Ut på tur med app: Teknologi i hverdagens bevegelseskultur

🇬🇧 In English


Odd Lennart Vikene1, Reidun Nerhus Fretland1, Sylvia Hole1
& Helga Synnevåg Løvoll
2
1 Institutt for idrett, kosthald og naturfag, Høgskulen på Vestlandet;
2 Institutt for idrett og friluftsliv, Høgskulen i Volda (HVO)


Å gå på tur i natur i nærmiljøet er en aktivitet med stor oppslutning i den norske befolkningen. Frivillige organisasjoner har lenge lagt til rette for at man kan skrive seg inn i turbøker på utvalgte steder i nærmiljøet for å kunne samle poeng og kanskje også konkurrere om en premie. Det har i senere tid vært en gradvis overgang til at turene kan la seg registrere med mobiltelefon ved hjelp av en app. Hensikten med studien er å utforske hvordan ny teknologi i form av appen Georeg har innvirkning på turgåingen. Sentralt i teorigrunnlaget er derfor motivasjon og begrepet autonomi, hentet fra selvbestemmelsesteorien (SDT). Gjennom et strategisk utvalg, ble 22 aktive turgåere lokalisert på Nord-Vestlandet med i studien (81% kvinner, snittalder 53). Informantene ble intervjuet om deres turvaner og bruk av appen gjennom semistrukturerte individuelle intervju. Analysen av materialet identifiserte fire overordnede temaer: 1) fra trimbok til app, 2) hvordan appen regulerer og former, 3) appen skaper motstridende følelser og 4) når teknologien tar styring. Funnene illustrerer både positive og negative sider ved bruk av app og en tydelig ambivalens kommer til uttrykk. Artikkelen drøfter hvordan sider ved aktiviteten kan oppleves som «nudging» for aktivitet, men også hvordan tveegget lidenskap kan true vår autonomi og hvordan naturen kan komme i bakre rekke for opplevelsen. Vi stiller spørsmålstegn ved hvilken oppgave teknologien skal løse og om appen bidrar utelukkende positivt til glede, velvære og folkehelse.


Klicka här för att läsa denna referentgranskade artikel i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 14, 2023


ODD LENNART VIKENE er førstelektor innen friluftsliv ved Høgskulen på Vestlandet. Forskningen er i stor grad rettet mot pedagogisk og psykologiske perspektiver anvendt innen både idrett og friluftsliv.

REIDUN NERHUS FRETLAND er førstelektor innen kroppsøving ved Høgskulen på Vestlandet. Forskningen er rettet hovedsakelig innen kroppsøving generelt og dans i skolen spesielt, men er også interessert i folks opplevelser av å være fysisk aktive.

SYLVIA HOLE er høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Hennes interessefelt er ulike tematikker innen kroppsøvingsdidaktikk, men er også opptatt av fysisk aktivitet både innendørs og utendørs i friluft.

HELGA SYNNEVÅG LØVOLL er professor i friluftsliv ved institutt for idrett og friluftsliv ved Høgskulen i Volda. I sin forskning utforsker hun psykologiske og estetiske aspekter ved friluftsliv. For mer info, se https://www.hivolda.no/tilsette/institutt-idrett-og-friluftsliv/helga-synnevag-lovoll


Läs mer på idrottsforum.org om


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.