En gedigen kunskapsöversikt med tydlig tillämpad koppling

Sofia Bunke
Institutionen för psykologi, Lunds universitet


”Välkommen till en värld av motivation” (sid. 16)

Magnus Lindwall, Andreas Stenling & Karin Weman Josefsson (red)
Motivation inom träning, hälsa och idrott: Ett självbestämmande perspektiv
414 sidor, hft.
Lund: Studentlitteratur 2019
ISBN 978-91-44-11602-0

Syftet med den här boken är att belysa motivation med en utgångspunkt i självbestämmandeteorin (Self-Determination Theory, SDT). Huvudbudskapet är att skapa de bästa förutsättningarna för att stimulera människors inneboende nyfikenhet och egen drivkraft till träning, hälsa och/eller idrott. Redaktörerna är forskare med erfarenhet av tillämpat arbete, en oslagbar kombination för att skapa broar mellan forskning och praktik. Utöver redaktörerna får ytterligare sju kollegor med forskningskompetens inom motivation och/eller erfarenhet av att jobba praktiskt med motivationsprocesser möjlighet att presentera sina respektive spetskompetenser. Boken antar utmaningen att vända sig till en bred målgrupp. Forskare, lärare, studenter, tränare, föräldrar, hälso- och sjukvårdspersonal samt organisations- eller klubbrepresentanter är exempel på en möjlig bred läsekrets.

Boken inleder med att beskriva självbestämmandeteorins framväxt, dess grundantaganden och nyckelbegrepp. Sex delteorier bildar utgångspunkten och läsaren vägleds i en ökad förståelse för delarna och hur de bidragit till självbestämmandeteorin som makroteori. Sammantaget landar läsaren i en förståelse för de tre grundläggande behoven av autonomi, kompetens och tillhörighet, (psykologiska och sociala näringsämnen) och hur behovsuppfyllelse speglas i motivationens kvalitet, det vill säga motivationstyp (inre motivation, olika former av yttre motivation samt amotivation, vilket representerar frånvaro av motivation). Vad är det som gör att du upplever behoven som tillfredsställda eller hämmade och är miljön runt dig stödjande eller hämmande i denna process? Det behovsstödjande förhållningssättet är centralt inom självbestämmandeteorin.

Vidare beskrivs rekommendationer och fysiologiska såväl som psykologiska hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Författarna problematiserar kring den stora andel av befolkningen som inte är regelbundet fysiskt aktiv som en framtida utmaning för samhället. Olika kontexter såsom skolan, idrottsföreningen, träningsverksamheten och hälso- och sjukvården lyfts upp och belyses. Självbestämmandeteorin utgör linsen för analysen och relateras även till ett urval andra teoretiska ramverk och metoder. Forskningsläget beskrivs och omvandlas till en tillämpad praktik med tydliga rekommendationer. Exempel på innehållsperspektiv är ”Idrott och hälsa i skolan”, ”Idrott och elitidrott”, ”Barn- och ungdomsidrott”, ”Hälsobeteenden inom hälso- och sjukvården”, ”Idrottsskada och rehabilitering” och ”Att utveckla verksamheter inom träning, hälsa och idrott”.

I linje med detta översätts engelska begrepp till svenska, vilket är en bra start för en framtida gemensam svensk begreppsram.

Varje intresseområde kan läsas och förstås som fristående kapitel. Grundläggande antaganden och nyckelbegrepp återkommer, förklaras och relateras till det specifika ämnesområdet. Den andra sidan av myntet är att det för läsaren som läser boken från början till slut blir en del upprepningar alternativt möjligheter till repetition och lärande beroende på hur en ser det. Läsaren hänvisas dock till olika kapitel i boken för vidare fördjupad förståelse av en specifik infallsvinkel, vilket förstärker bokens helhetskänsla. Den vetenskapliga basen i boken är tydlig och det är lätt att hitta ursprungsartiklar och böcker för vidare läsning.

Liknelser används genomgående som ett sätt att nå en inlevelse och fördjupad förståelse för begrepp och teorier. Den behovsstödjande miljön liknas till exempel vid en psykologisk medvind i vardagen och en teori vid en karta och kompass i beteendedjungeln. Boken är skriven på svenska och svensk forskning såväl som praktik får ökat utrymme som en del av det internationella kunskapsläget. I linje med detta översätts engelska begrepp till svenska, vilket är en bra start för en framtida gemensam svensk begreppsram. Samtidigt är alla författare inte helt överens om en och samma begreppsram så att vald översättning av engelsk terminologi kan ibland variera. Slutligen vill jag framhålla att helt avgörande för ett meningsfullt utvecklingsarbete är vikten av att ödmjukt och med respekt förhålla sig till olika yrkeskategoriers kompetens och samtidigt föra fram aktuell och relevant forskning. Det finns många experter i sammanhanget.

Sammantaget ger Motivation inom träning, hälsa och idrott – ett självbestämmande perspektiv en gedigen kunskapsöversikt med tydlig tillämpad koppling med utgångspunkt i självbestämmandeteorin eller som redaktörerna själva uttrycker det, ”självbestämmande teorins 3D-glasögon”.

Copyright © Sofia Bunke 2019

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.