idrottsforum.org 2.0

Bo Carlsson, grundare
Kristian Sjövik, ansvarig utgivare


Den 6 juni 2003 publicerades den första editionen av idrottsforum.org. Idag, drygt nio år och 151 uppdateringar efter dess lansering, är forumet en central beståndsdel i nordisk idrottsforskning, låt vara att det faktum att det ges ut från Sverige inledningsvis bromsade genomslaget i Danmark och Norge. De här åren har inneburit en gradvis utveckling av forumet, form- och innehållsmässigt, till vad det är idag: en nätbaserad tidskrift, ett ständigt växande arkiv med idrottsvetenskaplig kunskap, en samlingsplats för nordiska idrottsforskare. Och sedan 2010 finns en refereegranskad systertidskrift, Scandinavian Sport Studies Forum.

Kristian Sjövik och Bo Carlsson

Men det har som sagt gått snart tio år, och det är av flera skäl motiverat att se över forumets uppbyggnad och produktionsvillkor. De senaste sju åren har idrottsforum.org i princip framställts egenhändigt av dess redaktör – självfallet på basis av de texter som influtit i form av artiklar och recensioner författade av idrottsforskare från hela Norden. Kjell Erikssons eldsjälsliknande ensamarbete har varit en styrka, men också en potentiell svaghet. Av det skälet ansågs det rimligt att se över villkoren för hans arbete. Vi började se oss om efter ett nytt publiceringsverktyg.

Men under den här tiden har mycket annat hänt. Under mitten av 00-talet lanserades Web 2.0, vars grundtanke är att användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Många minns säkert när TIME Magazine 2006 utsåg sin traditionella ”Person of the Year” – det blev you, var och en av oss som använder nätet aktivt. Av den här utvecklingen har det synts lite, mycket lite, på idrottsforum.org. Inte ens det vanligast förekommande uttrycket för Web 2.0, bloggandet, har funnits här.

Men det har hänt mycket i forumets närmaste omvärld, både inom idrotten och den organiserade idrottsrörelsen nationellt och internationellt, och inom akademin, även om förändringar i den miljön tenderar att vara långsammare än i världen i övrigt. Många idrottsklubbar använder idag Twitter, Facebook, YouTube och andra sociala medier som marknadsförings- och kommunikationskanal. Akademiska forskare uppmanas att i ökad utsträckning använda sig av bloggar och annan open access-publicering vid sidan av det etablerade akademiska publiceringssystemet.

Allt detta föranleder oss att nu ta nästa steg i utvecklingen av idrottsforum.org. För att bli ett idrottsforum.org ”2.0” inför vi en ny teknisk struktur baserad på publiceringsverktyget WordPress. Härigenom kommer webbplatsen framgent att ha en tydligare interaktiv design, bättre överblickbarhet över innehållet och ökad tillgänglighet till materialet. För oss som redaktionsmedlemmar innebär förändringen dessutom en ökad trygghet genom att utgivningen inte som tidigare varit beroende av en enda person.

Men i ett avseende kommer det gamla att leva kvar i det nya. Kjell Eriksson kommer fortsatt att vara den drivande och engagerade redaktören; han har för övrigt lett förändringsarbetet tillsammans med Magnus Gudmundsson, som ställt sin ansenliga WordPress-kompetens till förfogande under omstöpningen av forumet.

idrottsforum.org kommer från och med föreliggande uppdatering, den etthundrafemtioandra i ordningen, att få ett nytt utseende och nya kommunikativa funktioner. Målet är att möjliggöra för idrottsforskarna i forumets läsekrets att mer direkt – än genom att exempelvis skicka in artikelmanus – bidra till sajtens idrottsvetenskapliga teman och problemställningar utifrån varierande kunskaper och kritiska perspektiv. Med den ökade interaktiviteten och en delvis ny grafisk profil hoppas vi kunna kittla nyfikenheten och stimulera lusten att bidra med texter, läsning och inte minst debatt kring världens mest spännande kunskapsfält – det idrottsvetenskapliga!