Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottsdidaktik, till Malmö högskolas Institution för idrottsvetenskap (16/6 2013)

Malmö högskola
Malmö högskola har med sina 25 000 studenter vuxit till ett av Sveriges största lärosäten sedan starten 1998 . Utbildningen och forskningen kännetecknas av flervetenskaplighet, problemorientering och samhällsrelevans. Här utbildas studenter på fakulteterna Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Teknik och samhälle samt Odontologiska fakulteten. Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där likabehandling tillför mervärde i vår verksamhet.

Fakulteten för lärande och samhälle
Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner: Barn, unga, samhälle (BUS), Idrottsvetenskap (IDV), Individ och samhälle (IS), Kultur, språk, medier (KSM), Natur, miljö, samhälle (NMS) och Skolutveckling och ledarskap (SOL).

Institutionen för idrottsvetenskap
Anställningen har sin placering vid institutionen för idrottsvetenskap (IDV). IDV har under de senaste tio åren växt till en av de större idrottsvetenskapliga institutionerna i Norden med ca 700 studenter och 50 anställda. På institutionen bedrivs en omfattande verksamhet inom såväl utbildning som forskning, ofta i nära samverkan med idrotts- och skolsamhället. I dagsläget har IDV närmare 400 samverkanspartner. Utbildningar ges på grundnivå, på avancerad nivå och forskarnivå. Vår forskning tar i hög grad sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv, men en breddning mot idrottsmedicinska och naturvetenskapliga perspektiv pågår. Inom institutionen bedrivs samverkansprojekt och uppdragsverksamhet, regionalt, nationellt och internationellt. Som ett led i IDV:s snabba expansion och tillväxt planerar institutionen att flytta in i nya lokaler 2016.


gympaAnställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter
Anställningen är inriktad mot idrottsdidaktik. Med idrottsdidaktik avses såväl erfarenhetsbaserad som teoretisk kunskap inom ämnesområdet idrott. Idrott ska här förstås i sin vida innebörd som ett allsidigt kroppsligt lärande, skolans idrottsundervisning och olika idrottskulturer. I fokus är kroppsliga lärandeprocesser och ledar- och lärarskapets roll och ansvar för dessa processer. Av central betydelse är också förmågan att identifiera, tydliggöra och kritiskt diskutera idrottskulturers innebörder, normer och handlingsprinciper.

I anställningen ingår undervisning, utveckling och forskning knuten till kunskapsområdet idrottsvetenskap, inriktning idrottsdidaktik. En viktig del av anställningen är att delta och vara aktiv i det institutionsgemensamma arbetet. I arbetet ingår att påverka, utveckla och utforma kurser inom området för anställningen. I befattningen ingår kompetensutvecklingstid som förväntas användas för egen forskning och till att bidra till utvecklingen av idrottsvetenskap. Det sker genom att delta i institutionens seminarieverksamhet, genom vetenskaplig publicering, deltagande på konferenser och genom att söka externa forskningsbidrag. Samverkan med aktörer utanför forskarsamhället är en integrerad del av arbetet vid institutionen. Innehavaren av anställningen skall ha kompetens att driva utvecklings- och forskningsverksamhet som är angelägen för institutionen, särskilt sådana som rör idrottsdidaktik.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottsdidaktik är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • visat pedagogisk skicklighet

För anställning som universitetslektor vid Malmö högskola krävs dessutom:

 • god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet
 • god förmåga att utveckla, genomföra och leda verksamhet
 • god samarbetsförmåga

För den aktuella anställningen krävs därutöver dokumenterad förmåga att undervisa på engelska.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottsdidaktik är graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör krav för behörighet enligt ovan. Särskild vikt fästs vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Kompetensen i dessa avseenden ges lika stor vikt vid bedömningen.

Vidare är följande meriterande:
Dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning i flervetenskapliga miljöer, internationell erfarenhet inom undervisning och/eller forskning liksom erfarenhet av undervisning och handledning på avancerad nivå och forskarnivå
Dokumenterad erfarenhet från verksamhet i andra internationella miljöer än akademiska om de är av relevans för anställningen.
Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedelLärarutbildning, särskilt idrottslärarutbildning, och/eller kvalificerad ledarutbildning med anknytning till idrotts- och fritidsfältet

Upplysningar
Prefekt Kristian Sjövik, kristian.sjovik@mah.se
Personalspecialist Jenny Hansen, jenny.hansen@mah.se

Övrigt
Anställningen avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Malmö högskola tillämpar individuell lönesättning samt kan komma att tillämpa provanställning.

Ansökan
Din ansökan ska ha inkommit senast den 16 juni 2013.
Märk din ansökan med angivet referensnummer. Vi vill att du skickar din ansökan via vanlig postgång (inte som e-post).

Brev
Malmö högskola
Fakulteten för lärande och samhälle
205 06 Malmö

Paket
Malmö högskola
Fakulteten för lärande och samhälle
Jacob Bagges gata 2
211 19 Malmö

Ansökan ska åtföljas av:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

Samtliga handlingar ska inges i TRE exemplar. Ansökningsmaterialet ska vara uppdelat i tre likadana uppsättningar.

Meriterna kan med fördel dokumenteras med vägledning av Malmö högskolas meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö högskolas anställningsordning.

Fackliga företrädare
SACO, Therese Vincenti Malmgren, tel 070 – 684 15 86
LF, Peter Persson, tel 040 – 665 82 76
ST, Evelina Lindén, tel 070 – 481 91 21
SEKO Ingrid Lagerborg, ingrid.lagerborg@sek.lu.se

Referensnummer: LS 42-2013/427
Placering: Fakulteten för lärande och samhälle
Sista ansökningsdag: 2013-06-16

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.