Call for Papers | ”Idrett og ulikhet” | Temanummer av Tidsskrift for kjønnsforskning. Deadline den 1 september 2019

Tidsskrift for kjønnsforskning ønsker bidrag til temanummer om ‘idrett og ulikhet’ som skal gis ut som nummer 3 i 2020. Fristen for å sende inn sammendrag (abstract) er 1. september 2019.

Ulikhet og ekskludering har vist seg å være en vedvarende problematikk i norsk og internasjonal idrett. Ujevne maktforhold, synlige og usynlige barrierer knyttet til kjønn og andre ulikhetsdimensjoner bidrar til skjev deltakelse. Eksempelvis gjennom en mannsdominans i topplederroller i idrettsorganisasjoner, ansettelser av landslagstrenere, ulikhet i vilkår mellom kvinnelige og mannlige idrettsutøvere og medienes dekning av herre- og kvinneidrett. Idretten har stor symbolsk makt i dagens samfunn og har derfor stor betydning for våre forestillinger om kjønn og likestilling. I dette temanummeret av Tidsskrift for kjønnsforskning retter vi oppmerksomheten mot idrett og ulikhet. Sentrale tema og problemstillinger med et kjønnsperspektiv kan være (men er ikke begrenset til):

    • Idrett som inklusjons- og eksklusjonsarena
    • Sosial ulikhet og ulikhetsskapende prosesser i idrettsorganisasjoner
    • Interseksjonelle perspektiv (kjønn, etnisitet, religion/livssyn, klasse, seksualitet, funksjonsnedsettelse)
    • Strukturelle og kulturelle maktrelasjoner

Temanummeret vil bli publisert som nummer 3 i 2020. Gjesteredaktørene for temanummeret er Jorid Hovden (NTNU) og Anne Tjønndal (Nord universitet). Send et sammendrag på 300-500 ord til anne.tjonndal@nord.no og jorid.hovden@ntnu.no innen 1. september 2019. Forslag til bidrag kan gjerne diskuteres med gjesteredaktørene.

På bakgrunn av innsendte bidrag inviterer redaktørene noen av forfatterne til å sende inn et fullstendig artikkelutkast med frist 15 desember 2019. Innsendt artikkel vil så bli gjenstand for ordinær fagfellevurdering.

For mer informasjon om tidsskriftet, se nettsiden til Tidsskrift for kjønnsforskning.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.