More
  Home Tags NIH

  Tag: NIH

  Livestreamad disputas | The associations of physical activity, sedentary time, and aerobic fitness with lipoprotein particle profile in children, av Paul Remy Jones, Norges idrettshøgskole

  Med data fra «Active Smarter Kids»-studien har Paul Remy Jones studert komplekse biokjemiske sammenhenger mellom såkalte lipoproteiner og fysisk aktivitet, fedme, stillesittende tid og kondisjon. Han har studert hvordan lipoproteiner i blodet fyller ulike roller i transporten av fett og kolesterol; dette er viktig blant annet for dannelsen av avleiringer eller åreforkalkninger.

  Livestreamad disputas | Physical education, diversity and inclusion: Students’ narratives of inclusion and exclusion from an intersectional perspective, av Ingfrid Mattingsdal Thorjussen, Norges idrettshøgskole

  Gjennom feltarbeid i ein fleirkulturell skulekontekst og djupneintervju av ungdom i 8. til 10. klasse har Thorjussen undersøkt kva som ligg bak elevane sine erfaringar av inkludering og ekskludering i kroppsøvingsfaget. Ho har funne fram til ei rekke avgjerande faktorar som det mest av alt er opp til læraren i ta tak i for å skape meir inkluderande undervising i møte med mangfaldige grupper.

  Ny avhandling | Physical Education as a development asset in the everyday life of adolescents, av Irina Burchard Erdvik, Norges idrettshøgskole

  I undersøkinga si har Irina Burchard Erdvik spurt om lag 3.000 unge i ungdoms- og vidaregåande skule om sjølvkjensla deira, om idrettsdeltaking på fritida, om korleis dei opplever kroppsøvinga og om kjensla av sjølvbestemming, meistring og tilhøyring i faget. Ho har mellom anna funne at kroppsøvings-timane oftast er lagt opp med mykje idrett, etter ein «idrettslogikk» som mest gagnar dei idrettsaktive. Opplæringslova seier ikkje noko om at idrett er viktig.

  Ny avhandling | The importance of oxygen extraction and blood volume for maximal oxygen uptake, av Øyvind Skattebo, Norges idrettshøgskole

  Mange av dei detaljerte mekanismane omkring kva som faktisk skjer når oksygen skal over i muskulaturen og brukast der, har vore ukjende. Dette har Skattebo arbeidd med, gjennom kompliserte tekniske og fysiske testar på ein gruppe frivillige. Enkelt sagt har han følgt oksygenet frå det kjem inn via lungene og blodet fram til muskulaturen. Funna har betydning for korleis ein til dømes kan leggje opp kondisjonstrening.

  Call for Papers | Kroppsøvingskonferansen 2020 | Norges idrettshøgskole, Oslo, 4–5 juni, 2020. Abstract frist 21 februar, 2019

  Vi har gleden av å invitere deg til den niende Kroppsøvingskonferansen på Norges idrettshøgskole. Konferansen retter seg mot forskere, lærere i høyere utdanning og i skoler, stipendiater, master-studenter og andre som er opptatt av Kroppsøving/Idrettsfag/Idrott och hälsa/Idræt i et forsknings- og utviklingsperspektiv. Du er velkommen til å sende inn ditt abstrakt på norsk, svensk eller dansk.

  Ledig stilling | Stipendiatstilling innenfor fagområdet lærerprofesjon, skole og utdanning. Søknadsfrist: 24. februar 2020

  ILF søker en stipendiat med gode forutsetninger for å forske innen lærerprofesjon, skole og utdanning med en tematisk innretning mot lek og læring i kroppsøving og idrettsfag. Utlysningen er rettet mot læreres profesjonsutøvelse i kroppsøving og idrettsfag i videregående skole. Det åpnes for prosjekter som utforsker problemstillinger knyttet til politikkutforming, læreres profesjonsutøvelse og hva som skjer i skolen.

  Ledig stilling | Faglig lederstilling, Institutt for Idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 20. januar 2020

  Instituttet tilbyr studier på bachelornivå i trening, helse og prestasjon med fordypning i fysisk aktivitet og helse og på master studier i idrettsvitenskap, idrettsmedisinske fag og idrettsfysioterapi. Instituttets forskningsvirksomhet er konsentrert om fem hovedområder; fysisk aktivitet og helse; kvinner, trening og helse; forebygging av idrettsskader; aktiv rehabilitering av muskel-skjelettlidelser samt fitness.

  Ledig stilling | Faglig lederstilling, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 24. januar 2020

  Instituttleder vil ha en nøkkelrolle i NIHs videre utvikling. Dette innebærer ansvar for utvikling av instituttets forskningsvirksomhet, prosjektportefølje og studieprogrammer, kompetanse- og medarbeiderutvikling og forvaltning av instituttets ressurser. Et mål for instituttet er å styrke samarbeidet og samspillet mellom fagmiljøer samt å videreutvikle den sterke eksternfinansieringen av forskning.

  Call for Participation | Kroppsøvingskonferansen 2018 | Norges idrettshøgskole, 7. og 8. juni 2018

  Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole arrangerer sin syvende forskningskonferanse om kroppsøvingsfaget 7.–8. juni 2018. Kroppsøvingskonferansen avholdes på Norges idrettshøgskole. Hensikten med konferansen er å dele kunnskap om kroppsøvingsfaget i bevegelse gjennom å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.

  Seminar | Idrett, okkupasjon og motstand | Norges idrettshøgskole, 20. november, 2017

  Vi har gleden av å informere om et kommende seminar, 20. november 2017, om idrett, okkupasjon og motstand. Det tar utgangspunkt i den nylig utkomne boken: Matti Goksøyr og Finn Olstad: Skjebnekamp. Norsk idrett under okkupasjonen 1940-1945, og drøfter flere perspektiver på motstand som alle berøres i boken.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial