More
  Home Tags Hälsodidaktik

  Tag: hälsodidaktik

  Disputas | Helse som didaktisk fenomen i kroppsøvingsfaget. En multimetodisk studie om undervisning om helse på ungdomstrinnet av Hanne Herigstad Mong, Norges idrettshøgskole, 15 juni 2023

  Temaet for avhandlinga er undervisning om helse i kroppsøvingsfaget. Helse har over lang tid vore ein del av faget som det har blitt vektlagt at elevane skal få kunnskap om. Samtidig blir fagmiljøet prega av diskusjon om to forskjellige retningar om kva og korleis elevane skal lære. Ein meir instrumentell retning med dreiing mot auka aktivitetsnivå, medan den andre er meir oppteken av at undervisninga må ha fokus på at elevane skal lære om helse.

  Doktorand i pedagogik med inriktning mot idrott och hälsas didaktik till Linnéuniversitetet. Ansök senast den 27 januari 2020

  Forskarutbildningen i pedagogik omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Avhandlingsarbetet ska ha inriktning mot skolämnet idrott och hälsas didaktik. Forskningsfokus bör vara på frågor som berör inklusion, jämlik hälsa, etik och social rättvisa/social justice i relation till idrott och hälsas didaktik.

  Lärare i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära med särskilt fokus hälsodidaktik (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Sök senast 15 maj 2018

  Den aktuella tjänsten har en inriktning mot skolämnet idrott och hälsas ämnesdidaktik med betoning på hälsodidaktik. Här avses integrering av teori och praktik avseende planering, utformning och utvärdering av undervisning i hälsa i vid bemärkelse och livsstilsrelaterade frågor. Disputerad sökande kan efter anställning ansöka om att bli befordrad till lektor.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial