Adjunkt i humanistiske og samfundsvidenskabelige studier af idræt og fysisk aktivitet til Aalborg Universitet. Ansøgningsfrist 2017-06-08

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er en stilling som Adjunkt i humanistiske og samfundsvidenskabelige studier af idræt og fysisk aktivitet ledig fra 15. august 2017 eller snarest herefter. Ansættelsen er for en 3-årig periode.

Stillingsbeskrivelse

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har mere end 250 medarbejdere, og har ansvaret for over 1300 studerende. Over 60 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede forskerskole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og renrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc.

Uddannelserne omfatter bachelor- og kandidatuddannelser i Sundhedsteknologi, Medicin, Medicin med Industriel Specialisering og Idrætsvidenskab.Kandidatuddannelserne inkluderer Klinisk Videnskab og Teknologi, Folkesundhedsvidenskab, Idrætsteknologi, og også deltids-masteruddannelser i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, Sundhedsinformatik og Sexologi. Alle uddannelser er tilrettelagt ud fra problembaseret læring og tager udgangspunkt i case- og projektarbejde. Find mere information på www.hst.aau.dk.

Kvalificerede ansøgere skal have en relevant baggrund indenfor humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, gerne i kombination med idræt. Centralt for stillingen er, at der ønskes en adjunkt som kan indgå i udviklingen af den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning ved Idrætsuddannelsen. Derfor forventes kompetence og erfaring med relevant forskning, samt evne til selvstændigt at varetage forskningsprojekter og indgå i samarbejde med andre såvel internt på universitet som med eksterne samarbejdspartnere. Endvidere forventes det, at ansøger har erfaringer og kompetencer med at anvende kvalitative forskningsmetoder i praksisnære studier af samfundsaktuelle problemstillinger.

Stillingen er i forhold til undervisning knyttet til bachelor- og kandidatuddannelserne i Idræt. Undervisningen er ved disse uddannelser organiseret omkring en problembaseret tilgang til læring og foregår som holdundervisning og vejledning af studerende i mindre projektgrupper. Undervisningen tilrettelægges og afvikles i teams, og gode samarbejdsevner er derfor en forudsætning. I uddannelserne lægges der stor vægt på koblingen mellem teoretiske perspektiver og idrættens praksis, og særligt på bacheloruddannelsen er disse koblinger en bærende præmis for undervisningens tilrettelæggelse. For yderligere information om uddannelserne henvises til studieordningerne på http://www.smh.aau.dk/studieordninger/idraet/

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Lektor, Lars Domino Østergaard, e-mail: ldo@hst.aau.dk.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges vægt på ansøgerens forskningspotentiale.

Den samlede ansættelse som adjunkt kan ikke være på mere end 4 år i en tidsbegrænset ansættelse (man kan max. være ansat 8 år i alt som adjunkt i Danmark).

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for:

  • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
  • Opdateret curriculum vitae.
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.)
  • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøgerne må max. vedhæfter 5 af disse publikationer.
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio.
  • Såfremt dette ikke er medsendt skal ansøger vedlægge begrundelse herfor.
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
  • Referencer/anbefalinger.
  • Personlige data.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående “søg online” funktion.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg. Såfremt der er spørgsmål til ansøgningensproceduren, kan der rettes henvendelse til Dini Boer, dbo@adm.aau.dk, tlf. (045) 9940 7307.Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

201716

Ansøgningsfrist

08/06/2017

Søg stillingen online

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.