Välgjord metodiklärobok

PG Fahlström
Linnéuniversitetet, Växjö Ming Li, Brenda Pitts & Jerome Quarterman
Research Methods in Sport Management
360 sidor, inb.
Morgantown, WV: Fitness Information Technology 2008
ISBN 978-1-885693-85-3


Denna recension gäller ännu en metodbok på idrottsområdet. Den vänder sig till studenter, lärare/forskare och yrkesverksamma, och säger sig ha inriktning mot sport managementområdet. Men i mina ögon är boken lika relevant för hela det idrottsvetenskapliga området.

Alla tre författarna är mycket välkända inom sport managementvärlden. Ming Li är professor vid Ohio University. Han har en central position som ledamot i styrelsen för COSMA (Commission on Sport Management Accreditation) som är en institution som granskar och ackrediterar Sport managementutbildningar i USA. Brenda Pitts är professor vid Georgia State University. Hon har publicerat artiklar inom en mängd olika idrottsvetenskapliga områden och är en erfaren läroboksförfattare. Jerome Quarterman, Howard University, är medförfattare till en av de mest använda läroböckerna på området Contemporary Sport Management, och har en gedigen bakgrund som undervisare och forskare.

Det är svårt att låta bli att snegla mot andra liknande aktuella metodböcker som Research methods in physical education och Qualitative research in sport management och i jämförelse med dessa klarar sig denna bok mycket bra.

Som många andra läroböcker från USA och Canada så är boken väldigt stramt strukturerad med boxar, instuderingsfrågor, praktiska tillämpningsövningar, etc. Men ändå gör denna bok ett lite annorlunda intryck, inte minst för att den innehåller många exempel från verkliga artiklar och projekt.

Boken består av 21 kapitel. Kapitel 1-2 introducerar sport managementforskningen och beskriver den typiska forskningsprocessen. Det första kapitlet diskuterar sport managementforskningens syften, värden och roll, vidare behandlas skillnaden mellan grundforskning och tillämpad forskning samt tendenser till hur forskningen på området förändras. I det andra kapitlet ges en ganska traditionell beskrivning av forskningsprocessens olika steg. Här ges också exempel på olika kvalitativa respektive kvantitativa metoder. Kapitlet utgör samtidigt en beskrivning av de kommande kapitlens disposition.

Den kvalitativa delen i boken är som sagt kort – men bra. Därefter ägnas åtskilliga kapitel åt kvantitativ metod. Men innan detta ägnas ett kapitel åt de överväganden man bör göra innan man väljer metod.

Därefter kommer fem kapitel som behandlar kvalitativ metod. Först introduceras och definieras kvalitativ metod. Författarna beskriver skillnaderna jämfört med kvantitativ metod. De visar på hur sport managementområdet fortfarande kraftigt domineras av kvantitativa angreppssätt men konstaterar att andelen artiklar med kvalitativ forskningsinriktning på sport managementområdet stadigt ökar. De diskuterar också värdet av att kombinera olika metoder.Sedan behandlas fallstudier (Case Studies), intervjuer, fokusgrupper och observationsmetoder. I dessa kapitel har boken några av sina positivt överraskande avsnitt. För även om, som vi ska se, boken ägnar mycket mera utrymme till kvantitativa metoder, statistiska beräkningar etc. så är de kapitlen om kvalitativ metod bra och användbara, vilket inte alltid är fallet beträffande läroböcker från andra sidan Atlanten. Här ges goda exempel på olika typer av fallstudier och hur de kan utformas. Författarna diskuterar också styrkor och svagheter med fallstudier. Intervjukapitlet behandlar allt från väldigt styrda intervjuer (muntliga enkäter) till semistrukturerade och mycket öppna intervjuer. De lyfter också fram betydelsen av att de som genomför intervjuerna är väl förberedda, well trained. Författarna diskuterar vidare fördelar och nackdelar med att göra intervjuer. Därefter behandlas fokusgrupper. Här påpekas att denna metod inte är ny inom sport management utan har använts inom området i minst 20 år. De visar på olika områden inom sport management som särskilt lämpar sig för datainsamling genom fokusgrupper. De betonar också moderatorns roll i datainsamlingen. Det sista kapitlet fokuserar på observationsstudier. Författarna skiljer naturligtvis på olika typer av observation utifrån hur närvarande och deltagande observatören är. De beskriver också hur sport managementforskare använt etnografiska metoder vid till exempel publikundersökningar i samband med olika idrottsevenemang. Den kvalitativa delen i boken är som sagt kort – men bra.

