ISSI-konferensen 2022 – konferensrapporten tillgänglig

0
20

Nätverket Idrott och språk – Språk i idrott (ISSI) hade sin andra konferens den 12/1–13/1 2022 vid Linné­uni­versitet, Växjö, och denna mynnade ut i en konferensvolym. I volymen ingår artiklar baserade på sex av de föredrag som hölls, och de är presentationer av såväl delresultat av pågående eller nyligen uppstartade ­pro­jekt och undersökningar som resultat av avslutade studier. Redaktör för volymen är Katarina Lundin, professor i språkdidaktik, särskilt svenska, vid Lunds universitet och gästforskare i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Lundin är initiativtagare till och ledare för ISSI.

Nätverket ISSI utgör en mötesplats för forskare från olika forsk­nings­fält, och medlemmarna i ISSI in­tresserar sig i sina projekt och studier för olika kommunikativa aspekter av möten i idrottskontexter såväl inom som utanför skolans ramar. Antingen utgår projekten från idrottsvetenskapen, där språkliga analysredskap tillämpas, eller från språkvetenskapen, där det empiriska materialet hämtas från olika idrotts­sammanhang. En gemensam tanke hos ISSI:s medlemmar är att studier av olika idrottsliga praktiker kan berikas och fördjupas av att språkliga och kommu­nika­tiva aspekter synliggörs och problematiseras. På samma sätt är det en central tanke att studier av språkliga och kommunikativa aspekter i idrotts­sammanhang kan berikas och fördjupas av att de idrottsliga perspektiven synlig­görs och problematiseras.

Innehållet i konferensvolymens artiklar är naturligt nog varierat. Med hjälp av klassrumsobservationer, lärarintervjuer och semantiska analysredskap undersöker Kristoffer Eriksson i Ämnesspråk i Idrott och hälsa – ”Det är lättare och tydligare att visa än att berätta vad de ska göra” hur yrkesverksamma lärare i Idrott och hälsa använder – eller snarare inte använder – ämnesspråk i sin undervisning. Johanna Karlsson studerar i Uppmaningar uttryckta som hintar under lektioner i Idrott och hälsa hur lärare i Idrott och hälsa uttrycker instruktioner till sina elever och konstaterar att många av instruktionerna är ganska svåra att genomskåda; att förstå att uttrycket Papperskorgen står där borta betyder att en elev ska spotta ut sitt tuggummi kräver såväl god språklig förmåga som god kontextkännedom. Georgina Charissis undersöker i Nyanlända gymnasister, skolämnet Idrott och hälsa i Sverige samt ämneskartläggningen hur nyanlända elevers förkunskaper kartläggs innan de direktintegreras i skolämnet Idrott och hälsa utan språkintroduktion men visar också att eleverna inte alltid kartläggs trots att det finns ett nationellt kartläggningsmaterial.

De övriga tre bidragen rör sig utanför skolkontexten. I Tränares talhandlingar: några etiska och filosofiska reflektionerdiskuterar Kutte Jönsson med utgångspunkt i bland annat idrottares självbiografier hur tränare och coacher på gott och ont skapar idrottsubjekt och vilka konsekvenser detta kan få. Martina Huhtamäki, Jan Lindström och Eveliina Tolvanen undersöker i Att konstruera expertis i personlig träning – ”Tänk på att du ska va helt rak också” hur personliga tränare i Sverige och Finland använder uppmaningar konstruerade med tänk på att, som visar sig dels stödja den instruerande aktiviteten, dels bidra till tränarens expertroll. I Utveckla kunskaper eller bidra till rörelseglädje – en komparativ studie av kursplaner i Idrott och hälsa i fem olika länder visar Katarina Lundin, Katarina Schenker, Göran Gerdin och Susanne Linnér hur olika språkliga analysredskap kan användas för att avtäcka likheter och skillnader i styrdokument i Idrott och hälsa (och motsvarande) från Sverige, Norge, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika, som kan ligga till grund för en diskussion om i vilken utsträckning kursplanerna ger lärare tolknings- och handlingsutrymme samt vilka möjligheter ett tolk­nings­utrymme kan få i undervisningspraktiken. Undersökningen är en delundersökning inom det större projektet Education for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education (EDUHEALTH 2.0.).


Klicka här och ladda ned konferensrapporten!


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.