Högre allmänna seminariet i idrottsvetenskap, Malmö högskola, den 12 september kl 15.15, Orkanen sal E121c

jyri-backman

Doktoranden Jyri Backman lägger fram en text i sitt avhandlingsprojekt:

Amerikaniseringen av svensk och finsk elitishockey: I skuggan av NHL och frånåkta av KHL

Avhandlingens syfte är att jämföra svensk och finsk elitishockey ur ett organisatoriskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv med influenser och provokationer från NHL och KHL. Avhandlingen utgörs av en komparativ studie. En fördel med att tillämpa komparativ metod är att detta öppnar upp för jämförande studier och utblickar, och i synnerhet för denna avhandling den svensk-finska. För att kunna säkra såväl bredd- och djupförståelse av svensk och finsk elitishockey har historikern Martin Alms amerikaniseringsbegrepp samt begreppet svenskhet och finskhet utgjort den teoretiska ingången och analysverktyg.

Under EG:s och EU:s framväxt har idrotten flyttat fram sina positioner. Från att ha varit en ren amatöridrott har idrotten i vissa delar blivit en strikt kommersiell och professionell verksamhet, nästan likt vilken annan näringsverksamhet som helst. Genom EU:s historia har ett flertal politiska dokument, exempelvis Adonnino Report, Amsterdamfördragets förklaring om idrott, Helsingforsrapporten om idrott och Idrottsdeklarationen från toppmötet i Nice och Vitbok om idrott, arbetats fram i syfte att förstå idrottens betydelse i det europeiska samhället. Till skillnad mot den amerikanska proffsidrotten är den europeiska sportmodellen organiserad i en enhetlig pyramidstruktur med amatörismen och den sociala gemenskapen som grund, en seriemodell som den engelska fotbollen lagt grunden till. Pyramidstrukturen innebär att det finns nationella förbund med ett förbund per idrott. Förbundet är i sin tur sammankopplat i europeiska och internationella förbund. Speciellt för FoU-seminariet den 12 september 2016 är att detta seminarium tar upp reformarbetet i Finland som sedan 1 januari 2013 pågår av den finska idrottens organisation. Syftet med det finska reformarbetet är att få en mer enhetlig idrottsrörelse. Förändringsarbetet har sin historiska grund i att finsk idrott av tradition inte har någon centraladministration/paraplyorganisation likt Sveriges Riksidrottsförbund samt realekonomi.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.