Hur skapar man en trygg och säker idrottsförening?

0
22

🇬🇧 In English


Tomas Peterson
Institutionen för idrottsvetenskap. Malmö universitet


Handbollsklubben HK Malmö har de senaste åren genomfört ett projekt i syfte att stödja föreningens ambition att anpassa sin verksamhet i enlighet med RF:s Strategi 2025. Arbetet har främst varit inriktad mot frågor som berör föreningens värdegrund, genom att skapa trygga idrottsmiljöer för föreningen, dess medlemmar och samverkanspartners. Man har rekryterat en grupp som arbetar med incidenter i verksamheten som strider mot föreningens värdegrund, allt från planering, uppföljning och implementering. Gruppen har skapat åtgärdstrappor gällande psykisk ohälsa, mobbning, kränkningar, hot och våld samt sexuella trakasserier och övergrepp. I denna artikel redovisas en utvärdering av projektet Trygg och säker förening under de två senaste åren. 

Den stora utmaningen som formuleras i RF:s Strategi 2025 – att ”gå från triangel till rektangel” – är att uppnå en balans mellan föreningsfostran respektive tävlingsfostran, att uppfylla både samhällets och idrottens uppdrag till idrottsföreningen. Några av de utmaningar som föreningen handskas med kan beskrivas i termer av bräcklighet, långsiktighet, kontinuitet och uthållighet. Medel man kan använda är ett långsiktigt tänkande, att bygga organisationen så att ”hjulet snurrar”, att arbeta med två rekryteringsprocesser samtidigt, en kort- och en långsiktig, samt ett arbetssätt som påminner om ett sisyfosarbete, ett arbete i uppförsbacke. Verksamheten baseras idag på en blandning av professionellt och ideellt arbete, men man bör öka andelen professionellt arbete för att handskas med icke-professionell verksamhet.

Utvärderingens slutsats är att den funktion som föreningen har byggt upp kring en handlingsplan, med åtgärdstrappor om det sker incidenter samt ett resursteam med professionella kompetenser för att följa upp incidenterna, skulle kunna användas som förebild inom idrottsrörelsen när det gäller att skapa trygga idrottsmiljöer, till exempel genom att motverka kränkande behandling. Men man kan i så fall inte bara oreflekterat föra in denna funktion i föreningarnas arbete, den måste ligga i linje med ett värdegrundsarbete som genomsyrar all verksamhet i föreningen.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


TOMAS PETERSON är verksam som senior professor på institutionen för Idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Hans forskningsområden inkluderar svensk fotbolls professionalisering, selektions- och rangordningsmekanismer inom barn- och ungdomsidrott, relationen mellan skol- och föreningsidrott, idrottspolitik, jämlik hälsa, samt idrott och socialt entreprenörskap.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.