Älska ditt barn varsamt!

Thomas Westerberg
Fotbollstränare


Johan Fallby Gör det bättre själv om du kan! Forskning och praktiska råd till föräldrar med idrottande barn 198 sidor, inb. Saltsjö-boo: Pintxo förlag 2015 ISBN 978-91-2714-410-1
Johan Fallby
Gör det bättre själv om du kan! Forskning och praktiska råd till föräldrar med idrottande barn
198 sidor, inb.
Saltsjö-boo: Pintxo förlag 2015
ISBN 978-91-2714-410-1

Författaren Johan Fallby är idrottspsykologisk rådgivare och f d landslagsspelare i bordtennis. Han arbetar idag inom fotbollen i FC Köpenhamn och har tidigare bl a verkat tio år inom Svenska Fotbollförbundets utbildnings- och landslagsverksamhet. Boken Gör det bättre själv om du kan! vänder sig till föräldrar med idrottande barn, där författaren genom tips och praktiska råd gör upp med gamla sanningar och behandlar föräldrarollen inom idrotten på ett nydanande sätt.

Johan Fallby inleder boken med att berätta att föräldrar har varit en ständigt närvarande del i hans liv inom idrotten. Han poängterar att som förälder har man en unik möjlighet att hjälpa sitt barn till en positiv upplevelse av sitt idrottande. Samtidigt innebär föräldrarollen en balansgång där föräldraengagemanget kan gå fel trots stor välvilja. Boken behandlar denna balansgång med utgångspunkt från forskning, egen erfarenhet och tron på föräldrar som en positiv kraft i idrottsmiljön.

Boken är lättläst och uppdelad i fem delar som omfattar korta kapitel och avsnitt. Varje del avslutas med ”beteenden att ta med” och i samband med olika avsnitt finns reflektionsuppgifter.

Den första delen, ”Rollen som idrottsförälder”, inleds med kapitlet ”Kunskap och syfte” där författaren redovisar bokens kunskapssyn och placerar förälderns roll i det nätverk som omger idrottande barn. Traditionellt talar man om två olika forskningsperspektiv där det ena handlar om att barn och unga ska få en positiv social skolning samt en intellektuell och känslomässig utveckling att ta med sig hela livet. I förlängningen av detta perspektiv följer hälsofrågor och fysisk aktivitet som en naturlig del. Det andra handlar om hur föräldrar kan agera för att stödja en elitsatsning som kan leda till en framtida idrottslig elitkarriär. I kapitlet ”Vem är du som idrottsförälder?” utvecklas och förtydligas föräldrarollen samt effekter av föräldrars beteende. Dessutom behandlas den vanliga företeelsen inom svensk idrott att vara både förälder och tränare, och problematiken runt de dubbla rollerna.

Den andra delen, ”Träning och tävling”, behandlar i kapitlet Vägar in i idrotten vilka modeller och vägar som finns. Här tas problemet med tidig specialisering, där föreningar och förbund lägger ner tid och kraft på att identifiera ”talanger”, upp.

”Det är påfallande många föreningar som går ut med ’elitsatsningar’ på barn och unga. Satsningar där varningsklockor ringer hos mig då de sällan är vare sig systematiskt utvärderade eller bygger på systematisk kunskap”, skriver Fallby. Han påpekar här också vikten av att bryta gamla traditioner när det gäller den konservativa synen på talangutveckling inom svensk idrott

För mig existerar inte begreppen ”bredd” och ”elit” vad gäller barnidrott. ”Elit” är en slutprodukt då en duktig idrottare kommit så långt att han eller hon är nära eller på toppen i sin idrott. Det sker sällan före vuxen ålder. Begreppen ”bredd” och ”elit” leder också tanken fel då idrottsrörelsens viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar att ge barn och ungdomar motivation att fortsätta så länge som möjligt. Barnets egen motivation är sannolikt den enskilt viktigaste faktorn för en glädjerik och utvecklande upplevelse av idrotten.

Författaren tar även upp och utvecklar tre olika modeller som forskningen definierat för att beskriva idrottsmiljön:

 • Standardmodellen, som innebär högre risk för utslagning men som också kan leda till en elitkarriär.
 • Friskvårdsmodellen, där de flesta passerar igenom och som sällan leder till en elitkarriär men som lägger grunden till ett sunt motionsbeteende.
 • Motivationsmodellen, som innebär ökad möjlighet till ett sunt motionsbeteende och bäst möjlighet att lyckas i sin idrott.

