Tonvikt på sociala medier

Marit Nybelius
Högskolan Dalarna


Andrew C. Billings (red)
Sports Media: Transformation, Integration, Consumption
213 sidor, inb.
Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Electronic Media Research Series)
ISBN 978-0-415-88368-9

Jag har skrivit flera recensioner för idrottsforum.org, och böckerna har som regel behandlat idrott, media och kommunikation. De flesta böckerna har kommit från USA och många av dem har varit produktionsorienterade. Den kritik som jag har haft mot i stort sett samtliga böcker har varit att det har varit för låg akademisk nivå på dem och att teoretiserandet har varit negligerat. Istället har tyngdpunkten legat på tillämpning. En annan kritik har varit att de har varit alltför amerikaniserade för att ha ordentlig relevans på den här sidan av Atlanten. Det var därför med stor nyfikenhet som jag fattade tag i denna boks pärm och började läsa, och det är med stor glädje jag kan konstatera att de flesta av forskarna bakom boken Sports Media: Transformation, Integration, Consumption har ett globalt perspektiv i sina diskussioner och att de dessutom håller god akademisk nivå. En annan mycket givande aspekt av boken är dess relevans för samtiden. Det finns kapitel som till exempel behandlar bloggar och Twitter och andra sociala medier. Att hitta aktuell och relevant forskning om sociala medier är svårt även inom Medie- och kommunikationsvetenskap där det pågår en hel del studier inom fältet, men i skrivande stund är ett fält med avsaknad av bred, intressant och god publicerad akademisk forskning.

Boken är utgiven samtidigt i USA och Storbritannien av Routledge. Det står visserligen att fältet sport, media och kommunikation har många års forskning bakom sig, men det gäller främst i USA. Även i den här boken kan jag sakna inifrånperspektivet, arbetet inifrån idrotten med medier och kommunikation. Det finns en del litteratur med den inriktningen, men de flesta forskarna i området koncentrerar sig på att analysera det publicerade materialet, inte den bakomliggande process hos idrotten självt som syftar till att nå sin publik via medier, inte vilka som medverkar i den, och inte heller vilka strategier idrotten och idrottsorganisationerna utgår ifrån och varför. Boken är dock mycket intressant och är ett välbehövligt inslag i många utbildningar med idrott som bas, men även för utbildningar som har Medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde.

De kapitel som jag uppskattar mest är 7, 8 och 9 där fokus ligger på bloggar, twitter och communities. I kapitel 7, ”Tweets and Blogs: Transformative, Adversarial, and Integrative Developments in Sports Media” beskrivs och diskuteras den senaste utvecklingen och hur den nya medietekniken påverkar den traditionella journalistiken. Den nya tekniken har skapat en ny sorts journalistik där det inte nödvändigtvis är professionella journalister som styr över innehållet. Jimmy Sanderson och Jeffrey W. Kassing poängterar visserligen att det är att gå lite väl långt att hävda att den nya tekniken leder till att sportjournalistikens dör ut, men de konstaterar ändå att idrottarna själva har fått nya möjligheter att kommunicera direkt med publiken utan något journalistiskt filter och att de kan bemöta och kommentera journalisters reportage etc. genom sina bloggar och på Twitter. Att sportjournalistiken är i fara tror jag, precis som Kassing och Sanderson, inte; däremot kan det nya medielandskapet innebära att sportjournalistiken utvecklas, precis som den utvecklades i samband med televisionens, radions och internets intåg i medievärlden. Tidspressen har blivit större och vad en sportjournalist lägger artikelns fokus på har mycket med hur snabbt mediet är som han/hon arbetar i och om det kan producera bilder och i så fall vilken sorts bilder.

I kurser som berör idrott och samhälle, idrott och information och idrott och medier med flera borde denna bok finnas med som kurslitteratur, men trots att boken bara har cirka 170 sidor med text, om man räknar bort sidor med referenser, så kostar den mellan 720-801 kronor att köpa på nätet.

Kapitel 8, ”Instant Replay: From Analysis to Aggression. The Nature of Fan Emotion, Cognition, and Behavior in Internet Sports Communities”, är skrivet av Lance V. Porter, Chris Wood och Vincent L. Benigni och analyserar hur sportfans beter sig på communities, oftast fansidor, som tillhandahålls av idrottsföreningar och organisationer. Ett av resultaten är att oavsett om det egna laget har gjort en bra eller dålig prestation är det ändå det egna laget man skriver om. Fansen skriver sällan något om motståndarlaget, vare sig positivt eller negativt. Några av de frågor som forskarna vill ha svar på är vad det är för innehåll och varför fansen går dit, och svaret är att det är information om laget, spelarna med mera som lockar fansen.

Kapitel 9, ”The Less You Say: An Initial Study of Gender Coverage in Sports on Twitter” av Lauren Reichhart Smith, är en analys av twitterflöden ur ett genusperspektiv. Utgångspunkten är att de traditionella medierna har ett ekonomiskt krav på sig som påverkar deras val av vilka individer och idrotter som får plats i medierna, och om det ska vara män eller kvinnor. Historiskt sett har idrottande män fått betydligt mer medieuppmärksamhet än idrottande kvinnor. Reichart Smith undersöker därför twitterflöden som inte har samma ekonomiska krav på sig och kommer fram till att männen ändå får upp till 80% av utrymmet i twitterflöden. Analysen är uppdelad i flera frågor och hon diskuterar även vad man bör tänka på när man läser resultaten och påpekar att det finns oändligt många forskningsprojekt att påbörja inom fältet.

Boken håller en jämn och bra nivå. Den är ett bra tillskott även för medie- och kommunikationsfältet och Andrew C. Billings diskuterar också behovet för forskare inom sportmedieområdet att publicera sig både inom sina egna fält och i andra, för att forskningen ska kunna spridas så mycket som möjligt och även få högre status inom akademin. Vad det gäller just Sports Media eller Sport Communication, så ligger fältet i Europa dessutom kraftigt efter USA, och här finns det massor att göra.

Som jag noterat ovan finns det ett stort behov av den här boken inom forskningen, men kanske framförallt inom utbildningen, och här kommer min främsta kritik av boken. I kurser som berör idrott och samhälle, idrott och information och idrott och medier med flera borde denna bok finnas med som kurslitteratur, men trots att boken bara har cirka 170 sidor med text, om man räknar bort sidor med referenser, så kostar den mellan 720-801 kronor att köpa på nätet. Det kan vara en anledning till att det blir svårt att få in boken på litteraturlistorna så länge den bara finns i inbunden utgåva, men om inte boken hamnar på litteraturlistorna rekommenderar jag å det varmaste att den i alla fall används på något sätt inom kurserna. Jag hoppas också att flera böcker inom denna genre som håller god akademisk kvalitet och med relevant, samtida forskning publiceras. Det finns ingen anledning till att det inte skulle ske. Bara genom att läsa den här boken får forskaren ett stort antal uppslag till vidare forskning.

Copyright © Marit Nybelius 2012.


Läs mer på idrottsforum.org om


Köp Sports Media från Adlibris.se
Kjøp Sports Media fra Adlibris.no
Køb Sports Media fra Adlibris.dk
Buy Sports Media from Amazon.co.uk
Buy Sports Media from Amazon.com
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.