Stöd och råd till elitidrottande studenter

0
18
Sverker Bengtsson
Idrottsvetenskap, Malmö högskola Edward F. Etzel, A. P. Ferrante & James W. Pinkney (red)
Counseling College Student-Athletes: Issues and Interventions
337 sidor, hft.
Morgantown, WV: Fitness Information Technology 2002
ISBN 978-1-885693-45-7


Att studera och samtidigt elitidrotta är förenat med en hel del problematik. De krav den aktive elitidrottaren upplever är akademiska, personliga och sociala. Att förena sitt elitidrottande med högre studier och sitt övriga liv innebär ett vågspel som inte sällan skapar en hög livsstress.

Till att börja med ska det konstateras att collegeidrotten i USA, som i första hand är fokus här, skiljer sig markant från hur det ser ut i Sverige och Norden. Detta gör att vissa delar i boken kan vara svåra att applicera på den situation elitidrottande studenter har här hemma. Men, det finns många centrala aspekter som i högsta grad är gällande även här, och boken fyller därför även ett tomrum för de som arbetar med idrottspsykologisk rådgivning och även studie- och karriärvägledning för elitidrottare vid våra svenska högskolor och universitet.

Boken är uppdela i tre övergripande sektioner.
Den första sektionen, ”Problems and Needs of a Diverse Population” försöker sätta fingret på de problem och behov som faktiskt föreligger hos elitidrottande studenter, och gör det genom att visa på den mångfald som finns inom denna grupp. Speciella behov hos minoriteter och hos kvinnliga elitidrottare synas, och slutsatsen blir att det stöd som erbjuds måste anpassas efter de speciella behov som föreligger hos de olika grupperna.

I den andra sektionen, ”Specific Personal-Social Concerns” ligger tyngdpunkten sedan på den karriärövergång det innebär att börja studera och samtidigt elitidrotta och vilka nya krav detta innebär för den idrottande. I samband med detta synas forskningsfronten kring de olika problem kan medfölja denna karriärövergång, såsom skador, depression, ätstörningar, missbruk och även hur rådgivare kan och bör arbeta för att på ett tillförlitligt sätt underlätta och assistera i denna karriärövergång.

I den tredje och avslutande sektionen, ”Enhancement, Support, and Counseling Interventions”, skiftar sedan bokens fokus mot att visa på en modell för den praktiska rådgivningen utifrån ett holistiskt synsätt, och sedan ges även konkreta tips och råd på hur detta kan utföras.

Bokens uppdelning följer en klar röd tråd, och de olika delarna knyts ihop på ett förtjänstfullt sätt.  Varje kapitel inleds med en kort sammanfattning av innehållet i det kapitlet och hur just detta förhåller sig till helheten i boken, vilket underlättar för läsaren.

Personligen är detta ett ämne som ligger mig extra varmt om hjärtat då jag själv arbetar vid en högskola och därmed möter dessa elitaktiva idrottare både som lärare vid högskolan och som idrottspsykologisk rådgivare. Kunskapen som förmedlas i denna bok har inte nått ut till studie- och karriärvägledare på våra högskolor och universitet i tillräckligt hör grad, det är jag övertygad om. En skräddarsydd profil för stöd, både vad det gäller anpassade studier och mer personliga faktorer behövs om det är en önskan att våra elitidrottare ska kunna kombinera sin elitidrottssatsning med högskole- och universitetsstudier. Detta påvisas i denna bok, och kan vi ta lärdom av det, samtidigt som vi anpassar det till vår universitets- och högskolekultur kan vi i framtiden få se fler elitidrottande studenter. Vi behöver en liknande bok med medföljande manual mer anpassad efter våra förhållanden, menCounseling college student athletes: Issues and interventions är en bra start tills en sådan kommer. 

 

 

© Sverker Bengtsson 2008


Köp boken från Bokus.se
Kjøp boken fra Capris.no
Køb bogen fra eLounge.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.