Tvärvetenskaplig antologi med nyanserade perspektiv på ishockey i Québec – också bortom Montreal Canadiens

Tobias Stark
Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitet


Jason Blake & Andrew C. Holman (red)
The Same but Different: Hockey in Quebec
339 pages, paperback.
Montreal, QC: McGill-Queen’s University Press 2017
ISBN 978-0-7735-5055-1

Ishockeyns starka ställning i Kanada är välkänd. I regel stannar dock försöken att sätt ord på saken vid enkla schabloner i stil med ”ishockeyn är religion i landet” eller ”Kanada är ishockey”. Sådana betraktelsesätt kan många gånger var mer till skada än nytta, då de lätt ger sken av att den kanadensiska nationalsporten är en enda stor lycklig familj, där alla deltar på lika villkor och strävar mot samma mål. Så är det givetvis inte, och har heller aldrig varit!

Som en snabbt växande skara forskare kunnat visa har ishockeyn i Kanada i själva verket alltid präglats av sociala strukturer som inneburit att otaliga människor känt sig marginaliserade inom sporten. Det gäller inte minst den kvinnliga delen av befolkningen, men även representanter för etniska och sociala minoriteter – såsom de nordamerikanska urinnevånarna, afrokanadensare, homosexuella och rörelsehindrade – vilka traditionellt sett haft mycket svårt att göra sig gällande inom den kanadensiska nationalsporten.[1] Till saken hör att den sociopolitiska skiljelinje som antagligen fått mest uppmärksamhet – nämligen den rörande hur det bitvis frostiga förhållandet mellan Kanadas engelsk- och fransktalande delar präglat ishockeyn i landet – i mycket verkat för att skyla över det faktum att inte ens Québecprovinsens ishockeykultur kan reduceras till en harmonisk enhet.

Denna slutsats är utgångspunkten för den nypublicerade antologin The Same But Different: Hockey in Quebec, redigerad av litteraturvetaren Jason Blake och historikern Andrew C. Holman. Syftet med boken är, närmare bestämt, att tjäna som

an antidote to the facile claim, which often passes uncritically in English Canada, that hockey among French Canadians is and always has been a fanatically followed social unifier – a vehicle onto which a society under siege has heaped its hope and through which it has forged its collective sense of self. [—] Reality, of course, is more complex. Hockey has always been contested terrain within Quebec, among francophone Canadians for whom the sport meant different things. It was always politicized, divided, and troubled by religion, by class, by gender, and by language. (s. 5–6)

För den skull har Blake och Holman samlat ihop tio artikelbidrag som på skilda sätt bidrar till att problematisera den gängse bilden av Québecishockeyn. I somliga fall rör det sig om texter som ursprungligen skrivits på franska, men nu blivit tillgängliga även på engelska, medan andra tagits fram specifikt för detta ändamål.

Samtliga bidrag är också ytterst välskrivna och läsvärda.

Antologin inleds med en introduktion, där redaktörerna på ett tacksamt sätt sätter in problematiken i sitt kulturhistoriska och vetenskapliga sammanhang. Det första egentliga artikelbidraget (kapitel 1) är skrivet av Andrew C. Holman själv, och handlar om hur en idag tämligen bortglömd oldtimer-liga i Quebec, La Ligue de Hockey Dépression, bidrog till konstruktionen av manlig, frankkanadensisk identitet i provinsen, åren 1932–1960. I kapitel 2 går historikern Michael Vigneault på djupet med ishockeys historiska rötter i Montreal, varvid han bland annat visar hur olika grupper samverkade och motarbetade varandra i processen.

Kapitel 3 är skrivet av historikern Emmanuel Lapierre, och fokuserar på frågor som har att göra med hur ishockeyn bidragit till formeringen av Quebec som nation med särskild tonvikt på Montreal Canadiens laghistorik. Även kommunikationsvetaren Fannie Valois-Nadeau (kapitel 4) diskuterar Montreal Canadiens betydelse som samhällsföreteelse, ehuru hennes analys kretsar kring klubbens bidrag till det sociala välfärdssystemets utformning i staden, genom uppförandet av Montreal Canadiens Children’s Foundation. Därpå (kapitel 5) visar nationalismforskaren Terry Vaios Gitersos hur det kortlivade WHA- och NHL-laget Quebec Nordiques bidrog till att utmana Montreal Canadiens ikonstatus i provinsen.

