Idrett, innovasjon og sosial inkludering: Fremveksten av Mixed Martial Arts i Norge

uk-flagIn English

Anne Tjønndal
Nord Universitet, Bodø, Norge


Abstract

Med utgangspunkt i sosial innovasjon som teoretisk og analytisk rammeverktøy utforsker artikkelen tre forskningsspørsmål: 1) Hvem deltar i norsk Mixed Martial Arts? 2) Bidrar MMA til økt inkludering ved å appellere til grupper som er underrepresentert i idretten? Og 3) hvordan og på hvilken måte kan fremveksten av Mixed Martial Arts forklares som sosial innovasjon? Disse problemstillingene belyses gjennom en kvantitativ analyse av deltakerne i norske MMA-klubber. Medlemmer av Det Norske MMA Forbundet (NMMAF) ble rekruttert gjennom deres medlemsklubber til å svare på et elektronisk spørreskjema. Totalt ble 369 respondenter inkludert i analysene. Deskriptive analyser og en lineær regresjonsanalyse ble gjennomført for å analysere datamaterialet. Resultatene viste at deltakelsen i norske MMA-klubber domineres av menn i aldersgruppen 20–30 år. Regresjonsanalysen viste en samspillseffekt mellom kjønn og utdanning som tyder på at kvinner med høy utdanning deltar i større grad enn kvinner med lav utdanning, mens effekten er motsatt for de mannlige deltakerne. Artikkelen konkluderer med at selv om fremveksten av Mixed Martial Arts i Norge kan beskrives som en innovasjonsprosess, er det uklart hvorvidt det kan tolkes som sosial innovasjon. Resultatene tyder på at deltakelsesmønstret i norske MMA-klubber ser ut til å gjenspeile norsk idrett generelt og at MMA ikke ser ut til å bidra til endring i form av økt inkludering i idretten så langt.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 9 2018


Om författaren

ANNE TJØNNDAL er doktorgradsstipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet, Bodø. Tema for doktorgradsavhandlingen hennes er innovasjon og sosial inkludering i idrett, og hun disputerer våren 2018. Hun har nylig skrevet boken Statistisk analyse i Stata utgitt av Cappelen Damm Akademisk.


Läs mer på idrottsforum.org om…


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.