To stipendiatstillinger ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole (innen 5. mars 2014)

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning i idrettsvitenskap. Idrettsvitenskap er et bredt fagfelt med ulike perspektiv knyttet til mennesker i bevegelse. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsfeltet. Høgskolen har rundt 1500 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg ligger ved Sognsvann i Oslo, med Nordmarka som nærmeste nabo. For nærmere informasjon om NIH, se www.nih.no

kropsöving-nih

Ved Norges idrettshøgskole er det 2 ledige stipendiatstillinger i idrettspedagogikk fra høsten 2014 (tilsetting fra 15. august og 15. oktober).

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP) har som oppgave å utføre forskning innenfor ulike praksisfelt i og utenfor skolen. Seksjonen har et særlig ansvar for å utvikle kunnskap om kroppsøvingsfaget. Seksjonen dekker utdanningstilbudene faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, (FKI), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), friluftsliv (FLL) og pedagogutdanning i fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Seksjonen har også ansvar for to internasjonale masterprogram: Erasmus Mundus in Adapted Physical Activity (EMMAPA) og Transcultural European Outdoor Education (TEOS). Undervisning og veiledning gis på alle utdanningsnivå.

Forskningsområder for stipendiatstillingene

Stipendiatene vil inngå i seksjonen forskningsområder innenfor følgende prioriterte områder:

 • idrett, friluftsliv, dans, lek og kroppsøvinger som områder for politikkutforming, praksiser og kulturelle fellesskap
 • kroppsøvingsfaget i skolen; lærerprofesjon og elevers læring og utvikling
 • barns og unges bevegelseskulturer og erfaringer
 • betydninger av annerledeshet og sosial ulikhet for barns og unges deltakelse i- og erfaringer fra ulike bevegelseskulturer

Det åpnes for prosjekter med ulike dagsaktuelle forskningstemaer så vel som bruk av ulike forskningsmetoder. Søkere anmodes om å sette seg inn i SKPs forskningsstrategiske plan 2011-2015 (www.nih.no). Ta gjerne kontakt med seksjonsleder Gunn Engelsrud for å drøfte problemstillinger innen disse områdene.

Krav til kompetanse

For å bli opptatt til PhD-studiet ved NIH, må søkere ha oppnådd mastergraden i idrettsvitenskap/graden idrettskandidat eller ha annen utdanning på samme nivå med kroppsøving og/eller pedagogikk i fagkretsen, eller på annen måte kunne dokumentere kunnskap og innsikt i de områder stillingen er rettet mot.

Søkere til doktorgradsstudiet skal ha oppnådd minimum gjennomsnittskarakteren B/2.5 eller bedre i mastergraden/hovedfagsstudiet. Unntak fra dette kravet kan i særskilte tilfeller fravikes for søkere som på bakgrunn av en helhetsvurdering, kan dokumentere omfattende idrettsvitenskapelig kunnskap med særlig vekt på FoU-arbeid.

Utvelgelseskriterier

Søkere til stillingen vil bli underlagt kvalifikasjonsvurdering av en sakkyndig komité oppnevnt av NIH, og kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju. Ved rangering og innstilling av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Plan for det vitenskapelige arbeidet, herunder prosjektbeskrivelsens relevans, kvalitet og gjennomførbarhet av prosjektet
 • Omfang, kvalitet og relevans av eventuelle tidligere forskningsarbeid
 • Karakterer fra tidligere studier og disse studiers relevans
 • Hvordan søkerens prosjektbeskrivelse og faglige orientering korresponderer med høgskolens og seksjonens forskningsstrategi
 • Personlig egnethet: gode evner til selvstendig faglig-vitenskapelig arbeid og produksjon samt gode samarbeidsevner og initiativ

Arbeidsbetingelser

Stipendiatene vil ha sine kontorer på Norges idrettshøgskole. Tilsetting skjer for en periode på fire år der 25 % av arbeidstiden benyttes på relevante faglige arbeidsoppgaver i tilknytning til det vitenskaplige arbeidet og fastsettes i samarbeid med høgskolen.

Stillingene er plassert i kode 1017 stipendiat.

Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere må påregne og bli intervjuet.

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Interesserte søkere anbefales å ta kontakt med fagmiljøet ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk i utarbeidelse av søknad.

 • Kontaktperson/fag: Seksjonsleder Gunn Engelsrud, tlf. 23 26 24 07, mobil 40 87 55 64
 • Kontaktperson/administrasjon:
  Seniorrådgiver Gro Styrmo, tlf. 23 26 20 31 (PhD-studiet/opptak)
  HR-rådgiver Hanne Skjølås Nygaard, tlf. 23 26 20 59

Søknaden

Søk stillingen på våre hjemmesider www.nih.no innen 5. mars 2014.

I tillegg til at søknaden skal registreres elektronisk via vår hjemmeside, må søkeren innen fristens utløp sende inn fire eksemplarer av CV, attester, vitnemål, vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjonsvurderingen, samt søknadsskjema for opptak til PhD-studiet.

Videre skal søknaden om opptak til PhD-studiet inneholde følgende:

 • Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider)
 • Fremdriftsplan for gjennomføring av utdanningen
 • Finansieringsplan
 • Redegjørelse for nødvendig infrastruktur
 • Redegjørelse for veiledningsbehov og forslag til veiledere
 • Eventuelle planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, forskningsinstitusjoner eller virksomheter
 • Plan for faglig formidling
 • Dokumentasjon av den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket
 • Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter.

www.nih.no under Forskning finnes mer detaljert opplysninger om PhD-studiet, herunder forskrifter og søknadsskjema.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.