Tjatigt och outvecklat om sport management

Josef Fahlén
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet Janet B. Parks, Jerome Quarterman & Lucie Thibault (red)
Contemporary Sport Management: Third Edition
498 sidor, inb., ill.
Champaign, IL: Human Kinetics 2007
ISBN 978-0-7360-6365-4


I den tredje utgåvan av Contemporary Sport Management känns det mesta igen från föregående utgåva (2003). Redan då hade omfånget utökats och innehållet fått en välbehövlig dos forskningsförankring. Redaktörerna Janet Parks and Jerome Quarterman har sedan dess tagit sällskap av Lucie Thibault vilket man tycker sig märka i en jämförelse. Innehållet har fått en mer internationell touch vilket kanske kan förklaras med Dr Thibaults fransk-kanadensiska ursprung. Dessutom har ett helt kapitel ägnats åt A North American Perspective on International Sportvilket inte bara är ett friskt utan också ett ovanligt inslag i dessa ofta introverta böcker. Ambitionen att lyfta blicken mot en annan horisont än den inhemska blir däremot inte mycket mer än en illa planerad utflykt där olympism och amatörism beskrivs som exotiska inslag. Det kanadensiska tillskottet känns annars som en helt nödvändig injektion i både redaktion och författarsamling om titeln ska överleva nästa utgåva. Utan den vitalisering tillskottet inneburit tror jag boken skulle få svårt att hålla en läsekrets innehållandes fler än de amerikanska collegeprogrammens nybörjarstudenter, vilket torde vara nog så svårt i nuvarande utformning.

Den vane Human Kineticsläsaren kommer att känna igen sig i Learning Objectives, Learning Activities, Exercises, Review Questions och Summaries som återkommer i varje kapitel. Upplägget kanske kan uppskattas som lärarresurser men förutom det blir det mest ett tröttsamt idisslande där känslan av att inblandade får betalt per ord återkommer med varje kapitel. Något jag saknar från andra titlar från förlaget är de Suggested Readings som brukar avsluta varje kapitel. Förslag på läsning av den forskning som låg till grund för innehållet i just lästa kapitel gav möjlighet till ytterligare djup men också till breddning. Istället har redaktörerna valt att hänvisa till andra läroböcker vilket bara förstärker intrycket av den svaga forskningsanknytningen.

Enligt redaktörerna är boken tänkt att fungera som en introduktion till både det akademiska fältet Sport Management och till en karriär som sport manager. Redaktörerna vänder sig dessutom både till sport management studenter och till studenter i andra ämnen som är intresserade av ämnet. I ljuset av detta blir det lättare att förstå spretigheten i texterna men den allmänna känslan blir att innehållet rent idrottsvetenskapligt blir alltför grundläggande för idrottsstudenter och för grundläggande när det kommer till ekonomi, juridik och management för en business-student. Mot samma bakgrund blir också de återkommande avsnitten om Career Opportunetiesmer förståeliga, men de skulle enligt min åsikt passa bättre i marknadsföringen av en sport management utbildning än som innehåll i kurslitteraturen på samma utbildning.

I del 1 av 6 ges läsaren en introduktion till sport management som begrepp och företeelse. Anslaget i inledningen visar hur fältet fortfarande kämpar med att legitimera sin existens som något annat än traditionell management, men argumenten börjar bli gamla (Mullin, 1980) och frågan är om de fortfarande är giltiga. I del 1 ska läsaren också få lära sig Developing a Professional Perspective som förvisso säkerligen är både önskvärt och nödvändigt men som kanske kräver mer än 20 sidor i en lärobok. Ansvaret behöver kanske inte heller läggas på en lärobok i sport management. Kapitlet känns mer som något tagit ur kårens studentguide eller arbetsförmedlingens handbok för nyanställda där läsaren får lära hur tokigt det kan bli om man sätter punkt (.) på fel ställe i en skrivelse eller hur pinsamt det kan bli om man bjuder en muslim på griskött. I Thinking Critically About Sport Management får läsaren lära sig hur man blir en kritisk tänkare och hur man ställer de rätta kritiska frågorna. Kaptielförfattarna sticker ut hakan och hävdar att det, även om det kan uppfattas provocerande, är viktigare att en sport management student kan tänka intelligent och fatta beslut än vilka kurser som ingår i deras examen. Så på 15 sidor ger författarna en crash course i kritiskt tänkande som ger intrycket av att de inte har så höga förväntningar på sina läsare. Med ironin lagd åt sidan är kapitlet ändå en frisk fläkt i den här typen av litteratur som snarare tenderar att vara preskriptiv och nästan dogmatisk i sin ton.

