Stipendiatstilling ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høyskole og Norges største utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive fremragende høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt definert idrettsområde. Studenter og ansatte på NIH utforsker mennesker i bevegelse fra ulike perspektiver. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1500 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. For nærmere informasjon, se www.nih.no


kroppsøving


Det er en ledig stilling som stipendiat ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving og pedagogikk og er ledig for tiltredelse fra 01.04.2016.

Seksjonens fagområde

Seksjonen arbeider med studier, pedagogisk forskning og utviklingsarbeid, med vekt på kroppsøvingsfagets innhold, praksis, status og teoretiske begrunnelser. Herunder har seksjonen et særlig ansvar for profesjonsrettet forskning og undervisning innen tilpasset opplæring og inkludering, kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene: faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), praktisk pedagogisk utdanning (PPU) hel og deltid, friluftslivsfag (FLL) og pedagogutdanning i fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Seksjonen tar årlig opp 15 masterstudenter på sitt 2-årige program og er partner i Erasmus Mundus 2-årig joint degree Transcultural Outdoor Education Studies (TEOS), sammen med University of Cumbria i England, og Philipps-Universität Marburg i Tyskland. Undervisning og veiledning gis på alle nivå.

Forskningsområder for stipendiatstillingen

Stipendiaten vil inngå i seksjonens forskningsområder innenfor følgende prioriterte område:

 • kroppsøvingsfaget i skolen og elevers læring og utvikling
 • undervisningspraksis og fagdidaktikk i kroppsøvingsfaget

Det åpnes for prosjekter med ulike dagsaktuelle forskningstemaer innenfor kroppsøvingsfaget som skolefag, både når det gjelder fagdidaktiske spørsmål og hva og hvordan elever lærer og erfarer sin deltagelse i undervisningen, samt sitt læringsmiljø. Det åpnes for å velge ulike teorier, så vel som forskningsmetoder. Ta gjerne kontakt med seksjonsleder Gunn Engelsrud for å drøfte problemstillinger innen disse områdene.

Krav til kompetanse

For å bli opptatt til PhD-studiet ved NIH, må søkere ha oppnådd mastergraden i idrettsvitenskap/idrettskandidat eller ha annen utdanning på samme nivå med kroppsøving og/eller pedagogikk i fagkretsen, eller på annen måte kunne dokumentere kunnskap og innsikt i de områder stillingen er rettet mot.

Søkere til PhD-studiet skal som hovedregel ha oppnådd gjennomsnittskarakteren B/2.5 eller bedre i mastergraden/hovedfagsstudiet.

Utvelgelseskriterier

Søkere til stillingen vil bli underlagt kvalifikasjonsvurdering av en sakkyndig komité oppnevnt av NIH. Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Plan for det vitenskapelige arbeidet, herunder prosjektbeskrivelsens relevans, kvalitet og gjennomførbarhet av prosjektet
 • Omfang, kvalitet og relevans av eventuelle tidligere forskningsarbeid
 • Karakterer fra tidligere studier og disse studiers relevans
 • Hvordan søkerens prosjektbeskrivelse og faglige orientering korresponderer med høgskolens og seksjonens     forskningsstrategi innenfor det idrettspedagogiske fagfeltet i og utenfor skole- og idrettskontekster.
 • Personlig egnethet: gode evner til selvstendig faglig-vitenskapelig arbeid og produksjon, samt gode     samarbeidsevner

Arbeidsbetingelser

Stipendiaten vil ha sitt kontor på Norges idrettshøgskole. Tilsetting skjer for en periode på fire år der 25 % av arbeidstiden benyttes på relevante faglige arbeidsoppgaver i tilknytning til det vitenskaplige arbeidet og fastsettes i samarbeid med høgskolen. Stillingen er plassert i kode 1017, for spesielt godt kvalifiserte kan kode 1378 vurderes.

Vi kan tilby

 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Moderne fasiliteter i et etter hvert nyrestaurert bygg på Sognsvann
 • Et godt og aktivt arbeidsmiljø

NIH har et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Vi har obligatorisk medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å vende seg til:

 • Kontaktperson fag: Seksjonsleder, Gunn Engelsrud, tlf. 23 26 24 07, mobil 40 87 55 64
 • Kontaktperson/administrasjon: Rådgiver Gro Styrmo, tlf. 23 26 20 31 (vedr PhD-studiet/opptak)
 • Områdeansvarlig HR: Felix Anker Klein, tlf. 23 26 20 59 (vedr elektronisk søknad)

Søknadsfrist: 24.12.2015

Søknaden

Søk stillingen ved å gå inn på våre hjemmesider: www.nih.no under ledige stillinger.

Det er viktig at du laster opp alle dokumenter du mener er nødvendige for en helhetlig vurdering av din kompetanse og erfaring.

I tillegg til elektronisk CV og søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved:

I tillegg til elektronisk CV og søknad skal følgende dokumentasjon foreligge for opptak til PhD-studiet:

 • Vitnemål
 • Attester
 • Publikasjonsliste
 • Relevante vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider)
 • Fremdriftsplan for gjennomføring av utdanningen
 • Finansieringsplan
 • Redegjørelse for nødvendig infrastruktur
 • Redegjørelse for veiledningsbehov og forslag til veiledere
 • Eventuelle planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, forskningsinstitusjoner eller  virksomheter
 • Plan for faglig formidling
 • Dokumentasjon av den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket
 • Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter.

På www.nih.no under Forskning finnes mer detaljert opplysninger om PhD-studiet, herunder forskrifter og søknadsskjema.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.