Ett balanserat perspektiv på ungdomsidrott, snyggt levererat

Johan Fallby
Högskolan i Halmstad


Ronald E. Smith & Frank L. Smoll
Sport Psychology for Youth Coaches: Developing Champions in Sports and Life
156 pages, paperback.
Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2012
ISBN 978-1-4422-1715-7

Bakgrund

Inledningsvis ställer författarna Smith och Smoll frågan varför ungdomsidrott ska finnas. En fullständigt legitim fråga. Som besvaras klokt med att även de bästa programmen för barn- och ungdomsidrott har sina brister och att idrotten har en stor potential att påverka människor positivt på både kort och lång sikt. De vill bidra med att få den potentialen så stor som möjligt genom att sprida kunskap, information, medvetenhet och idéer kring de psykologiska delarna i idrottsmiljön.

Idrotten kan vara en del i barnens och ungdomarnas långsiktiga utveckling (fysiska, sociala och psykologiska), och den potentialen ska så långt möjligt förankras i vetenskapligt baserade metoder, samt i entusiasmen och glädjen i att utöva idrotten, konstaterar författarna. Alla ledare gör också det efter bästa förmåga, men frågan är efter vilken kunskap och med vilken medvetenhet de gör det. Det är därför jag nu sitter med boken i min hand. Den ska vara grunden till ökad nyfikenhet och kunskap om ledarskap och de psykologiska eller beteendemässiga delarna i ungdomsidrotten.

Vilka är då de två författarna Ronald E Smith och Frank L Smoll? För den som är inläst på barn– och ungdomsidrott är det så enkelt att de under flera decennier har varit och är fortfarande två grundpelare i forskningen och den praktiska tillämpningen i området. Båda är professorer, Smith i klinisk psykologi och Smoll i psykologi vid University of Washington. De har alltid varit intresserade av att applicera teorin i praktiken. Både deras forskning och praktiska exempel garanterar mycket gedigen erfarenhet och trovärdighet.

Målgrupp

Kunskapen om idrottspsykologi kan enligt författarna öka medvetenheten om utmaningar i ungdomars idrottsmiljö, men också möjligheter. Därför är målgruppen för boken bred. Den vänder sig till de som har mycket kunskap om idrottsmiljön, men också till de som är nyfikna och vill utöka sin kunskap som tränare, ledare och kanske också förälder.

Innehåll

Boken består av fyra delar med två till tre kapitel i vardera del. Del 1 är “Developing a coaching philosophy” som tar upp frågan om vad barn- och ungdomsidrott är till för och varför. Författarna konstaterar att de vill vara en del av att uppfylla den positiva och utvecklande potentialen som finns. Även om de anser att även de bästa idrottsmiljöerna har brister och utvecklingsmöjligheter, så har Smith och Smoll en genomgående mycket positiv vinkel i boken. Det är både nödvändigt och bra. De tar även upp proffessionaliseringen av barnidrotten som de ser som ett stort problem. Det påminner mycket om debatten som just nu pågår kring svensk idrott och lyfter en del intressanta, men knappast nya synpunkter. Slutsatsen är att den utvecklande modellen som ska leda ungdomsidrotten tyvärr ibland blir förväxlad med den professionella idrotten och dess uppgift samt tillvägagångssätt.

Den andra delen “Becoming a better coach” identifierar och definierar uppdraget som tränare. I mycket handlar det om att en tränare kan påverka mycket positivt i en ung människas liv, och arbetet består i mycket mer än att lära teknik, taktik och fysik. Kanske är det till och med så att det psykologiska och sociala är viktigare? Som tränare kan du förväntas vara lärare, amatörpsykolog, extra förälder, rollmodell och kanske mer än så. Den numera klassiska motiverande miljön beskrivs också ingående. Enligt Smith och Smoll kan tränare skapa en positiv och utvecklande miljö – den prestationsorienterade (mastery oriented). Tyvärr är det inte ovanligt att det blir en negativ miljö som blir dominerande – den resultatorienterade (ego oriented). Praktiska tips ges för att undvika risker och skapa möjligheter för positiva effekter. (Det görs för övrigt genomgående i boken.) Kommunikation och självmedvetenhet för tränare ges endast kort utrymme i ett kapitel, även om det är det som kan facilitera allt som författarna tar upp kring ledarskap i boken.

Trots att jag själv hela tiden försöker ta del av forskning och praktiska exempel så dyker det upp aha-tankar och goda idéer med kopplingar åt olika håll för mig.

