Public defence of doctoral thesis | You don’t have to love it: Exploring the mechanisms of exercise motivation using self-determination theory in a digital context | Karin Weman Josefsson

karin-weman-josefssonKarin Weman Josefsson, Dept. of Psychology, Halmstad University, will defend her dissertation You don’t have to love it: Exploring the mechanisms of exercise motivation using self-determination theory in a digital context, at University of Gothenburg. The defense will take place on Friday April 29, 2016, at 10:00 in room F1, Dept of Psychology, Haraldsgatan 1, Gothenburg. External reviewer is Professor Pedro Teixeira, University of Lisbon, Portugal.

Abstract

Most Western countries have developed guidelines and programs to inform and promote regular physical activity and exercise behaviours for the population to gain desired health benefits. Unfortunately, health statistics show that many people do not reach these recommended activity levels and research has also demonstrated that approximately half of those who actually try fail to maintain regular exercise habits. To enhance the knowledge of how interventions promoting sustainable exercise motivation and behaviour can be designed, theoretical understanding of the mechanisms of motivation is of great importance. The overall aim of this thesis was therefore to explore the motivational processes behind exercise behaviours, with the self-determination theory as a guiding framework. Previous research and practice have generated ample knowledge of what works in exercise and PA promotion on a general level, but less is known more specifically about why it works, that is, the underlying mechanisms. As interventions operate through mediating processes, the study of indirect effects and motivational mechanisms can progress mean level research and has the potential to provide knowledge of how observed intervention effects could be interpreted and understood. A key finding of this thesis was that analyses of Study I and IV showed patterns of need satisfaction, motivational regulations and exercise to differ across age and gender, indicating that motivational mechanisms could vary (qualitatively) in different subgroups.

The current findings support the idea that no generic method will be successful in all situations and for all participants (i.e. “one size does not fit all”). Based on the results of Study II and IV, a second key finding is that the mediating mechanisms of the process model can be manipulated in an intervention, for example by creating need-supportive environments facilitating internalization and subsequent exercise behaviour. In line with previous research, both Study I and II demonstrated identified regulation to play a prominent role in the motivational processes, supporting the significance of internalizing the values behind certain behaviours for the regulation of challenging activities like exercise. This is also why “You don’t have to love it” as long as it suits your life routines and feels valuable to you. A third key finding is related to the findings of Study III, providing preliminary support of the notions behind “motivational soup” by showing motivational profiles based on person-centred analyses.  Finally, in Study IV amotivation was involved in significant main (time) effects and also played an interesting role in the motivational processes of younger adults.

Popular summary in Swedish

De flesta människor vet att det är hälsosamt att röra på sig, men många som försökt att förändra sin livsstil vet att ibland är varken kunskap eller uppmuntran tillräckligt för att lyckas förändra ett beteende. Ofta räcker inte ens goda intentioner eller god vilja till. För många människor räcker inte heller tillgången till rabatterade träningskort, motion på recept, en träningskamrat eller glada tillrop från familj, vänner och kollegor. Dessutom tenderar vi att överskatta den ansträngning som krävs för att få effekter och på vad en effektiv träningsrutin innebär. Dessa höga förväntningar gör att många av går ut alldeles för hårt, vilket kan ha negativ inverkan på motivationen eftersom det kan bli svårt att leva upp till kraven. Förväntningarna kan även påverka motivationen negativt genom att minska tilltron till den egna förmågan att lyckas, vilket gör att många kanske inte ens försöker. Dessutom har forskning under många år visat att hälften av dem som trots detta börjar motionera slutar inom tre till sex månader. En av de största utmaningarna är därmed inte bara att stimulera människor att bli mer fysiskt aktiva, utan även att skapa hållbara beteendeförändringar som människor förmår upprätthålla över tid.

Det övergripande syftet med den här avhandlingen var att utforska bakomliggande motivationsprocesser till fysisk aktivitet och motion baserat på Självbestämmandeteorin för att därigenom kunna bidra med praktiska råd för hur sådan kunskap kan främja hållbara motionsvanor, även i digitala kontexter. Ett antal fynd kan framhållas som särskilt intressanta. För det första visade resultaten i Studie I att motivationsmekanismerna kan variera (kvalitativt) i olika grupper. Det ger i sin tur stöd åt tanken att det inte finns någon generell metod som är effektiv på alla människor i alla situationer utan att insatser bör anpassas till olika målgrupper. För det andra visar resultaten i Studie II och IV att de medierande mekanismerna i Självbestämmandeteorin kan manipuleras genom interventioner, t ex genom att skapa autonomistödjande miljöer som främjar internalisering, vilket i sin tur kan påverka motionsbeteende i termer av mängd och intensitet. För det tredje visar både Studie I och Studie II att motivationens kvalitet (dvs graden av självbestämmande) spelar en framträdande roll i motivationsprocessen, vilket är i linje med teoretiska förväntningar och tidigare forskning och understryker betydelsen av hur människor uppfattar det bakomliggande värdet av motionsbeteenden. Det är anledningen till varför man inte behöver älska ett beteende för att ägna sig åt det (”You don’t have to love it”) så länge det känns meningsfullt. För det fjärde visar Studie III preliminärt stöd för idén bakom den så kallade ”motivationssoppan” genom att identifiera olika typer av motivationsprofiler, vilka i sin tur kan kopplas till motionsbeteende. Resultaten kan bidra med värdefull kunskap om hur motivationens kvalitet kan samspela och variera både inom och mellan personer. Slutligen visade Studie IV att den digitala interventionen minskade graden av amotivation och att denna minskning i sin tur hade en positiv inverkan på motionsbeteendet. Studie IV visade även att den digitala interventionen hade bäst effekt på de deltagare som som hade låga värden på självbestämmande motivation, de som var minst aktiva och de som ägnade sig främst åt motionsaktiviteter med låg intensitet vid starten, vilket indikerar att den verkar ha haft bäst effekt på dem som behövde det som mest.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.