Därefter ägnas åtskilliga kapitel åt kvantitativ metod. Men innan detta ägnas ett kapitel åt de överväganden man bör göra innan man väljer metod. De kvantitativt inriktade kapitlen handlar om re-analys av tidigare insamlat material, experimentell metod, mätning och skalor, attitydmätningar, enkät och enkätdesign, men också åt viktiga delar i databearbetningen: kodning, statistisk dataanalys, deskriptiv statistik, testning och multivariat analys.

Författarna ägnar relativ stort utrymme åt experimentell metod vilket kan kännas något märkligt i vår del av världen. Men de påpekar att experimentell metod är ganska vanlig i studier av marknadsföringsstrategier, kampanjer, etc, även om metoderna oftast får betraktas som kvasiexperimentella.

Ett kapitel ägnas åt skalor, datanivåer, reliabilitet och validitet. Detta kapitel lyckas på ett bra sätt förklara några grundläggande begrepp och deras betydelse vid val av metod och bedömning av resultat.

Kapitlet om attitydmätning visar i bland annat på skillnaden mellan att mäta försökspersoners inställning till olika företeelser, produkter etc. och försökspersoners beteenden eller tänkbara beteenden. Ett känt exempel på detta är skillnaden TV-tittares preferenser beträffande sändningar av olika idrottsevenemang och deras benägenhet att betala för att se olika evenemang.

Ett stort antal sidor ägnas åt enkäter och enkätstudier, både enkätutformningen, själva genomförandet av studien och analysen av den insamlade empirin. I boken ges många exempel på utformning av enkätfrågor. Detta är kanske bokens bästa kapitel.

Ett annat mycket bra kapitel innehåller en introduktion till statistisk dataanalys. I ord och bild förklaras på ett bra sätt begrepp som deskriptiv statistik, inferens, parametrisk och icke-parametrisk metod.

De tre kapitlen om deskriptiv statistik, statistisk testning och multivariat analys är mycket översiktliga och fungerar nog bäst som en första introduktion för den oinvigde eller möjligen repetition för den mera beläste.

Boken avslutas med ett kapitel där författarna diskuterar olika sätt att ”kommunicera sin forskning”. Här behandlas såväl rapportskrivning som konferensbidrag i form av muntliga presentationer respektive posters.

Ett kapitel till är värt att nämna, ”Ethics in sport management research”. Kapitlet är relativt omfattande och här diskuterar författarna utilitaristiska respektive deontologiska aspekter på forskning. De behandlar olika etiska principer som bör övervägas i en forskningsprocess: autonomi, beneficens respektive maleficens och rättvisa/ärlighet. Här behandlas också APA:s (American Psychological Association) etiska kod som också tillämpas av till exempel NASSM (North American Society for Sport Management).

Som nämndes ovan så är denna bok en av ganska många liknande. Den står sig dock väl i konkurrensen. Den klarar på ett bra sätt uppgiften att kombinera översikt och djup. Boken fungerar bra som översikt och introduktion till området och vissa delar är nog tillräckliga i varje fall för en metodkurs inför en ”C-uppsats”. Andra delar, framför allt kapitlen som behandlar statistisk metod, behöver nog kompletteras med texter som mera detaljerat behandlar till exempel statistiska analysmetoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© PG Fahlström 2011.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se
Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.