Professor/førsteamanuensis i Sport Management (inntil to stillinger) til Høgskolen i Molde. Søknadsfrist: 15. mai 2017

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. Høgskolen holder til i moderne lokaler på Molde Campus.

Vi utvider vår aktivitet i Sport Management og lyser ut inntil to stillinger som professor subsidiært førsteamanuensis. Ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap har vi to programmer innen Sport Management; Et bacelorprogram med hovedfokus på nasjonale forhold, og et engelskspråklig masterprogram med internasjonalt perspektiv. Begge programmer utdanner kandidater til administrative oppgaver og lederoppgaver innen idrett, eller idrettens næringer. Les mer om våre studieprogrammer: http://www.himolde.no/studier/idrett/.

Stilling 1 må dekke sportsøkonomiske emner. Den vi tilsetter vil bli tillagt undervisning og veiledning på master og bachelor. Det forventes også at vedkommende skal bidra til å bygge opp forskningsaktivitet innen området. Det kan også være aktuelt med undervisning ved andre studieprogrammer ved HiMolde.

Stilling 2 er innen idrettens organisering og ledelse. Den vi tilsetter vil bli tillagt undervisning og veiledning på master og bachelor, innen minst ett av følgende områder: Idrett og utvikling (Sport for development), ledelse, organisasjonsteoretiske analyser av idrettsorganisasjoner. Det forventes også at vedkommende skal styrke forskningsaktivitet innen området. Det kan også være aktuelt med undervisning ved andre studieprogrammer ved HiMolde.

Ved Høgskolen i Molde legges det godt til rette for forskning og for tiden er 45 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling. Fagmiljøet i Sport Management er organisert i en egen forskningsgruppe. Forskningsgruppen består både av egne ansatte og forskere fra andre institusjoner.

For tilsetting kreves relevant norsk doktorgrad, eller tilsvarende. Det stilles videre krav om aktiv forskning og nyere forskningspublisering. Søkeren må angi hvilken stilling og hvilket kompetansenivå som søkes. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Kandidater uten slik utdanning vil kunne bli pålagt å ta dette innen to år. Som en del av tilsettingsprosessen kan søkere bli innkalt til prøveforelesning og intervju.

Stillingene krever at søkerne har godt muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk, eller et annet skandinavisk språk, vil også være en fordel. Arbeidsstedet er Molde.

Søkernes personlige egenskaper og kompetanse vil bli vektlagt, herunder evne til å arbeide selvstendig og sammen med andre.

Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ som professor normalt i lønnstrinn 75-78 (for tiden kr 680 200-743 100), eller som førsteamanuensis normalt i lønnstrinn 66-70 (for tiden kr 573 700-621 800). Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Tilsetting skjer på vanlige statlige vilkår, og den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved å henvende seg til dekan Oskar Solenes (oskar.solenes@himolde.no, tlf. 71214293) eller studieleder Geir Oterhals (geir.oterhals@himolde.no, tlf. 71214279). Se også http://www.himolde.no/.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på https://jobbnorge.no/.

Da din søknad skal vurderes av et sakkyndig utvalg, ber vi deg om å legge ved:
• inntil 10 relevante vitenskapelige publikasjoner/arbeider
• fullstendig publikasjonsliste, om mulig angi lenker til publikasjonene i fulltekst
• CV, inkludert beskrivelse av undervisnings- og veiledererfaring, attester og vitnemål

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15. mai 2017.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.