Om Viktor Balcks idrottsgärning

Jørn Hansen
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Jan Lindroth
Idrott för kung och fosterland: Den svenska idrottens fader Viktor Balck 1844–1928
207 sidor, inb., ill.
Stockholm: SISU Idrottsböcker 2007
ISBN 978-91-85433-17-9


I professor emeritus Jan Lindroths seneste bog får man en indgående analyse af den rolle, som den svenske idræts helt centrale pioner, Viktor Balck, spillede for etableringen af den moderne idræt i Sverige. Med den moderne idræt tænkes her først og fremmest på den del af legemskulturen, der også betegnes som konkurrenceidrætten, den engelske sport eller mere korrekt britiske sport. Det er idræts-officeren, fægtelæreren på GCI, all-round sportsmanden og foreningsorganisatoren, der er i centrum i bogen, og i den forstand er det ikke en traditionel biografi om Viktor Balck, men en analyse af Viktor Balcks liv i en idrætslig kontekst. Det er Balcks betydning for idrættens etablering i Sverige, der er i fokus. Vi hører en smule om hans opvækst, stort set intet om hans familieliv eller alderdom, og i de tilfælde hvor disse emner berøres. er det, når det har relevans for Balcks idrætsliv. En afgrænsning, som Lindroth bevidst har lagt ned over fremstillingen.

I forlængelse heraf er fremstillingen bygget op om en række temaer med idrætspioneren Balck i centrum. Kapitel 1. tenderer som det eneste kapitel til en form for udviklingshistorie, da det beskriver ”Balck i blixtbelysning”, hvor vi kort hører om hans opvækst i Karlskrona og uddannelse som officer; om hans arbejde i statens tjeneste som officer, lærer og forstander på GCI samt om hans virke i idrætsbevægelsen. De følgende otte kapitler beskæftiger sig tematisk med Balck som idrætsmanden (kap. 2); som CGI-fægteren med udblik til modsætningerne mellem Balck og Ling-gymnasterne (kap. 3); med Balcks rolle i forsøget på at reformere undervisningsplanerne i gymnastik i skolesystemet, hvor han kom til kort over for tilhængerne af Linggymnastikken (kap. 4); med foreningsgymnasten Balck og de hermed forbundne udenlandsrejser (kap. 5); med organisatoren Balck og hans betydning i IOC-sammenhæng, for legene i Stockholm 1912, for den nordiske vinterlege samt for forholdet mellem RF og Sveriges centralförening for idrottens främjande (kap. 6).

I kapitel 7 hører vi om netværksskaberen Balck, hans karismatiske personlighed, hans gode relationer til kongehuset samt personer fra landets øverste lag i det hele taget. I kapitel 8 diskuteres ideologen Viktor Balck, hvor hans mangel på egentlig ideologiske manifestationer diskuteres på baggrund af hans fædrelandskærlighed, ja nærmest chauvinistiske nationalisme, hans anglofile orientering med en næsegrus beundring for alt britisk og for især den betydning idrætten er blevet tilskrevet for opbygningen af det britiske imperium. Et kapitel hvor også Balcks indflydelse fra social-darwinismen formidlet gennem hans mentor, fysiologien Frithiof Holmgren, påvises. Selv om ideologiske standpunkter ikke direkte blev formuleret af Balck, viser Lindroth, hvorledes disse i høj grad gjorde sig gældende hos Balck. I kapitel 9, Balck, politikken och samhället, vurderes Balck i sagens natur lidt mere løsrevet fra den idrætslige kontekst eftersom Lindroth i dette kapitel analyserer Balcks mere eller mindre udtalte positioner i forhold til klassemodsætninger, demokrati, fraværet af kønspolitiske overvejelser, nationens forsvarsberedvillighed mv., hvor et billede af Balck som en konservativ person med progressive tanker på idræts- og skoleområdet tegnes. I bogens sidste kapitel 10 sammenfattes herefter Balcks virke i overbliksform.

Den materialemæssige baggrund for fremstillingen udgøres primært af Viktor Balcks arkiv, RF’s og Sveriges centralförenings för idrottens främjande arkiv, Viktor Balcks publikationer, avis- og tidsskriftsartikler, en række af Jan Lindroths tidligere publikationer samt primært andre svenske idræts- og almenhistoriske fremstillinger, og som det er sædvane for Lindroth, er der ingen tvivl om, at det kildemæssige grundlag for fremstillingen er, som det skal være. Dog kunne man i denne sammenhæng her som supplement have ønsket et udblik til mere generelle overvejelser om idrætten som et mentalitetshistorisk felt, der måske bedre kunne kaste lys over netop en kompleks person som Balck. For selvom han var konservativ rent politisk, tilhørte han måske netop på grund af sin idrætsforståelse alligevel den gruppe, der kan betegnes som fremskridtets mænd. Lindroth viser således selv i sin fremstilling, hvorledes Balck i sin strid med linggymnasterne fik opbakning fra liberale kredse i Sverige.

Den valgte tematiske fremstillingsform medfører, at læseren grundigt præsenteres for alle væsentlige aspekter af Balck i en idrætslig kontekst. Til gengæld må man så leve med nogle gentagelser, som Lindroth har fundet nødvendigt for lige at trække en linie, når et nyt tema introduceres. Generelt betyder dette, at de væsentligste karakteristika ved Balcks virke kommer tydeligt frem. Som idrætspioner var han fortaler for et idrætssyn, der i høj grad havde fremtiden med sig. På det organisatoriske plan kan Balck karakteriseres som en dygtig overgangsperson mellem det gamle og det nye moderne Sverige, hvorfor han i såvel IOC-sammenhænge som i Sveriges centralförening for idrottens framjande, som for Balck var vigtigere end RF, mere hældede til lukkede ”loge-agtige” synspunkter med rekruttering via selvsupplering frem for gennem demokratiske valg. En adfærd, der også satte sig igennem i forhold til Balcks netværksdannelser, hvor det var samfundets øverste lag inklusive kongehuset, der var i fokus. I den forstand er bogens titel ”Idrott for kung och fosterland” særdeles velvalgt, om Balck så også kan sige at stå fader til idrætten, der jo allerede var udviklet i Storbritannien kan vel i højere grad diskuteres. Balck var ikke fader på samme måde, som man med rette har kunnet karakterisere den tyske turnens skaber, Friedrich Ludwig Jahn, som ”Turnvater Jahn”. Dette er dog en mindre indvending mod en yderst interessant fremstilling om idrætspioneren Viktor Balck. 

 

© Jørn Hansen 2007


Köp boken från Adlibris.se
Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra Adlibris.se

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.