Ishockeyns kön: Föreställningar om kropp och kön inom ishockey som kulturell praktik

uk-flagIn English

Jesper Karlsson
Gymnastik- och idrottshögskolan GIH, Stockholm


Det övergripande syftet med artikeln är att illustrera medias inverkan i skapandet av föreställningar om kropp och kön inom ishockeyn som kulturell praktik. Detta görs utifrån Svenska Ishockeyförbundets egen mediedistribution för att i vidare bemärkelse kasta ljus på hur uppfattningar kring kropp och kön tar sig uttryck inom ishockeyn som kulturell praktik.  De teoretiska ingångar som ligger till grund för analysen av det empiriska materialet är Judith Butlers teori kring hur kroppar materialiseras samt hegemonisk maskulinitetsteori. Butlers teori ger på ett överskådligt plan en ingång för att kunna analysera hur föreställningar om kön och kropp skapas och görs till subjekt i Svenska Ishockeyförbundets mediedistribution. Den hegemoniska maskulinitetsteorin används för att utröna hur normer kring kropp och kön skapar en bild av ishockeyspelaren som de olika subjekten inom praktikerna behöver förhålla sig till. Det empiriska materialet består av de åtta första nummer av magasinet Hockey utgivna 2015. Magasinet är Svenska Ishockeyförbundets officiella organ och ger en bred inblick i sporten i och med att den ger röst åt många olika företrädare inom ishockeyn dels på nationell nivå, dels på internationell nivå. Dessa röster bidrar till möjligheten att få insyn i ishockeyn som kulturell praktik på ett mer övergripande plan. Det som framkommer i materialet är att Svenska Ishockeyförbundets mediedistribution i form av magasinet Hockey bidrar till att producera normativa uppfattningar kring kön och kroppar inom ishockeyn som kulturell praktik. Även om damishockeyn ges röst, och detta möjliggör en viss förskjutning av normerna kring den idrottande kvinnan, är det uppenbart att det vilar en diskursiv makt över damishockeyn som gör den underställd herrishockeyn. Sammanfattningsvis kan man säga att magasinet bidrar till att producera ”sanningar” om kön och kroppar som bidrar till mäns hegemoniska ställning inom ishockeyn som kulturell praktik.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


JESPER KARLSSON är idrottsvetare på Mastersnivå vid Gymnastik och idrottshögskolan. Denna artikel är dock en sammanfattning av en examinationsuppgift skriven på kursen Idrott, kön och kropp vid Linnéuniversitetet. Tack till Tobias Stark för värdefull feedback.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.