Överraskande originell idrottspsykologisk introduktion

Magnus Lindwall
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet


David Lavallee, John Kremer, Aidan Moran & Mark Williams
Sport Psychology: Contemporary Themes (Second Edition)
350 sidor, hft.
Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012
ISBN 978-0-230-23174-0

Det finns idag ett antal introducerande textböcker som handlar om idrottspsykologi och som vänder sig brett till studenter på högskola och universitet som studerar i gränslandet mellan idrottsvetenskap och psykologi, eller mitt i dessa båda områden. Boken Sport Psychology: Contemporary Themes är ytterligare en sådan bok. Man kan därför med rätta fråga sig vad som skiljer denna från övriga böcker? Inte så mycket, är ett svar som ligger nära till hands, framförallt efter att man snabbt tittat på innehållsförteckningen och bläddrat igenom boken. När man dyker ned i de olika kapitlen och läser noggrannare framkommer det dock, inte helt oväntat, ett antal mindre men totalt sett viktiga detaljer som gör att boken faktiskt tar ett unikt grepp på ämnet. Det är inga stora direkt märkbara saker som sticker ut, utan som sagt ett antal detaljer som när de läggs ihop ändå skapar intrycket av att boken har något nytt att bidra med.

Boken innehåller 11 kapitel. Dessa behandlar i tur och ordning efter introduktionen, tillämpad idrottspsykologi (practising sport psychology), visualisering, motivation, koncentration, anspänning och ångest, idrottsexpertis, utvecklandet av färdigheter, lag, den idrottsliga karriären, samt motion/träning och mental hälsa. En unik aspekt är den struktur som följs i varje kapitel. Innehållet beskrivs i tre block, teorier och modeller, metoder och mätinstrument, samt praktiska (tillämpade) frågor och interventioner. Just denna formella uppdelning gör att vissa områden behandlas från en vinkel som känns lite ny jämfört med hur områden brukar presenteras i de flesta böcker. Under metod och mätinstrument förs även i flera kapitel ett intressant analyserande resonemang där man inte bara pliktskyldigt stolpar upp ett antal validerande tester och deras upphovsrättsinnehavare. Snarare gör man ett försök att värdera läget, och anammar ett mer övergripande meta-perspektiv på flera ställen som känns uppfriskande även för en förhållandevis rutinerad forskare och van läsare. Överlag kan nämnas att detta värderande, kritiska meta-perspektiv återkommer även under andra block än metod och mätinstrument. Baksidan på denna dörr kan dock vara att innehållet upplevs svårtillgängligt för en student på grundnivå, framförallt i länder där inte engelska är huvudspråket. Formatet i boken gör det inte heller lättare för en grundstudent. Mestadels handlar det i boken om stora sjok av text utan avbrott som, återigen, för den tidigare oinvigde knappast ökar förståelsen och motivationen. Som en pedagogisk text ger boken därmed i jämförelse med de mycket mer luftiga och pedagogiska amerikanska kusinerna en del övrigt att önska.

Sammantaget så utgör boken ett trevligt bidrag till den växande skaran av idrottspsykologiska textböcker.

Ytterligare en detalj som gör att boken skiljer ut sig är att fyra författare har delat på bördan, inte som redaktörer utan som författare av hela boken. Deras totala expertkunskapen skiljer sig därmed även från författare av andra, liknande böcker, som ofta är skrivna av två författare (t ex klassikern Weinberg & Gould, eller Biddle & Mutrie); expertisen borde med andra ord vara bredare här. Författarna (David Lavallee, John Kremer, Aidan Moran & Mark Williams) är välkända namn inom det idrottspsykologiska fältet, alla verksamma i Storbritannien (två i England, en i Nordirland och en i Irland). Framförallt Moran och Williams är tunga forskarnamn och ledande personer inom sina respektive fält (koncentration för Moran och idrotts-expertis för Williams). Undertiteln i boken är Contemporary Themes, och av det ska man antagligen dra slutsatsen att innehållet även speglar just speciellt aktuella teman inom idrottspsykologin. Min spontana analys är dock snarare att innehållet styrts avsevärd mer av författarnas egna kunskap, intressen och expertis än vad som allmänt är aktuellt inom fältet. Framförallt inom de tre kapitlen ”Concentration”, ”Sport Expertise” och ”Acquiring Sport Skills”, lutar sig författarna frisk mot sina egna alster – med all rätt, ska sägas.  Det är även här bokens spets och största behållning ligger, trots (eller kanske tack vare) att dessa områden inte tillhör undertecknads största intressen eller expertisfält.  Som kontrast kan nämna att i det sista kapitlet, som handlar om ”Exercise and Mental Health”, förekommer författarnas egna publikationer ytterst sparsamt, om alls. Bristen på egen spetskompetens inom detta område borde tala starkt för att detta kapitel är den svagaste länken i boken, och så är även fallet. Detta dock inte så mycket på grund av att det som står är fel; innehållet i kapiltet belyser vissa delar av området väl och författarna visar gott omdöme i valet av referenser, teorier och resultat mm. Snarare uppstår problemet när man stoppar in ett så stort och omfattande område som exercise and mental health i ett kapitel att man tappar spetsen till förmån för bredden. Dock, återigen, som en introducerande text håller även denna svagaste länk klart måttet. Snarare är det i jämförelse med de andra mer avgränsade och spetsiga kapitlen som man tappar lite i djup och kvalitet.

Sammantaget så utgör boken ett trevligt bidrag till den växande skaran av idrottspsykologiska textböcker. Ett gediget hantverk, där några kapitel sticker ut som pärlor. Överlag bjuder den på ett rikt smörgåsbord av kunskapens frukter, där vissa smakprov till och med får stämpeln delikatesser.  Dock handlar det mesta om smak och intresse. Är man som student framförallt intresserad av områdena koncentration, idrottsexpertis och utvecklandet av färdigheter lär man inte bli besviken. För den student som hellre vill dyka ned i andra områden som lagets psykologi eller träning och mental hälsa (det vill säga exercise psychology) utgör boken en stabil grund (ungefär som ”körv å potäter”, ingen lyx men mat i magen), men här finns andra böcker att rekommendera för vidare fördjupning.

Copyright © Magnus Lindwall 2012.


Läs mer på idrottsforum.org om


Köp Sport Psychology från Adlibris.se
Kjøp Sport Psychology fra Adlibris.no
Køb Sport Psychology fra Adlibris.dk
Buy Sport Psychology from Amazon.co.uk
Buy Sport Psychology from Amazon.com

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.