I del 2 beskrivs ett antal utvalda Management Sites som anges vara representativa för sport management-studentens karriärmöjligheter. För den svenske studenten är kanske miljöerna inte så aktuella men beskrivningarna av olika nischers uppbyggnad, funktion och problem erbjuder ändå underlag för några intressanta jämförelser med vår svenska eller europeiska idrottsmarknad. I tur och ordning beskrivs Intercollegiate Sport, Professional Sport, Marketing Agencies, Sport Tourism och International Sport med respektive unika drag, funktioner, uppgifter och karriärvägar.

Del 3 avhandlar Selected Sport Management Functions som redaktörerna hävdar är universella och därmed oberoende av var du kommer att arbeta. Varje kapitel beskriver funktionernas (Sport Marketing, Sport Consumer Behavior, Public Relations, Finance, Economics and Budgeting och Facility and Event Management) respektive utveckling och centrala begrepp samt viktiga arbetsuppgifter och hur dessa kan/bör utföras enligt, för förlaget klassisk, ABC-modell. Som pedagog har jag inte kompetens att uttala mig om det disciplinära innehållet i dessa kapitel men jag måste ändå tillåta mig fundera om de verktyg och modeller som föreslås även är contemporary i traditionell managementforskning och utbildning eller om det kan vara så att kraven på aktualiteten i forskningen sjunker i överföringen till sport management. The Marketing Mix och SWOT-analysen hänger fortfarande med och till och med mina knappa kunskaper i företagsekonomi säger mig att de inte bygger på den allra senaste forskningen. Det skapar också en känsla av att den här typen av sport management litteratur inte blir så mycket mer än business management applicerat på idrott. Det är inte så att innehållet inte är intressant, och det är säkert lärorikt för den oinvigd,e men jag skulle nog råda intresserade att studera originalverk och mer uppdaterad forskning istället. De arbetsuppgifter som beskrivs är förmodligen på ett sätt universella i ett amerikanskt universum men som svensk läsare saknar man diskussioner om medlemmar, utövare, förbund, stat och kommun och andra intressenter som en svensk sport manager förmodligen kommer ha kontakt med. Å andra sidan är det nog inte den svenske läsaren författarna haft för ögonen.

I del 4 läggs texten ut om Organizational and Managerial Foundations of Sport Management. Givet mitt intresse i just dessa frågor skulle jag gärna velat läsa mer än 40 sidor om de ledarskaps- och organisationsteoretiska grunderna för sport management, som jag för övrigt anser vara själva kärnan i sport management, men tack vare Lucie Thibault är avsnittet väl avvägt och egentligen det enda där kopplingen till aktuell och applicerad forskning blir riktigt tydlig.

Del 5, Current Challenges in Sport Management, inleds med Legal Considerations som väcker många tankar om regleringen av vår svenska idrott och ger många uppslag till diskussioner och forskningsfrågor knutna till den lagstiftning som har beröringspunkter med den svenska idrotten. Men i övrigt tror jag att det är svårt för en svensk läsare att ha någon direkt praktisk användning för kunskap om amerikanska lagar och bestämmelser. Som kontrast benar istället kapitlet Ethical Challenges upp de förhållandevis universella etiska och moraliska grunder våra beslut vilar på och hur det i förlängningen påverkar vårt ledarskap. Även om också detta kapitel lider av snuttifiering känns innehållet fräscht och nydanande i den här typen av litteratur. Det blir särskilt intressant när författarna diskuterar värderingar och värdegrundsfrågor som är ständigt aktuella i den svenska idrottsdebatten. Del 5 avslutas medSociological Aspects of Sport som svenska idrottsvetare med eller utan inriktning mot sport management kommer att känna igen. Här diskuteras frågor som är centrala i svenska utbildningsprogram och i svensk samhällsvetenskaplig idrottsforskning, som exempelvis hur och varför människor utövar fysisk aktivitet, negativa effekter såsom utanförskap, fusk och våld, betydelsen av genus, etnicitet, socialgruppstillhörighet och funktionshinder samt processer såsom fostran och socialisation. Författaren förklarar på ett tydligt sätt hur en förståelse för idrottssociologiska spörsmål är helt nödvändiga för en blivande sport manager och det är tyvärr först här som boken lägger fram argument för varför management of sport är något annat än management av något annat.

