Doktorandkurs: Föreningsidrottens demokratiska utmaningar | Stockholms universitet den 19–20 september 2019 | Anmälan snarast, begränsat antal

I samarbete mellan Historiska institutionen vid Stockholms universitet och GIH ges 19-20 september 2019 doktorandkursen Föreningsidrottens demokratiska utmaningar. Plats: Stockholms universitet.

Tid: Torsdag 19/9, kl. 09.00-17.00, Fredag 20/9, kl. 09.00-12.00.

Idrottsrörelsen såväl i Sverige som i många andra jämförbara europeiska länder har lagt ned stor energi på att legitimera sin verksamhet. Det har betonats att idrotten både är demokratisk i sin uppbyggnad och sina beslut och att den fostrar till demokrati.

Denna kurs tar avstamp i de senaste årens tillagande intresse för forskning om demokrati och styrningsprocesser och applicerar denna forskning på föreningsidrottens utveckling över tid. Kursen belyser och problematiserar demokratibegreppet och dess betydelse för både svensk och internationell idrott – då, nu och framöver. Den behandlar hur den organiserade idrotten har styrts, hur demokratin har fungerat internt inom idrottsrörelsen och vilken roll den har spelat för demokratiutvecklingen i samhället i stort.

Kursen hålls vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Under två dagar, indelade i tre kurspass, ägnar vi oss åt att diskutera och analysera olika aspekter på idrott och demokrati ur både historiska och samtida perspektiv. Deltagarna förbereder sig genom inläsning av kurslitteraturen. Kursen examineras genom aktivt deltagande på de tre kurspassen, fullgörande av övningsuppgifter samt genom en inlämningsuppgift. Inlämningsuppgiften består i att med hjälp av kurslitteraturen och i anslutning till kursens tema självständigt formulera ett möjligt forskningsprojekt.

Syftet med kursen är att säkerställa att doktoranderna klarar följande examensmål i HF:

   • visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet,
   • visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
   • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap,
   • visa bredd och djup i de specifika ämneskunskaperna.

Lärare på kursen är Jens Ljunggren, SU och Paul Sjöblom, GIH.

Anmälan görs till Jens Ljunggren Historiska institutionen Stockholms universitet, Jens.ljunggren@historia.su.se

Kurspass 1. Teorier om demokrati, föreningsliv, medborgarskap och idrott

Under detta kurspass ligger fokus på tolkning och diskussion av två begrepp, demokrati och medborgarskap. Hur kan man förstå dessa begrepp och hur kan de användas analytiskt inom idrottshistorisk forskning?

Litteratur: Christesen; Held; Young; Lundberg. Källmaterial: Idrotten vill.

Kurspass 2. Idrottens inre och yttre styrning

Under detta kurspass undersöks och analyseras idrottsföreningars inre styrning och hur denna har förändrats över tid. Vilka yttre krafter har styrt idrotten och idrottsrörelsen och hur har detta skett? Forskare har kommit till olika och delvis motstridiga resultat. Hur ska man förstå det? Deras respektive metoder, resultat med mera diskuteras och jämförs.

Litteratur: Alsarve; Ericsson & Horgby; Hjelm, Isberg & Rönnlund; Sjöblom (x2); Österlind & Fahlén; Norberg.

Kurspass 3. Idrotten som demokratifostrare

Under detta kurspass försöker vi förstå om och i så fall hur idrotten har bidragit till att skapa demokrati i samhället. Putnam är en klassiker. Vi diskuterar också Nielsen och Bale som utifrån Putnam analyserar idrottens demokratiskapande betydelse i de skandinaviska länderna.

Litteratur: Nielsen & Bale; Putnam. Källmaterial: RF Strategi 2025.

Litteratur

Alsarve, Daniel, I ständig strävan efter framgång? Föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro sportklubb 1908-89, Örebro, 2014http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-33836, 150 sidor i urval.
Christesen, Paul, Sport and democracy in the ancient and modern worlds, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 200 sidor i urval.
Ericsson, Christer & Horgby, Björn, ”Idrottsrörelsen och demokratin – fyra styrmodeller”, ”, Idrott, historia & samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2015, s. 59-88, 29 s.
Held, David (1996). Demokratimodeller: från klassisk demokrati till demokratisk autonomi. Göteborg: Daidalos, 200 sidor iurval.
Hjelm, Johnny, Isberg, Sofia & Rönnlund, Maria, ”Idrott ochdemokrati: Berggården IK 1974–2004”, ”, Idrott, historia & samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2015, s. 89-115, 26 s.
Lundberg, Björn, Naturliga medborgare: friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925–1960, Diss. Lund: Lunds universitet, 2018, Lund, 2018, 150 sidor i urval.
Nielsen, NK, & Bale, J, ”Associations and Democracy: sport and popular mobilization in Nordic societies c. 1850–1900”, Scandinavian Journal of History. Feb2012, Vol. 37 Issue 1, s. 69-86. 18 s.
Norberg, Johan R., Idrottens spelberoende: idrottsrörelsens offentliga stöd via spelmarknaden 1990-2009 och dess idrottspolitiska konsekvenser, Malmö, 2016, 150 sidor i urval.
Putnam, Robert D., Den fungerande demokratin: medborgarandans rötter i Italien, Stockholm, 2011, 200 sidor i urval.
Sjöblom, Paul (2018). ”Vem är det som styr egentligen? Svensk kommunal idrottspolitik 1985-2017 – en fallstudie av Stockholms stad”. Scandinavian Sport Studies Forum 2019, 38 s.
Sjöblom, Paul, ”Det samhällsnyttiga Riksidrottsförbundet: Svensk statlig idrottspolitisk i ett historiskt, institutionellt och jämförande perspektiv”, ”, Idrott, historia & samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2015, s. 117-147. 30 s.
Young, Iris Marion, Intersecting voices: dilemmas of gender, political philosophy, and policy, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1997, 195 s.
Österlind Malin & Fahlén, Josef, ”Reconsidering the epistemology of the Swedish sports model through the lens of governementality: Notes on the state-civil society relationship, government, power and social change”, ”, Idrott, historia & samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2015, s. 148-171. 23 s.

Antal sidor totalt: 1 411.

Övningsmaterial:

Sveriges riksidrottsförbund (2009). Idrotten vill: idrottsrörelsens idéprogram [antagen av RF-stämman 2009]. Stockholm: Riksidrottsförbundet, 47 s.
Sveriges riksidrottsförbund (2019). Strategi 2025.https://www.strategi2025.se/
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.