Två doktorander i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik till Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Ansök senast 2018-04-03

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 80 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program, bl.a. inom Lärarprogrammen, Idrottsvetenskapliga programmet, Personalvetarprogrammet och Polisutbildningen.

Inriktning

Doktorandanställningarna är i Pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik. Anställningarna kommer att ingå i ett projekt som ska skapa forskningsbaserad kunskap utifrån vilken kvaliteten på undervisningen såväl inom lärarutbildning i idrott och hälsa som i undervisning i idrott och hälsa inom grund- och gymnasieskolan kan utvecklas. Projektets centrala frågeställning är: Vad krävs av lärarutbildning i idrott och hälsa, särskilt avseende det ämnesdidaktiska innehållet i utbildningen, för att blivande lärare i idrott och hälsa ska bli väl förberedda på att undervisa i ämnet med utgångspunkt i de mål som stipuleras av läro- och kursplaner? De doktorander som anställs kommer också att ingå i den nationella forskarskolan i idrottsdidaktik inom lärarutbildning. Se, http://bit.ly/2ot8To0

Kvalifikationer 

För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Forskarskolans aktiviteter påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Den anställde kommer att vara placerad vid Pedagogiska institutionen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Se allmänna studieplanen, http://bit.ly/2GGa5Mi

Obs! Ny studieplan är under process för beslut och kommer att gälla fr.o.m. 13 mars 2018, se http://bit.ly/2sMvOA2

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Den sökande till utbildning på forskarnivå ska lämna in en skriftlig ansökan som underlag för bedömning. Med ansökan skall fogas en CV med styrkta uppgifter om tidigare studier, kopia på uppsatser som sökanden önskar åberopa, en forskningsplan eller motivering kopplad till den utlysta forskningsuppgiften och två namngivna referenspersoner (t.ex. tidigare handledare).

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet MyNetwork senast 2018-04-03.

Övrig information

Information om Pedagogiska institutionen lämnas av prefekt Simon Wolming, 090-786 53 02, simon.wolming@umu.se. Upplysningar om forskarutbildningen i Pedagogik lämnas av studierektor för forskarutbildningen, Ulrika Haake, 090-786 96 21, ulrika.haake@umu.se. Information om den specifika doktorandanställningen lämnas av Josef Fahlén, 090-786 55 38, josef.fahlen@umu.se

Tillträde 15 augusti 2018 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

  • Simon Wolming, prefekt, 090-786 53 02
  • Ulrika Haake, studierektor för forskarutbildning, 090-786 96 21
  • Josef Fahlén, docent, 090-786 55 38

Diarienummer

AN 2.2.1-331-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

  • SACO: 090-786 53 65
  • SEKO: 090-786 52 96
  • ST: 090-786 54 31

Ansök här senast 2018-04-03.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.