Boken sista del tar sig an The Future of Sport Management som vid genomläsningen visar sig vara en grundkurs i forskningsmetodik. Ironiskt symptomatiskt kan tyckas. Faktum är att forskningsfältet sport management fortfarande är litet och som jag tidigare påpekat vilar mycket av ämnets kunskapskropp på traditionell management- och ledarskapsforskning. Så kanske är det helt på sin plats att i bokens avslutning förklara vikten av akademisk kunskap och vetenskapliga undersökningar, hur och varför forskning i sport management bedrivs, hur forskningsresultat kan läsas och tolkas och framförallt vilka forskningsfrågor som är intressanta i ett sport management sammanhang i dagsläget och i framtiden. De två avslutande kapitlen erbjuder på så sätt matnyttig läsning för både den färske studenten som inte har för vana att läsa forskningsartiklar och för den mer erfarne läsaren som kanske är i färd att hitta en intressant forskningsfråga till sin C- eller D-uppsats. Däremot tycker jag att det är onödigt att ägna utrymme i en text om Contemporary Sport Management åt Why Sport Managers Need to Understand Research, Techniques of Good Research och liknande. Den typen av frågor kan andra texter diskutera.

I slutet av kapitel 19 och i kapitel 20 blir texten, som en trevlig avslutning på boken, faktiskt riktigt intressant. Här diskuterar författarna frågor som jag personligen gärna skulle ta upp i undervisningen men även utforska på egen hand. Ett avsnitt ägnas åt klyftan mellan forskning och praktik, hur en blivande sport manager kan förhålla sig till detta och vad som behöver göras för att överbrygga klyftan. Nästa avsnitt ägnas klarsynt nog åt det faktum att mycket av den forskningsbaserade kunskap som står till buds för den nyblivne sport managern är gammal och således delvis oanvändbar. Den blivande sport managern måste alltså själv kunna producera den kunskap hon eller han behöver för att fatta välgrundade beslut. Eller i alla fall veta vilka frågor som behöver ställas och hur svar på dessa kan skapas. Wendy Frisby gör i sista kapitlet ett bra jobb med att levandegöra ett antal aktuella forskningsresultat inom sport management forskningen och koppla dem till faktiska arbetssituationer för en sport manager. Däremot känns det återigen överflödigt med avsnitt om Quantitative and Qualitative Data, Research Design, Validity and Reliability, The Research Process, Collecting and Analyzing Data etc.

Redaktörerna för Contemporary Sport Management flaggar redan på baksidan av boken för att detta är tänkt som en text som: ”…will provide students with a solid foundation in the field, allowing them to successfully progress through their curriculum toward a career in sport management”. I skenet av detta fungerar boken som en översikt, en intresseväckare och ett avstamp men som något annat än det fungerar den inte. Trots att boken nu ges ut för tredje gången känns den gammal och tjatig. Den har visserligen uppdaterats och internationaliserats men det mesta är ändå gammal skåpmat, både från redaktörernas och från de flesta författarnas sida. Förtjänsterna är kapitlen om Sport Consumer Behavior, Management Theory and Practice in Sport Organizations, Sociological Aspects of Sport och i viss mån kapitlen om Ethical Challenges in Sport Management, Questions, Answers and Sport Management Research och Understanding Sport Management Research. Men sammantaget överväger intrycket av sport management for dummies med ständiga upprepningar av essential skills, qualities, abilities, traits och competencies.

 

 

© Josef Fahlén 2007


Köp boken från Bokus.se
Kjøp boken fra Akademika.no
Køb bogen fra eLounge.dk

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.