Idrett som en arena for inkludering av innvandrere og etniske minoriteter i samfunnet

uk-flagIn English

Heidi Sundvoll1 & Anne Tjønndal2
1 Norwegian University of Science and Technology, NTNU, Trondheim
2 Universitetet i Nordland, UiN, Bodø


Idretten er en stor del av det norske samfunnet, og den favner en substansiell andel av befolkningen. Norges idrettsforbund (NIF) har omlag 2,1 millioner registrerte medlemskap (NIF, 2013); samtidig vet man at innvandrerbefolkningen i Norge har doblet seg de siste ti årene (SSB, 2015). Med denne bakgrunn utforsker artikkelen hvordan, og på hvilke måter idretten kan fungere som en arena for inkludering av innvandrere og etniske minoriteter i det norske samfunnet.

Undersøkelsen er basert på et studie av et unikt case, der det er gjennomført intervjuer og observasjoner i et idrettslag som arbeider aktivt med inkludering i sin daglige praksis. Det er gjennomført to dybdeintervjuer, et av en trener og et av en ansatt i idrettslaget. Videre ble det gjennomført observasjoner av tre treninger.

Undersøkelsen viser at idrettslaget er opptatt av å inkludere flest mulig i det arbeidet de driver daglig. De har et bevisst verdiarbeid, som fremstår som gjennomført fra ledelsen og ned til trenerne. Gjennom flere arrangementer arbeider de for å inkludere flest mulig, gjennom dugnad og frivillig arbeid, men også ved deltakelse i idrettsaktiviteten. Idrettslaget har flere utfordringer de arbeider med når det gjelder inkludering. Blant annet viser de til at en sentral utfordring er å få jenter fra etniske minoriteter til å fortsette med idretten i overgangen fra barne- til ungdomsidrett. Andre viktige utfordringer er kommunikasjon og økonomi. Idrettslaget er videre opptatt av å få enda flere grupper i befolkningen med i idretten, og å øke aktiviteten i lokalsamfunnet generelt.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


HEIDI SUNDVOLL har en bachelorgrad i samfunns- og idrettsvitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim.

ANNE TJØNNDAL er utdannet idrettsviter (MSc. Sport Science) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. For tiden er hun tilsatt som doktorgradsstipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland (UiN), Bodø. Hennes doktorgradsavhandling omfatter in­novasjon, sosial inkludering og idrett.

Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.