Introduktion till idrottspsykologi på under 200 sidor

Andreas Ivarsson
Högskolan i Halmstad


David Tod Sport Psychology: The Basics 195 sidor, hft. Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (The Basics) ISBN 978-0-415-83450-6
David Tod
Sport Psychology: The Basics
195 sidor, hft.
Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (The Basics)
ISBN 978-0-415-83450-6

Hur många sidor behövs för att i en bok introducera grunderna i idrottspsykologi? Detta är en intressant fråga som inte är helt enkel att besvara. Då många av de senast publicerade böckerna som syftar till att presentera idrotts- (och motions) psykologi har varit väldigt långa och omfattande blir jag både förvånad och intresserad när jag får boken Sport Psychology: The Basics i handen. På under 200 sidor är bokens syfte att för läsaren introducera grunderna i idrottspsykologi. Det är viktigt att redan nu klargöra att den inte är lika omfattande som många andra böcker som har publicerats med liknande syfte (som till exempel Foundations of Sport and Exercise Psychology) men efter att ha läst denna bok är jag verkligen förundrar över hur författaren David Tod har lyckats att på bara ett fåtal sidor så målande beskriva grundläggande principer inom idrottspsykologi.

Boken innehåller nio kapitel samt ett litet lexikon. Det första kapitlet syftar till att introducera läsaren till idrottspsykologi. Mer specifikt presenterar författaren bland annat information om idrottspsykologi och dess applikationer både från ett akademiskt och ett tillämpat synsätt. Vidare presenteras olika möjligheter att utbilda sig inom det idrottspsykologiska fältet. Efter det första kapitlet följer sex kapitel som alla fokuserar på olika idrottspsykologiska områden (dessa är personlighet, motivation, stress & anspänning, självförtroende, tävling & publikens effekter på prestation, samt grupprocesser). Vart och ett av dessa sex kapitel börjar med att ett antal lärandemål presenteras. Dessa koncist presenterade mål ger en mycket bra inblick i vad kapitlet kommer att handla om. Efter att målen är presenterade följer ett kort beskrivet case för att introducera det specifika området för läsaren. Därefter presenteras adekvata begrepp samt teorier för respektive område. Presentationerna av teorier ser lite olika ut beroende på område men alla är relativt kortfattande. Dock är min åsikt att de flesta relevanta teorier och teoretiska perspektiv finns representerade för varje område.

Efter att teorier och teoretiska perspektiv presenterats följer en mer tillämpad del där det centrala från teorierna sammanfattas och belyses i relation till hur en idrottare praktiskt kan arbeta utifrån det specifika området. Bokens två sista kapitel heter Psychological skills training respective Physical skills training och har en ännu mer tillämpad utgångspunkt än de tidigare kapitlen. I kapitlet rörande psychological skills traning presenteras några av de psykologiska strategier som idrottspsykologer kan använda i ett interventionskoncept. De strategier som presenteras är målsättning, visualisering, self-talk och avslappningstekniker. Kapitlet om physiological skills training har ett likande upplägg men fokuserar på lärande utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv. Mer specifikt presenteras tekniker för inlärning tillsammans med rekommendationer för hur till exempel tränare kan effektivisera denna process genom återkoppling och feedback. Gemensamt för alla kapitel är att de i slutet har en referenslista där de källor som presentationerna av respektive område bygger på finns presenterade.

Bokens utformning där teori varvas med mer praktiska exempel gör att läsaren på ett enkelt sätt får hjälp att sätta de abstrakta fenomen som beskrivs (till exempel motivation) i en idrottskontext.

Så nu tillbaka till frågan om det går att introducera det vetenskapliga området idrottspsykologi på under 200 sidor. Efter att ha läst Sport Psychology: The Basics är jag benägen att svara JA. I mitt tycke ger boken en mycket bra introduktion till grundfundamenten i idrottspsykologi. Bokens utformning där teori varvas med mer praktiska exempel gör att läsaren på ett enkelt sätt får hjälp att sätta de abstrakta fenomen som beskrivs (till exempel motivation) i en idrottskontext. Personligen gillar jag de lärandemål som finns presenterade i början av varje kapitel. Dessa gör det enkelt att få en överblick över vad jag kan förvänta mig att få för information i varje kapitel. Det första kapitlet där olika synsätt samt tillämpningsområden finns beskrivna är en föredömlig introduktion för någon som inte är speciellt bekant med området (till exempel studenter som läser sin första kurs i idrottspsykologi). Att ha en bok som delvis beskriver olika möjligheter som finns för arbete inom det idrottspsykologiska fältet är något som med all säkerhet attraherar många studenter. Det är dock viktigt att klargöra att en del av de resonemang som förs utifrån en utbildningsfokus är hämtade från USA, England och Australien, vilket gör att de kan vara svåra att appliceras på en svensk kontext.

Om vi istället fokuserar på de kapitel som är mer riktade mot olika teoretiska områden tycker jag att det är väldigt positivt att relevanta teorier och begrepp är beskrivna på ett kortfattat sätt men ändå utan att tappa något av den viktigaste informationen. Just det faktum att läsaren på ett kort och koncist sätt får detta beskrivet för sig tror jag kan attrahera både studenter och andra personer som har idrottspsykologi som intresse. Gällande bokens innehåll finns det dock två områden där jag önskat att författaren hade givit lite mer utrymme för den kritiska reflektion som finns på flertalet andra ställen i boken (och som i de flesta fall lyfter texten). De två diskussioner som jag syftar på är de kring evidens och frågeformulär. Det finns det ett antal olika skolor för hur man kan tolka evidenser (till exempel beroende på om resultatet grundar sig på gruppjämförelser eller individuella case). I bokens presentation av konceptet finns dock bara en version beskriven vilket gör att den kritiska reflektionen inte riktigt kommer fram. Detta gäller även diskussionen som finns kring frågeformulär som instrument för att utvärdera forskning eller tillämpat arbete. Även om författaren belyser nyttan med att använda ett antal olika mätmetoder för att utvärdera idrottspsykologisk forskning och tillämpning (till exempel frågeformulär, observationer, intervjuer etc.) diskuteras inte problematiken kring att frågeformulären ofta är designade att mäta variabler (till exempel motivation, självförtroende) som enbart är latenta variabler (det vill säga, de är inte objektiva). Detta kan bli ett problem vid diskussionen av resultat. Dock är det viktigt att framhålla att boken på många andra ställen på ett föredömligt sätt problematiserar kring olika fenomen och applikationer inom idrottspsykologin.

Om vi vänder blicken mot de sista två kapitlena som är mer inriktade mot tillämpning är dessa bokens absoluta höjdpunkter. Informationen i dessa två delar är lätt att ta till sig och fungerar bra för att få en ökad förståelse kring hur ett arbetssätt inom det idrottspsykologiska fältet kan se ut.

För att summera är Sport Psychology: The Basics en välskriven och intressant bok som på ett kortfattat sätt ger grunderna till några av idrottspsykologins huvudområden. Boken lämpar sig, i mitt tycke, väl framförallt för de första grundkurserna i idrottspsykologi vid högskolor och universitet, vid idrottsgymnasier, eller på tränarutbildningar.

Copyright © Andreas Ivarsson 2015

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.