan gör att Examining Sports Development faller i den klassiska ”antologifällan”. Ett motiverat och välavvägt innehåll, en kompetent framställning och ett gott hantverk som hålls tillbaka och marginaliseras av det faktum av ett upplägg som begränsar snarare än vidgar möjligheterna att dra slutsatser.

De problem som lyfts fram ovan är strukturella till sin natur och har huvudsakligen med formen för framställningen att göra. Problematiken bör dock lyftas till ett generellt plan och kan i sammanhanget ses som en trend för en utveckling som blivit allt vanligare under senare år. Ambitiösa forskningsansatser får i allt högre grad stå tillbaka för den akademiska ”genväg” som antologin kan gestaltas som. Fördelarna är flera: att samla ett stort antal författare i en skrift möjliggör att täcka omfattande områden på kortare tid och tillåter att flera perspektiv samlas inom ramen för ett verk. Nackdelarna har dock blivit allt tydligare på senare år. Det är svårt att inte känna att Examining Sports Development hade kunnat bli något helt annat om den hade haft ett sammanhängande teoretiskt ramverk och en gemensam analysram. Detta förtar inte de förtjänster som påpekats ovan, men säger ändå något om de nutida villkoren för det vetenskapliga hantverket som orsakat antologiernas popularitet på senare år.

Examining Sports Development är en gedigen produkt som ger en god introduktion till frågan om idrottsutveckling. Den för fram 11 fallstudier vilka alla exemplifierar komplexiteten i att överföra policy till praktik och ger, genom att göra så, läsaren en omfattande historisk bakgrund till många aktuella idrottssatsningar i Storbritannien. Den kan definitivt rekommenderas till alla som antingen önskar en större kunskap om den brittiska idrotten alternativt är intresserad av fältet ”sports development”. Den nutidsorienterade inriktningen gör möjligen att den inte kommer att åldras med värdighet och sannolikt relativt snart bli obsolet, men sådan är den nutidsorienterade framställningens natur.

 

Copyright © Björn Sandahl 2012.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.