Kapitlet ”Träning” handlar om att träningens syfte är att lära motoriskt genomförande och göra barnet så självständigt att det så småningom är kompetent nog att påverka sin egen utveckling i idrotten. Är träningen rolig, utmanande och lärorik så ökar möjligheterna för att den ger positiva effekter. Träningsfilosofin bör utgå från barnets eget ansvar men med vägledning och återkoppling från ledaren. Dessutom behandlas fem olika sorters träningsmetoder: idrottslek, medveten systematisk idrottslek, reguljär träning, medveten systematisk träning samt tävling. Fallby: ”Som jag ser det är tävling en del i träningen eftersom det är en del i barnets utveckling inom idrotten.”

Kapitlet ”Tävling” handlar om tävlingens processer men innehåller även goda råd till föräldrar:

 • Lägg dig inte i tävlings- eller träningsupplägg.
 • Ge inte råd till ditt barn i tävlingsmiljön.
 • Hjälp till med praktiska saker.
 • Uppmuntra och heja på ditt och andra barn i tävlingsmiljön om det är lämpligt. Kom ihåg att det är prestationen som är viktigast, inte resultat eller utfall av prestationer.
 • Gå aldrig in i ytan där tävlingen pågår om du inte är ombedd av tränare eller ledare.
 • Uppträd alltid sportsligt gentemot tränare, ledare, idrottare, föräldrar, domare, volontärer och andra som hjälper till eller befinner sig i tävlingsmiljön.
 • Var intresserad, entusiastisk, positiv och glad i tävlingsmiljön. Skapa trivsel för dig själv och andra.
 • Ha kontroll över dina känslor, det är inte du som tävlar. Försök njuta av att ditt barn får vara med i en bra idrottsmiljö och får minnen för livet.
 • Gå gärna bort från tävlingsmiljön under några minuter om du känner att du inte kan kontrollera dig eller blir för involverad.
 • Var aldrig berusad eller påverkad av andra substanser i idrottsmiljön.

Den tredje delen, ”Idrottsmiljön”, behandlar i kapitlet ”Motiverande klimat” förhållandet mellan ett prestations- och resultatorienterat synsätt:

Det finns ett klart samband mellan förälderns syn på förhållandet mellan prestation och resultat och det motiverande klimatet. Tränaren är sannolikt den med störst inflytande över det motiverande klimatet i gruppen.

I kapitlet ”Socialt stöd” finns ett mycket tänkvärt avsnitt som heter ”Om barnet själv får berätta” som alla idrottsföräldrar borde läsa! Dessutom finns ett intressant avsnitt om social kompetens som är ett viktigt inslag i en alltmer egotrippad värld!

I den fjärde delen, ”Barnet”, behandlas i kapitlet ”Beteende och kommunikation” bl a positiv förstärkning och feedback samt ”BÖRS”, som är en förkortning för bekräfta, öppna frågor, reflektivt lyssnande och sammanfattning. Kapitlet ”Motivation” tar framförallt upp begreppet självbestämmande motivation som kan delas in i tre kategorier:

 • Inre motivation driver barnet att idrotta för att aktiviteten är rolig. Barnet tycker om att lära sig saker, utmana sig själv, uppnå mål och utföra aktiviteter.
 • Identifierad reglering innebär att barnet gör saker av egen fri vilja, även om glädjen och belöningen inte finns i stunden.
 • Integrerad reglering betyder att barnet väljer en aktivitet för att den stämmer överens med barnets värderingar och hur det ser på sig själv som person.

Bokens sista del, Idrottsföräldern som expert”, innehåller fördjupningsuppgifter i kapitlet ”Självkännedom och kunskap”, som ger konkreta verktyg att bli medveten om beteenden och utveckla positiva beteenden såväl hos dig som förälder som i ditt barns idrottsmiljö.

*         *         *

Den svenska idrottsrörelsen bygger på ideella insatser från föräldratränare och föräldrastöd i föreningslivet. Därför behövs en sådan här bok.

Undersökningar har visat att ca två tredjedelar av föräldrarna har en positiv eller neutral påverkan på sina barns idrottande. Men det betyder också att det i vissa miljöer är så många som var tredje förälder som utövar negativt inflytande över sitt barns idrottande. Det går alltså inte att säga att idrottsmiljöer generellt skulle vara sunda för kropp och själ.

Johan Fallbys bok Gör det bättre själv om du kan! är ett viktigt verktyg för att skapa en positiv utveckling inom den svenska idrottsmiljön!

Copyright © Thomas Westerberg 2016

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.