Utmärkt introduktion till idrottens organisering i Norge

Marie Hedberg
Linnéuniversitetet


Dag Vidar Hanstad
Organisasjon og lederskap i idretten
308 sidor, hft., ill.
Bergen: Fagbokforlaget 2019
ISBN 978-82-450-3318-2

Organisasjon og lederskap i idretten är en bok som lämpar sig väl som litteratur i en grundkurs kring idrotten i Norge. Den är pedagogiskt upplagd samtidigt som den är väldigt grundlig och grundläggande. Den följer en modell där varje kapitel inleds med lärandemålen för kapitlet. Därefter kommer själva innehållet som avslutas med ett case hämtat från verkligheten. Caset har direkt koppling till innehållet i kapitlet. Avslutningsvis ges en sammanfattning av kapitlet, frågor att diskutera vidare samt förslag på fortsatt läsning.

Boken är uppbyggd på 12 kapitel där varje kapitel har ett tydligt område och innehåll. Boken är starkt knuten till den norska idrotten och det är där den tar sin utgångspunkt. Boken ger inledningsvis en beskrivning av organiseringen av norsk idrott som sedan ligger till grund för de fortsatta kapitlen. Därefter presenteras Norges modell för idrott och där man beskriver betydelsefulla händelser som lett fram till dagens organisering och dess relation till de internationella idrottsorganen. Bland annat beskrivs samgåendet av Norges olympiska kommitté och Norges idrottsförbund grundligt.

Efter genomgången av idrottens organisering tar en beskrivning av Norges politiska organisation vid, där man visar på dess relation till idrotten. De idrottspolitiska målen presenteras och även den idrottspolitiska styrningen. Kopplat till politiken och dess påverkan på idrotten görs också en redovisning av de ekonomiska flödena och hur de ser ut.

Efter kapitlen kring den norska idrottens organisering, styrning och ekonomi går författaren över till den olympiska idrotten. Här ges en tydlig bild av hur den är uppbyggd och hur den hänger ihop med övrig norsk idrott. Inom idrotten finns det både direkt och indirekt makt och detta ägnas ett av bokens kapitel åt. Man tar upp frågor om makt i allmänhet men specifikt hur makt fördelas inom idrotten. Vilka typer av makt finns och hur tar sig dessa uttryck?

Styrning och ledning får stort utrymme i boken. Bland annat ägnas ett kapitel åt ledarskap. Man tar upp vilka krav som ställs på ledarskapet inom idrotten för att det ska fungera. Utgångspunkten är att idrotten är en komplex verksamhet vilket för med sig att ledarskapet blir komplext. Det finns olika ledarroller inom idrotten där varje roll har sina villkor. Bland annat lyfter man upp skillnaden mellan strategisk och operativ ledning. Vad är det, vem gör och ansvarar för vad i de olika ledningsfunktionerna? Författaren lyfter även upp vad som kan sägas karaktärisera god styrning men också dålig styrning. Detta exemplifieras med fall inom internationella organisationer, som FIFA. Kris och krishantering är något som är en del i att leda, och hanteras inom detta område. Som avslutning på kapitlen om ledning, styrning och ledarskap tas det värdebaserade ledarskapet upp. Vad det innebär att leda genom värderingar. Vilka krav ställs utifrån olika typer av organisationer samt vad som är viktigt för att kunna leda värdebaserat.

Boken avslutas med ett kapitel kring olika dilemman, utmaningar och möjligheter som finns inom idrotten idag.

Sammantaget är det en välskriven, grundlig och grundläggande bok som passar väl till en grundkurs om norsk idrott. Boken beskriver den norska idrotten på ett väldigt tydligt sätt samtidigt som idrottens omkringliggande och påverkande faktorer beskrivs. Boken har ett lätt språk och är lätt att förstå även för en icke norsktalande.

Copyright © Marie Hedberg 2020

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.