“Performance enhancement skills for the young athletes” är ett stående inslag i amerikansk litteratur på området. Del tre behandlar också det genom att ta upp målsättning, begreppen stress samt coping och visualisering. Perspektivet är mycket traditionellt och enkelt i målsättning, vilket kan vara användbart. Stress beskrivs bra och det ges väl valda exempel som kan ligga till grund för en enkel introduktionskurs till unga idrottare också. Visualisering beskrivs också på ett användbart sätt även om användningsområdet, för mig, är begränsat.

Den avslutande fjärde delen, “Coaching challenges and how to deal with them”, tar upp rader med fallstudier eller exempel på hur tränare kan agera i specifika fall. Det är mycket nyttigt och trevligt att läsa praktiska kommentarer. Ett helt kapitel ägnas också förtjänstfullt åt relationen mellan tränare och föräldrar.

Bedömning

Lyckas författarna med sitt uppdrag att fördjupa kunskap och medvetenhet kring ungdomsidrott? Till stora delar anser jag det. I sin vanliga stil berättar de rakt och enkelt grunderna i sitt angreppssätt i ledarskap och att skapa idrottsmiljöer. Jag konstaterar att det räcker långt för målgruppen. Ett balanserat perspektiv på ungdomsidrott levereras snyggt.

Läsaren blir dock snabbt varse att det är ett anglosaxiskt angreppssätt. Men som jag ofta säger, vi ska komma ihåg att trots att det självklart finns kulturella och strukturella skillnader, så finns det också likheter mellan människor på de båda sidorna av Atlanten. Vi kan använda många av de ledarskaps- eller psykologiska metoder oavsett var de kommer ifrån. Möjligen behöver vi skruva på en del och använda vårt skandinaviska tillvägagångssätt, men vi kan också lära oss av varandra. Det handlar om att medvetandegöra intresserade föräldrar, tränare samt ungdomar och de reagerar eller agerar inte sällan på liknande sätt.

Också när det gäller att träffa rätt i målgruppen tycker jag att författarna lyckas väl. Trots att jag själv hela tiden försöker ta del av forskning och praktiska exempel så dyker det upp aha-tankar och goda idéer med kopplingar åt olika håll för mig. Boken blir en trevlig resa genom teorin, där den insatte kommer känna igen sig och förstå varifrån det praktiska kommer. Vår gemensamma utmaning blir att göra idéerna till verklighet i en vardag av många utmaningar. Inte minst våra organisationers kultur (förbund, föreningar), egna fördomar eller prioriteringar av tid kan sätta begränsningar. Jag tror ändå på att gemensamt arbete långsamt påverkar positivt.

Tyvärr ägnas för lite tid åt hur en tränare ska kommunicera och också just om betydelsen av självmedvetenhet. För mig dessa kanske de viktigaste redskapen för att bli en duktig tränare på alla nivåer. Den alltid, i amerikansk litteratur, återkommande “mental skills tool box” kunde kortas eller helt tas bort för att ge plats åt ovanstående diskussion, som känns mer relevant. Jag saknar också diskussion kring att många tränare allt för ofta har problem med att släppa kontrollen över sina adepter och visa förtroende för att de själva vill utvecklas – naturligtvis med det adekvata stödet från tränare och ledare. Detta ligger dock som en trevlig bakgrund i texten, utan att direkt tas upp.

Fortsatt läsning

När det gäller ledarskap för barn och ungdom finns det en hel del litteratur av olika slag. Böcker som kompletterar bilden som Smith och Smoll ger är exempelvis grupperspektivet som Johnson och kolleger med stor förtjänst ger med sin relativt nyutgivna bok Gruppdynamik inom idrott (2016). Fördjupad kunskap i lärande och prestation berättar Wadström och Ekvall om på ett utmärkt sätt i Idrottsglädje, prestation, utveckling (2013). Ett föräldraperspektiv som förmedlas i Gör det bättre själv om du kan! (Fallby, 2015).

Alla dessa böcker kan med fördel läsas av den intresserade tränaren, föräldern eller beslutsfattaren inom ungdomsidrott. Med dessa i bokhyllan kan den nyfikne bilda sin egen utbildningsfilosofi och skapa den goda idrottsmiljön där de kan få ungdomar och seniorer att bli så många som möjligt, få dem att stanna så länge som möjligt, i en så god idrottsmiljö som möjligt.

Copyright © Johan Fallby 2017


Referenser

Fallby, J. (2015). Gör et bättre själv om du kan! Forskning och praktiska råd till föräldrar med idrottande barn. Stockholm: Pintxo.
Wadström, O., & Ekvall, D. (2013). Idrottsglädje, prestation, utveckling: Kognitiv beteendeterapi för tränare, idrottare och föräldrar. Linköping: Psykologinsats.
Johnson, U., Lindwall, M., & Rylander, P. (2016). Gruppdynamik inom idrott: Nycklar till världens bästa lag. Stockholm: SISU Idrottsböcker.
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.