Disputation | Idrottsprofilerad utbildning – i spåren av en avreglerad skola

magnus-ferry
Magnus Ferry.

Sedan mitten av 1990-talet har utbudet av idrottsprofilerade utbildningar i Sverige ökat markant och därigenom också antalet involverade elever och lärare. Denna avhandling behandlar denna utveckling och syftar till att bidra med en djupare förståelse av det svenska systemet med idrottsprofilerade utbildningar och beskriver och analyserar systemets framväxt och utformning. Avhandlingen belyser vidare vilken betydelse de idrottsprofilerade utbildningarna har dels för svenska skolor och dels för den svenska idrottsrörelsen, samt belyser vilka de deltagande eleverna och lärarna är. Empiriskt baseras avhandlingen på två större projekt varigenom registerdata, telefonintervjuer med skolledare, samt enkäter till elever och lärare involverade i de idrottsprofilerade utbildningarna samlats in. Inom ramen för avhandlingen har fyra artiklar skrivits och resultatet av dessa visar att det ökade utbudet av idrottsprofilerade utbildningar är nära sammankopplat med avregleringen av skolan och den därigenom ökade konkurrensen mellan skolor. Vidare visare resultatet att utbudet av idrottsprofilerade utbildningar verkar vara bättre anpassat till vissa elevers bakgrunder och behov samt att de lärarna som deltar skiljer sig från övriga lärare i skolan i vissa avseenden.

Magnus Ferry disputerar fredagen den 19 september, klockan 13.00 Aulan, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Stockholm

Opponent: Professor Eivind Åsrum Skille, Høgskolen i Hedmark, Norge

Huvudhandledare: Professor Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan

 Avhandlingen finns i fulltext på http://hdl.handle.net/2077/35788

 Välkommen!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.