Kapitel 6 är en djuplodande analys av hur kollektiva minnen skapats i förhållande till den klassiska ishockeyarenan Montreal Forum, signerat kommunikationsvetaren Julie Perrone. Därefter (kapitel 7) belyser språkvetaren Amy J. Ransom det invecklade samspelet mellan lingvistik och konstruktionen av kön i den populära TV-serie Lance et compte. Detta bidrag ackompanjeras av en analys (kapitel 8), där dramatikern Frazer Andrews vittnar om hur ishockeyn har fungerat som en metafor inom den kanadensiska scenkonsten för att skapa större förståelse hos publiken för den franskkanadensiska befolkningens livssituation.

Jason Blake tar sedan vid (kapitel 9) genom en ingående utredning av återkommande teman i franskkanadensiska ishockeyromaner, där han visar på möjligheter och begräsningar med att använda fiktion som ”stigfinnare” i Kanada. Avslutningsvis (kapitel 10) granskar litteraturvetaren Paul Martin engelsk- och franskspråkiga biografier om den färgade, före detta ”slagskämpen” Georges Laraque, varvid han påvisar hur språkbruk och rasföreställningar formar berättelserna om ishockeyn i Kanada i allmänhet och Québec i synnerhet.

Jason Blake och Andrew C. Holman tillhör båda ishockeyforskningens mest prominenta företrädare idag. Att deras namn står på omslaget på The Same But Different borgar följaktligen för att innehållet håller mycket hög kvalitet. Samtliga bidrag är också ytterst välskrivna och läsvärda. Alla fångar de enskilt någon eller några dimensioner som är av yttersta vikt för att kunna skapa större förståelse för grundfrågan, men de har ändå tillräckligt mycket gemensamt för att också kunna bygga vidare på och fördjupa den bärande tanke som löper genom hela framställningen.

Allt sammantaget visar antologin på det fruktbara med att låta tvärvetenskapliga perspektiv – med allt vad det innebär i form av metodologisk och teoretisk mångfald – korsbefrukta varandra och bilda en fond för kunskapsutveckling.

Copyright © Tobias Stark 2018


[1] Se t.ex. David Whitson & Richard Gruneau (red.), Artificial Ice: Hockey, Culture, and Commerce, Peterborough, ON: Broadview Press, 2006; Jamie Dopp & Richard Harrison (red.), Now Is The Winter: Thinking About Hockey, Hamilton, ON: Wolsak and Wynn, 2009.

 

Table of Content

 1. The Depression Hockey League in Montreal, 1932-1960: Sport and Masculine Civic Performance before theQuiet Revolution
  Andrew C. Holman
 2. Montreal’s Francophone Hockey Beginnings, 1895-1910
  Michel Vigneault
 3. La Soirée du Hockey in Montreal: National Stakes in a Cultural War
  Emmanuel Lapierre
 4. Hockey and Philanthropy: The Legacy of the Montreal Canadiens Children’s Foundation
  Fannie Valois-Nadeau
 5. Labour, Francophonization, and National Identity in Hockey’s Battle of Quebec, 1980-1983
  Terry Vaios Gitersos
 6. The “House of Hockey”: Spatialized Memories of the Montreal Forum
  Julie Perrone
 7. “He Shoots! He Scores!”: Language and Gender Politics in the Quebec Television Series Lance et compte
  Amy J. Ransom
 8. Two Hundred Years for Fighting: “A History of Resistance” in Two Bilingual Hockey Plays
  Frazer Andrews
 9. Richard and the Rest: Quebec in Hockey Fiction
  Jason Blake
 10. La force d’y croire: The Literary Battles of Georges Laraque
  Paul Martin
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.