Idrottspsykologisk handbok för aktiva och tränare

Sverker Bengtsson
Idrottsvetenskap, Malmö högskola

 Shane Murphy (red)
The Sport Psych Handbook: A Complete Guide to Today’s Best Mental Training Techniques
350 sidor, hft.
Champaign, IL.: Human Kinetics 2005
ISBN 0-7360-4904-5


Shane Murphy är ett av de mest kända namnen inom idrottspsykologi i USA, och står som redaktör för The Sport Psych Handbook. I denna bok har tjugo erkända forskare och lärare inom området, främst från USA, men även en författare från Australien, bidragit till innehållet. Alla har stor erfarenhet från forskning, undervisning och tillämpat arbete i idrottspsykologi.

Boken riktar sig främst till aktiva idrottare och tränare, och möjligtvis även till studenter på A-nivå i idrottspsykologi vid högskolor och universitet. I förordet anges det dock att det är aktiva och tränare som ska ha mest nytta av denna skrift.

Det råder ingen direkt brist på litteratur inom området tillämpad idrottspsykologi från USA idag, och inte heller på kunskap om hur aktiva och tränare ska kunna använda sig av olika psykologiska processer för att höja sin prestation. Därför undrar man så klart om denna bok bidrar med något nytt. Både ja och nej, blir svaret. Mer om detta längre fram.

Boken är uppbyggd i fem olika sektioner, där varje sektion innehåller flera kapitel. Detta gör boken lättöverskådlig och mindre rutor med exempel påvisar på ett förtjänstfullt sätt det som framgår i den löpande texten

Den första sektionen behandlar ”Inner drive”, som fokuserar på motivation och hur centralt detta är för prestationen. Här ingår även ett kapitel om målsättning och hur man kan använda denna för att hålla motivationen och intresset igång hos aktiva som lägger ner större delen av sin vakna tid på idrott. Även ett kapitel om överträning och hur man som aktiv och tränare kan tolka tecken på detta och hur det kan undvikas faller under denna sektion.

Sektion två, ”Emotional and Mental Control”, tar upp och belyser de grundläggande psykologiska processer som ligger till grund för våra prestationer. Stress och spänningsreglering och hur den aktive kan hantera sin ilska hamnar under denna sektion, såväl som mer kognitiva processer som koncentration och målbildsträning.

I den följande sektionen, ”Interactive Skills”, ligger fokus mer på coaching, ledarskap och arbete med lag/grupper. Denna sektion utskiljs som extra användbar för ledare och tränare, men att även aktiva kan ha nytta av de delar i sektionen som behandlar kommunikation.

Den fjärde sektionen, ”Potential Pitfalls”, behandlar de olika problem som kan finnas runt de aktiva. Här behandlas t.ex. skador och den problematik de kan medföra, ätstörningar, och olika typer av missbruk som kan finnas i anslutning till elitidrott.

Den sista sektionen i boken, ”The Educated Consumer”, diskuterar och analyserar hur konsumenterna, dvs. tränare, aktiva och eventuellt föräldrar kan ta kontakt med idrottspsykologiska konsulter och vad de då bör efterfråga.

Eftersom boken främst är riktad till aktiva och tränare innehåller den inga djuplodande teoretiska resonemang, bara precis så mycket som behövs för att läsaren ska få en initial förståelse för området innan det tillämpade resonemangen tar över. Häri ligger dock även bristen. De tillämpade delarna är inte så pass djupa att det tillför tillräckligt mycket nytt, jämfört med tidigare litteratur i området. Boken går inte direkt in på specifika idrotter, utan lägger sig en nivå högre för att kunna vara användbar i så många idrotter som möjligt, vilket i och för sig kan vara en god idé. Men det gör att de tillämpade delarna blir svårare att använda sig av för tränare och aktiva inom sina speciella idrotter. Ibland tenderar råd och övningar bli för generella för att ge riktiga avtryck. För studenter i idrottspsykologi på A-nivå vid högskolor och universitet rekommenderar jag andra böcker som ger mer och tydligare teoretiska kopplingar (se t.ex. Foundations of Sport and Exercise Psychology av Weinberg & Gould 2003, Human Kinetics 2005) utan att ge avkall på praktisk koppling. Dock ska nämnas att det i slutet av boken finns en referenslista för varje kapitel. Jag roade mig med att följa upp en del intressanta referenser som visade sig ge en hel del nyttiga och spännande uppslag.

De områden denna bok tar upp innehåller i princip inga överraskande nyheter. Inom de olika områdena tycker jag att avsnittet om målbildsträning av Murphy själv hör till de främsta, då han lyfter fram området på ett nytt sätt, och ger en bra koppling mellan process och handling. Fast även här var det främst referenserna han själv använt som stimulerade mitt intresse.

För aktiva och tränare i engelsktalande länder kan boken säkert svara för en bra introduktion till den tillämpade idrottspsykologin, men vill man gå mer på djupet bör man gå vidare till annan litteratur som redan finns tillgänglig inom området. Jag ställer mig också delvis tvekande till om alla aktiva och tränare tycker att språknivån håller rätt nivå. Jag skulle kunna tänka mig att texten många gånger kan te sig lite för ”vetenskaplig” och invecklad, om man inte har en initial förståelse för grundläggande idrottspsykologiska begrepp.

Jag svårt att se den här boken som en givande källa till utveckling av idrottsprestationen för svenska läsare (tränare och aktiva, som är målgruppen i första hand). Till att börja med bör nog den svenska läsaren ha en grundläggande förståelse för idrottspsykologiska begrepp för att ha någon större nytta av boken, och dessutom finns det andra skrifter som går djupare direkt in på tillämpningen, om det nu är det som är av intresse. Det kan även vara svårt som nordeuropé att relatera till alla exempel från baseball och amerikansk fotboll, som denna, liksom de flesta amerikanska böcker i området är fyllda av, och så är fallet även här.

Den stora behållning denna bok ger är främst inom den sista sektionen, hur konsumenter ska närma sig området tillämpad idrottspsykologi. Detta är ett område som diskuteras även inom svensk och nordisk idrottspsykologi, och är därför aktuellt även för de dessa läsare. Utbildning, efterfrågan och konsumentkrav på idrottspsykologiska konsulter är något som verkar eftersatt i många delar av världen, så även i Norden. Därför tillför dessa kapitel en del intressanta diskussionspunkter och förslag på hur mer ljus kan kastas på denna sfär, även hos oss på nordligare breddgrader i Europa.

För att summera mina intryck av The Sport Psych Handbook, vill jag sägaatt boken kan fungera som en bra uppstart och introduktion till tillämpad idrottspsykologi. Därefter bör man dock snabbt gå vidare för att få en tydligare fördjupning och tillämpning.


 

 


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.