Om hur omgivningen påverkar arbetets fysiologi

Peter Schantz
Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Thomas Reilly & Jim Waterhouse
Sport, Exercise and Environmental Physiology
204 sidor, hft., ill.
London: Elsevier Churchill Livingstone2005
ISBN 0-443-07358-9


I boken “Sport, Exercise and Environmental Physiology” (Elsevier, London, 2005, 204 sidor) ger två erfarna engelska forskare, Thomas Reilly och Jim Waterhouse, inblickar i hur en rad omgivningsfaktorer påverkar arbetets fysiologi och därmed också förutsättningarna för fysisk aktivitet i bred bemärkelse, alltifrån vardagsmotion till elitidrottens prestationskrav.Det är en lättillgänglig bok som beskriver bakgrunden till varje omgivningsfaktor som tas upp och hur den påverkar den fysiska aktiviteten samt om det finns någon acklimatiseringeffekt. Därutöver ges rekommendationer om hur man ska hantera omgivningsfaktorerna. Vilka är då dessa; jo värme, kyla, hög höjd samt hypoxi, dvs exponering till lågt syretryck, dykning, resor som passerar olika tidszoner, rymdfärder, luftkvalitet och buller.

De flesta av dessa omgivningsfaktorer är klassiska i ett sammanhang av fysisk aktivitet, och mer omfattande läroböcker i arbetsfysiologi brukar behandla dem om än mer begränsat än vad författarna gör. Men det som är ovanligt och särskilt värdefullt med denna bok är att man även tar upp miljöfaktorer såsom luftkvalitet och buller, dvs. av människan skapade miljöproblem och faktorer som är högst relevanta för vanliga människor i vanliga livsmiljöer, inte minst de stadsmiljöer som majoriteten av jorden människor lever i. Vi får därmed lära oss om bl.a. svaveldioxid, kolmonoxid, kväveoxider, benzen, bly, ultrasmå partiklar (PM 10) och  ozon. Kanske saknar jag kolväten som grupp, men å andra sidan överraskas jag av att få lära mig att luftens jonisering påverkar vårt sinnestillstånd. Och att även hur ansträngande vi uppfattar ett arbete är beroende av luftens sammansättning av negativa och positiva joner.

När det gäller nya eller osäkra kunskapsområden blir bokens karaktär mer resonerande och vi får uppleva just osäkerheten, något som jag verkligen uppskattade.

Som så ofta märker man när författarna själva har forskat inom ett område, vilket de gjort vad gäller luftens kvalité, och när de inte har gjort det. Ett exempel på det senare är bullerområdet som behandlas ganska ytligt, och där ny och angelägen forskning inte finns med i referenslistan. Men det viktiga är att författarna har introducerat dessa två områden i en kontext av fysiskt arbete. Därmed vidgas vår och kommande författares uppmärksamhet på detta fält.

Sedan länge är idrotten globaliserad och tävlingar på hög höjd liksom i varma klimat har därför ställt krav på kunskap hos åtminstone tränare. Jag vill därför rekommendera boken särskilt för tränarutbildningar, men också som en allmän orientering i utbildningar för t.ex. idrottslärare och hälsopedagoger.

 

 

©   Peter Schantz 2006


Köp boken från Adlibris.se
Kjøp boken fra Akademika.no
Køb bogen fra Saxo.dk

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.